ASINHRONO UČENJE STRANOG JEZIKA: PRIKAZ UNIVERZITETSKOG MODELA

Главни садржај чланка

Sanja M. Maričić Mesarović
Jelena M. Borljin

Сажетак

Usled pojave pandemije virusne bolesti korona (COVID-19) obrazovni sistem u Srbiji je u kratkom vremenskom roku morao u potpunosti da pređe na onlajn nastavu. Ovaj rad predstavlja prikaz učenja stranog jezika na daljinu na univerzitetskom nivou. Reč je o nastavi španskog kao izbornog jezika (nivo A1) na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu (FFUNS) u asinhronom onlajn obliku tokom akademske 2019/2020. i 2020/2021. godine putem platforme Mudl. Isprobani su različiti tipovi vežbi koji imaju za cilj usvajanje i uvežbavanje jezičkih veština putem pomenute platforme. Cilj ovog rada je da prikaže uspešnost asinhronog oblika u učenju stranog jezika, kao i njegove nedostatke, te da pokaže mogućnosti koje Mudl platforma može ponuditi u ove svrhe. U rad su uključeni i rezultati anketa koje su sprovedene na kraju obe akademske godine, a koje su imale za cilj da ispitaju stavove studenata o nastavi izvedenoj na ovoj način.

Downloads

Download data is not yet available.

Детаљи чланка

Како цитирати
Maričić Mesarović, S. M., & Borljin, J. M. (2023). ASINHRONO UČENJE STRANOG JEZIKA: PRIKAZ UNIVERZITETSKOG MODELA. Методички видици, 14(14-1), 125–146. https://doi.org/10.19090/mv.2023.14.125-146
Секција
TEACHING AND LEARNING DURING THE COVID-19 PANDEMIC: THE RISE OF ELEARNING
Биографије аутора

Sanja M. Maričić Mesarović

Univerzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet, Odsek za italijanske i iberoameričke studije

Jelena M. Borljin

Univerzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet, Odsek za italijanske i iberoameričke studije

Референце

Aikina, T., Bolsunovskaya, L. (2020). Moodle-Based Learning: Motivating and Demotivating Factors. International Journal of Emerging Technologies in Learning 15(2): 239–48. doi: 10.3991/ijet.v15i02.11297.

Blatešić, A., Borljin, J. (2021). E-nastava stranih jezika na Mudl platformi u univerzitetskom kontekstu, u XXVII skup Trendovi razvoja: On-line nastava na univerzitetima, ur. V. Katić (Novi Sad: Fakultet tehničkih nauka): 27–31.

Brandl, K. (2005). Are you ready to Moodle?. Language Learning & Technology 9: 16‒23.

Corpas, J. et al. (2015). Aula Internacional 1, curso de español, nueva edición. Barcelona: Difusión.

Gojkov Rajić, A., Šafranj, J. (2019). Mišljenje studenata o primeni MOODLE platforme za učenje stranog jezika struke. Inovacije u nastavi 32(2): 135–150. doi: 10.5937/inovacije1902135G.

Gulbinskienė, D., Masoodi, M., Šliogerienė, J. (2017). Moodle as Virtual Learning Environment in Developing Language Skills, Fostering Metacognitive Awareness and Promoting Learner Autonomy. Pedagogika 127(3): 176–185. doi: 10.15823/p.2017.47.

Haythornthwaite, C, Kazmer, M. (2008). Bringing the Internet Home: Adult Distance Learners and Their Internet, Home, and Work Worlds. The Internet in Everyday Life: 429–463.

Holiver, N., Kubartova, T, Bondar, I. (2020). Blended learning for sustainable education: Moodle-based English for Specific Purposes teaching at Kryvyi Rih National University. E3S Web of Conferences 166(10006): 1–6. doi: 10.1051/e3sconf/202016610006.

Honeyman, M., Miller, G. (1993). Agriculture distance education: A valid alternative for higher education?. Proceedings of the 20th Annual National Agricultural Education Research Meeting: 67‒73.

Kozma, R. B. (1994). Will media influence learning? Reframing the debate. Educational Technology, Research & Developement 42 (2): 7–19.

Lalić, B. et al. (2017). Moodle eLLab. Priručnik za predavače. Novi Sad: Fakultet tehničkih nauka.

Ljubojević, D. (2016). Razvoj veštine akademskog pisanja na engleskom kao stranom jeziku pomoću alata za saradničko učenje i ocenjivanje. Neobjavljena doktorska disertacija. Beograd: Filološki fakultet.

Prodanović, M., Gavranović, V. (2021). Razvijanje jezičkih veština u onlajn nastavnom okruženju nastalom usled širenja virusa Kovid-19 – dometi i ograničenja. Komunikacija i kultura Online 12: 214‒229. doi:10.18485/kkonline.2021.12.12.13

Russell, T. (2001). The No Significant Difference Phenomenon: A Comparative Research Annotated Bibliography on Technology for Distance Education: As Reported in 355 Research Reports, Summaries and Papers. USA: North Carolina State University.

Stojanović, D. (2020). Analiza realizacije učenja na daljinu u Srbiji za vreme pandemije virusa kovid 19. Black swan in the world economy 2020. Beograd: Institut ekonomskih nauka: 121–140.