https://metodickividici.ff.uns.ac.rs/index.php/MV/issue/feed Методички видици 2023-11-20T10:20:02+00:00 Bilјana Radić-Bojanić radic.bojanic@ff.uns.ac.rs Open Journal Systems <p>Часопис&nbsp;<em><strong>Методички видици&nbsp;</strong></em>посвећен је области методике наставе филолошких и друштвених предмета и излази једном годишње од 2010. године, а у електронском облику од 2012. године (од броја 3). Покренут је на Филозофском факултету у Новом Саду у циљу научне афирмације Методике наставе, која је предмет на скоро свим одсецима ове високошколске установе будући да имају педагошко усмерење. Овакав профил часописа не постоји у земљи, а неопходан је због осавремењавања, усавршавања наставе и размене искустава методичара са европских и светских универзитета.</p> <p>Часопис&nbsp;<em><strong>Методички видици&nbsp;</strong></em>је доступан у режиму отвореног приступа и излази једном годишње.&nbsp;<br> У часопису&nbsp;<em><strong>Методички видици </strong></em>објављују се радови из следећих области:&nbsp;<strong>методике наставе језика, књижевности и хуманистичких и друштвених наука.</strong></p> https://metodickividici.ff.uns.ac.rs/index.php/MV/article/view/2015 (НЕ)ВАЖНОСТ ПИСМЕНОГ ИЗРАЖАВАЊА У НАСТАВИ 2023-11-20T10:15:50+00:00 Марина С. Токин marina.tokin@ff.uns.ac.rs <p>Рад настоји да скрене пажњу на низ проблема са којима се у настави српског језика и књижевности срећу и професори и ученици, а везани су за писмено изражавање. Полазна тачка у истраживању је утврђивање позиције писменог изражавања у актуелним програмима наставе и учења за старије разреде основне и за средње школе, уз захтеве прописане исходима и стандардима. На самом почетку рада тежи се разрешавању више терминолошких неусаглашености (од поделе области унутар предмета до самих писмених/писаних задатака и појма састава). Анализирају се процес писања и његове фазe у настави, прегледање и оцењивање радова, маркирају се најзначајнија проблемска места и дају предлози за могућа решења. Пошто је реч о широкој области у оквиру које је неопходан систематичан и усаглашен институционализовани рад, сматрамо да тема овог рада отвара многа питања за даља истраживања, којима се може остварити напредак у овој области.</p> 2023-11-20T00:00:00+00:00 Сва права задржана (c) 0 https://metodickividici.ff.uns.ac.rs/index.php/MV/article/view/2016 MOГУЋНОСТИ УПОТРЕБЕ ЛАПСУСА И ДОСЕТКИ У НАСТАВИ СРПСКОГ ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТИ У СТАРИЈИМ РАЗРЕДИМА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ 2023-11-20T10:15:44+00:00 Саша С. Чорболоковић scorbolokovic@singidunum.ac.rs <p>Рад се бави разматрањем могућности употребе лапсуса и досетки у настави. Основни циљ рада је да покаже где и како се лапсуси и досетке могу користити на часовима Српског језика и књижевности. Задаци рада су следећи: указати на разлику између лапсуса и досетки, навести основне критеријуме за њихов избор, показати како се вербални хумор у њима постиже и предложити њихову сврсисходну употребу у настави. Лапсуси су случајне, спонтане грешке, а досетке су циљано смишљени одговори. Хумористички и сатирички ефекат у њима најчешће се заснива на неподударности, нескладу и бисемичности језичког исказа. Пример је репрезентативан уколико је повезан са наставним градивом, занимљив, актуелан, контекстуализован и примерен узрасту ученика и школи. Лапсуси и досетке могу се користити као примери за уочавање или примену језичке појаве, илустрацију књижевнотеоријског појма, разјашњење значења архаичне речи или позајмљенице, мотивација за читање дела или као основа за писање хумористичке дијалошке ситуације, лингвометодичког предлошка, подстицај за цртање стрипа или формулисање различитих типова питања.</p> 2023-11-20T00:00:00+00:00 Сва права задржана (c) 0 https://metodickividici.ff.uns.ac.rs/index.php/MV/article/view/2017 МЕТОДИКА НАСТАВЕ СРПСКОГ КАО СТРАНОГ И МЕТОДИКА НАСТАВЕ СРПСКОГ КАО ЗАВИЧАЈНОГ ЈЕЗИКА НА ФИЛОЗОФСКОМ ФАКУЛТЕТУ УНИВЕРЗИТЕТА У НИШУ 2023-11-20T10:15:38+00:00 Александар М. Новаковић aleksandar.novakovic@filfak.ni.ac.rs Марина С. Јањић marina.janjic@filfak.ni.ac.rs <p>У раду се анализирају место, функција и основне карактеристике методике наставе српског као страног и методике српског као завичајног језика у оквиру студија Србистике на Филозофском факултету у Нишу, са циљем стварања јасније слике о могућностима њиховог даљег развоја. У реализацији истраживања коришћена је метода теоријске анализе са техником анализе садржаја. Током тридесетшестогодишњег постојања студија Србистике на Филозофском факултету Универзитета у Нишу препознат је значај методике наставе као самосвојне научне дисциплине, при чему се она, захваљујући разумевању универзитетских професора, разгранала у више праваца, од којих су (у&nbsp; новије време) своју позицију учврстиле методика наставе српског као страног језика и методика наставе српског као завичајног језика. Њихово изучавање организовано је кроз повезивање теорије и праксе, односно кроз четири модалитета – два предмета (<em>Методика наставе српског као страног језика</em>, <em>Методика наставе српског као завичајног језика</em>) и две наставне активности (<em>наставу српског као страног језика некомерцијалног</em> <em>карактера</em> и <em>наставу српског као страног језика комерцијалног карактера</em>).</p> 2023-11-20T00:00:00+00:00 Сва права задржана (c) 0 https://metodickividici.ff.uns.ac.rs/index.php/MV/article/view/2018 FUNKCIONALNI PRISTUP TEKSTOVIMA U NASTAVI SRPSKOG KAO NEMATERNJEG JEZIKA NA NAPREDNOM NIVOU POSTIGNUĆA 2023-11-20T10:15:33+00:00 Jelena R. Redli redli@ff.uns.ac.rs <p>Ovaj rad se bavi razvijanjem veštine čitanja kod učenika naprednog nivoa postignuća u formalnim uslovima učenja srpskog kao nematernjeg jezika (SKNJ) u osnovnim i srednjim školama u Republici Srbiji. Fokus je na unapređenju SKNJ s obzirom na izazove koje predstavlja nastava za učenike bosanskog i hrvatskog maternjeg jezika. Sistemska sličnost između ovih jezika olakšava komunikaciju, ali istovremeno može smanjiti motivaciju za ostvarivanje vidljivog napretka u nastavi. Potreba za izbegavanjem „preslikavanja” nastave maternjeg jezika naglašava značaj razvoja čitalačke pismenosti i funkcionalne operativnosti jezika. Istraživanje zasnovano na analizi stavova, prakse i potreba nastavnika koji predaju SKNJ nudi rešenja u primeni adekvatnih tehnika za razvijanje veštine čitanja. Nedovoljna izazovnost B varijante Programa, kao i nedostatak metodičkih smernica i uputstava, predstavljaju izazove u unapređenju kvaliteta nastave i postizanju vidljivog napretka u vladanju srpskim jezikom kao nematernjim. Naglasak je na postizanju funkcionalne pismenosti putem rada na raznolikim linearnim i nelinearnim tekstovima na srpskom jeziku radi razvijanja funkcionalnog znanja kako u srpskom tako i u maternjim jezicima učenika.</p> 2023-11-20T00:00:00+00:00 Сва права задржана (c) 0 https://metodickividici.ff.uns.ac.rs/index.php/MV/article/view/2019 АНАЛИЗА ГРЕШАКА У ОБЛИКУ КОНГРУЕНТНЕ РЕЧИ У ИМЕНИЧКОЈ СИНТАГМИ У СРПСКОМ КАО СТРАНОМ ЈЕЗИКУ 2023-11-20T10:15:28+00:00 Биљана М. Бабић biljanab@ff.uns.ac.rs <p>У раду се спроводи морфосинтаксичка анализа грешака у облику конгруентне речи у именичкој синтагми, на грађи прикупљеној у писменим саставима страних студената на почетним нивоима учења српског језика као страног (А1 и А2). Анализа представља наставак раније започетог истраживања грешака у роду конгруентне речи у именичкој синтагми. Пошло се од категорије рода јер се она најчешће наводи као проблем неизворних говорника, нарочито оних који у свом језику ту категорију немају. Будући да се у конгруентној речи с категоријом рода преплићу и категорије броја и падежа, неопходно је сагледати и грешке у њиховом избору и упоредити их с грешкама у роду како би се добила целовита слика. Циљеви анализе су: идентификација грешака, њихова систематизација према типовима, опис, квантификативна и статистичка обрада, затим излагање резултата анализе према типовима грешака, учесталости њиховог појављивања и према матерњем језику студената.&nbsp;</p> 2023-11-20T00:00:00+00:00 Сва права задржана (c) 0 https://metodickividici.ff.uns.ac.rs/index.php/MV/article/view/2022 EKSPLORATIVNO ISTRAŽIVANJE SPREMNOSTI STUDENATA ZA AUTONOMIJU U OKVIRU KONTEKSTA ENGLESKOG JEZIKA STRUKE: SLUČAJ DVEJU ZEMALJA 2023-11-20T10:15:06+00:00 Anna A. Stefanowicz-Kocoł a_stefanowicz@pwsztar.edu.pl Danijela D. Đorđević ddj@agrif.bg.ac.rs <p>Rad istražuje da li su studenti spremni za autonomiju u okviru učenja engleskog jezika struke na tercijarnom nivou obrazovanja. Razvijanje studentske autonomije u kontekstu visokog obrazovanja posebno je važno za studente radi ostvarivanja njihovih ciljeva u budućoj karijeri. Glavni cilj ovog istraživanja bio je da se utvrdi da li su i u kojoj meri studenti spremni da usvoje autonomiju tokom procesa učenja na univerzitetskom nivou. Uzorak za ovo istraživanje obuhvatao je ukupno 79 ispitanika iz Poljske (Univerzitet primenjenih nauka u Tarnovu) i Srbije (Univerzitet u Beogradu, Poljoprivredni fakultet). Za ispitivanje učesnika korišćen je namenski napravljen upitnik kojim se ocenjuje aspekt spremnosti za autonomiju. Generalno uzevši, studenti iz oba poduzorka bili su skloni da odgovornost za svoje učenje prebace na nastavnika. Sugestije o tome kako se baviti različitim pitanjima u vezi sa autonomijom i kako proširiti ovo istraživanje date su u zaključku.</p> 2023-11-20T00:00:00+00:00 Сва права задржана (c) 0 https://metodickividici.ff.uns.ac.rs/index.php/MV/article/view/2023 UKLJUČIVANJE VIRTUELNE RAZMENE U UNIVERZITETSKU NASTAVU ENGLESKOG JEZIKA STRUKE – PERCEPCIJE STUDENATA 2023-11-20T10:15:01+00:00 Dragana B. Vuković Vojnović vukovic.vojnovic@gmail.com Ljiljana J. Knežević ljiljana.knezevic@dbe.uns.ac.rs <p class="00-APS">Primena virtuelne razmene, u kojoj studenti iz različitih zemalja učestvuju u onlajn saradnji u okviru nekog predmeta i zajednički obavljaju zadatke i aktivnosti, postaje sve dominantnija u visokom obrazovanju. Virtuelna razmena se čini posebno pogodnom za engleski jezik struke (EJS), jer uključuje dva glavna aspekta te oblasti učenja engleskog jezika: saradnju na nekom zadatku ili projektu specifičnom za kurs ili određenu naučnu oblast i komunikaciju na engleskom jeziku. U radu su prikazani rezultati ankete o stavovima studenata u vezi sa uključivanjem virtuelne razmene u univerzitetske kurseve EJS. Opšti pregled rezultata ukazuje na prilično pozitivan stav studenata prema ovoj inovativnoj pedagogiji, ali istovremeno otkriva i niz faktora koji mogu ugroziti njenu uspešnu implementaciju u EJS kurseve. U završnom delu predstavljene su neke pedagoške implikacije o tome kako pripremiti studente za uspešno učešće u aktivnostima virtuelne razmene.</p> 2023-11-20T00:00:00+00:00 Сва права задржана (c) 0 https://metodickividici.ff.uns.ac.rs/index.php/MV/article/view/2024 МИШЉЕЊЕ СТУДЕНАТА И НАСТАВНИКА О ВЕЛИЧИНИ ГРУПЕ И ОБЛИЦИМА ОЦЕЊИВАЊА У УЧИОНИЦИ ЈЕЗИКА СТРУКЕ НА ВИСОКОШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ: ПИЛОТ-СТУДИЈА 2023-11-20T10:14:56+00:00 Vesna V. Bulatović vbullatovic@gmail.com Vesna Ž. Bogdanović vesna241@uns.ac.rs <p>Велике групе студената у високом образовању реалност су присутна у већини земаља. Теоретски, велика група дефинише се као свака група студената код које се током рада наставници суочавају са изазовима приликом саме наставе, оцењивања и контроле у учионици насталих због броја студената. Рад ће се бавити темом оцењивања у великим групама кроз посматрање неких познатих метода, као и кроз представљање могућности нових технологија као алата корисних за оцењивање, самооцењивање и учење у групама. Избор адекватне методе оцењивања од суштинског је значаја за испуњавање потреба ученика без угрожавања интегритета целокупног наставног процеса. Из тог разлога, рад ће представити и резултате упитника, који су испитивали мишљење наставника и студената о успешности процеса оцењивања. Резултати ће понудити неке нове могућности оцењивања, који можда могу надокнадити недостатак адекватне интеракције између студената и наставника присутне у малим, али не увек и у великим групама.</p> 2023-11-20T00:00:00+00:00 Сва права задржана (c) 0 https://metodickividici.ff.uns.ac.rs/index.php/MV/article/view/2026 ИЗАЗОВИ У НАСТАВИ СТРАНИХ ЈЕЗИКА НА ВИСОКОШКОЛСКИМ УСТАНОВАМА ТОКОМ ПАНДЕМИЈЕ ВИРУСА КОВИД-19 2023-11-20T10:14:51+00:00 Ивана Ј. Вранић Петковић ivanavranic11@gmail.com Драгица Д. Мирковић dragica.mirkovic@bpa.edu.rs Ана Б. Мандић Ивковић anamandic73@gmail.com <p>Предмет рада су проблеми и изазови са којима се сретало наставно особље на државним високошколским установама у Србији, са фокусом на наставу страног језика, на почетку и током трајања светске пандемије изазване корона вирусом. Циљ је био дефинисати новонасталу ситуацију у контексту (не)успешне реализације наставног процеса. Како би се издвојили суштински подаци, урађено је пилот-истраживање помоћу анкете од девет питања, која је прослеђена наставницима страних језика на државним високошколским установама. Анкета је спроведена током маја и јуна 2022. године, а анализа одговора 31 испитаника/-це обухватила је само дескриптивну статистику (проценте). Истраживање је потврдило претпоставку ауторки рада да је ургентна имплементација алтернативних онлајн облика наставе страних језика − услед пандемије − ставила наставнике и наставнице страних језика пред велике изазове када је у питању комплетна организација наставе. Са друге стране, откривени су неки нови аспекти и бенефити учења на даљину, са којима се наставници до тада нису сусретали.</p> 2023-11-20T00:00:00+00:00 Сва права задржана (c) 0 https://metodickividici.ff.uns.ac.rs/index.php/MV/article/view/2028 FRAMES IN COMMUNICATIVE AND CULTURE ORIENTED TEACHING OF GERMAN AS A FOREIGN LANGUAGE 2023-11-20T10:14:45+00:00 Jasmina M. Mahmutović jasmina.mahmutovic@ff.unsa.ba <p class="00-APS">This article discusses the semantic frame concept and tries to show how frames can be used in foreign language teaching to support meaningful and culture-aware learning. After a definition of the “frame” as a cognitive storage of language and world knowledge (Busse 2009: 84), the frame is linked to the foreign language teaching categories “advance organizer” and “cultural interpretation pattern”. In a three-step process, examples from a series of textbooks approved in Bosnia and Herzegovina will be used to show how these two categories can be employed in teaching German as a foreign language. In the first step, the advance organizer will be introduced and then illustrated how it can be used to pre-structure the learners’ knowledge and trigger cross-language and communicative learning. In the second step, the dichotomy of authentic text vs. fabricated text is addressed, followed by an illustration of the disadvantages of fabricated texts. In the third step, the cultural interpretive pattern “housing” will be explicated from a text and critically discussed. All in all, this article ties in with the basic assumptions of cognitive semantics and can be understood as a plea for communicative, language-integrative and culture-oriented teaching and learning of German as a foreign language.</p> 2023-11-20T00:00:00+00:00 Сва права задржана (c) 0 https://metodickividici.ff.uns.ac.rs/index.php/MV/article/view/2030 КВИР КЊИЖЕВНОСТ У УНИВЕРЗИТЕТСКОЈ НАСТАВИ ГЕРМАНИСТИКЕ НА ПРИМЕРУ ОБРАДЕ РОМАНА КРВАВА КЊИГА КИМ ДЕ ЛОРИЗОН 2023-11-20T10:14:40+00:00 Марина М. Петровић Јилих marinajulichkg@gmail.com <p>Актуелан књижевно-дидактички дискурс немачког говорног подручја тек од 2017. године почиње интензивније да се бави проблематиком квир књижевности. Желећи да укаже на неопходност увођења ЛГБТИ+ литературе у универзитетску наставу, овај рад за предмет има анализу и категоризацију материјала насталог на основу студентских састава након читања квир романа <em>Крвава књига</em> аутора/-ке Ким де Лоризон. Служећи се научном методологијом квалитативних истраживања, очекује се одговор на питање да ли су остварени постављени наставни циљеви: оспособљавање студенткиња и студената да са ужитком читају текстове ЛГБТИ+ литературе, учвршћивање или промена вредносних ставова према припадницима и припадницама ЛГБТИ+ заједнице изазваних импулсима из књижевног текста, учешће у културном и квир дискурсу на немачком језику и активирање друштвеног ангажмана. У окриљу културног дискурса квир проблематика у последњих неколико година добија у нашој земљи посебан значај (и не само код нас). Појединачни случај квалитативног истраживања чини осам студенткиња и студената на Катедри за немачки језик и књижевност на Филолошко-уметничком факултету Универзитета у Крагујевцу, који су за време спровођења наставе и истраживања − од октобра 2022. до јануара 2023. године − били на четвртој години студија.</p> 2023-11-20T00:00:00+00:00 Сва права задржана (c) 0 https://metodickividici.ff.uns.ac.rs/index.php/MV/article/view/2031 UTICAJ PROBLEMSKE NASTAVE NA MOTIVACIJU UČENIKA U NASTAVI NEMAČKOG JEZIKA 2023-11-20T10:14:35+00:00 Maša Đ. Stojsavljević Divac masastojsavljevic21@gmail.com <p>U radu se istražuje primena problemske nastave i njenih nastavnih metoda kao inovacije u nastavi nemačkog jezika na tekstovima savremenog nemačkog pisca Vladimira Kaminera. Cilj rada je da se utvrdi da li učenička motivacija jača putem rešavanja problema koji proizlaze iz obrade književnog teksta i da li ovakva vrsta nastave može igrati značajnu ulogu u povećanju zainteresovanosti učenika za nemački jezik i književnost. Uz korišćenje deskriptivne metode predstavlja se istraživanje sprovedeno na grupi učenika kojima je postavljen problem uočavanja razlika i sličnosti između dva mentaliteta. Rezultati istraživanja pokazali su da učenici pozitivno reaguju na sadržaj Kaminerovih tekstova i da ih problemski zadaci motivišu da tragaju za rešenjem i konačnim zaključkom na zadatu temu. Pored toga, ova vrsta inovacije pojačala je učeničku motivaciju za daljim učenjem nemačkog jezika i čitanjem književnih tekstova na nemačkom jeziku.</p> 2023-11-20T00:00:00+00:00 Сва права задржана (c) 0 https://metodickividici.ff.uns.ac.rs/index.php/MV/article/view/2032 МЕТОДИЧКИ САДРЖАЈ ВЈЕЖБАЊА И ЗАДАТАКА ИНДИВИДУАЛИЗОВАНОГ КАРАКТЕРА У УЏБЕНИЦИМА РУСКОГ ЈЕЗИКА ЗА ОСНОВНУ ШКОЛУ ДАВАЙТЕ ДРУЖИТЬ! 2023-11-20T10:14:28+00:00 Наталија Ј. Миликић natalijab@t-com.me Ненад М. Перошевић nenadpnk@gmail.com Ирена Ј. Стевовић irena.braj@gmail.com <p>Уџбеник је широко употребљиво средство које се примјењује у разноврсним језичким ситуацијама. У настави страног (руског) језика наведена школска књига обавља низ функција. Осим пружања многобројних информација, њена улога огледа се и у активном судјеловању у наставној пракси и самосталној активности ученика. У датом раду позабавили смо се сагледавањем методичког садржаја вјежбања и задатака индивидуализованог карактера у уџбеницима руског језика за основну школу <em>Давайте дружить! </em>Корпус уџбеника руског језика који је у овом раду био подвргнут експертизи и процјени подразумијева четири уџбеничке књиге намијењене ученицима основношколског узраста. Циљ овог рада превасходно је у томе да се уз помоћ експертизе наведене уџбеничке серије на што ваљанији начин сагледа и оцијени какав је методички садржај вјежбања и задатака индивидуализованог карактера у њима, те да се утврди степен присуства наведених вјежбања у анализираном корпусу уџбеника. Након спроведеног истраживања, у раду су представљени резултати истраживања који показују висок ниво заступљености вјежбања и задатака индивидуализованог карактера (највећи степен заступљености имају затворена индивидуализована вјежбања) у анализираном уџбеничком корпусу, као и разноврсност и богатство садржаја у њима. У раду су извршена квалитативна истраживања наведеног уџбеничког материјала примјеном компаративне и дескриптивне методе.</p> 2023-11-20T00:00:00+00:00 Сва права задржана (c) 0 https://metodickividici.ff.uns.ac.rs/index.php/MV/article/view/2034 РАЗВОЈ КУЛТУРНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ У НАСТАВИ РУМУНСКОГ КАО СТРАНОГ ЈЕЗИКА 2023-11-20T10:14:22+00:00 Ludmila B. Braniște branisteludmila@yahoo.com <p>У контексту феномена наглашене мобилности у данашњем глобализованом свету овладавање лингвистичким вештинама више није довољно. Наши ученици се суочавају са ситуацијама у којима морају да идентификују, препознају и тумаче неке конкретне ставове и понашања која су саговорници усвојили у говору. Овај рад је усредсређен на развој културне компетенције код страних ученика који уче румунски као страни језик. Наш циљ је да предложимо методе, које би процес учења језика учиниле креативним, које би мотивисале ученике и боље их интегрисале у румунско друштво. Студија случаја представљена у раду описује различите дидактичке активности организоване уз помоћ културних активиста и универзитетских професора из Јашија, ТВР Јаши, Радио Јашија и штампе из Јашија.</p> 2023-11-20T00:00:00+00:00 Сва права задржана (c) 0 https://metodickividici.ff.uns.ac.rs/index.php/MV/article/view/2036 UTICAJ ENGLESKOG JEZIKA NA LEKSIČKI I SEMANTIČKI SISTEM ITALIJANSKOG KOD NAPREDNIH UČENIKA OSNOVNOŠKOLSKOG OBRAZOVANJA U SRBIJI 2023-11-20T10:14:16+00:00 Snežana Z. Detar Jevđović biancaneve301@hotmail.com <p>: Ovaj rad nastao je sa ciljem da se ispita u kojoj meri poznavanje engleskog kao prvog stranog jezika koristi naprednim učenicima da uoče sličnosti i razlike između jezičkih sistema engleskog i italijanskog jezika u kontekstu formalnog obrazovanja u Srbiji. U radu se, pored teorijskog okvira, iznose i rezultati istraživanja, koje uz kritičku analizu oblika međujezika karakterističnih za osnovnoškolski uzrast, obuhvata i definiše u kojoj meri su učenici na ovom uzrastu u stanju da naprave razliku u produkciji tipološki sličnih oblika reči italijanskog kao drugog stranog jezika. Glavni cilj rada usmeren je na utvrđivanje toga koliko su napredni učenici u stanju da koriste sopstvene metalingvističke strategije pri učenju novog stranog jezika. Rezultati istraživanja kloz testova (eng. <em>cloze</em>) pokazali su da, bez obzira na mali broj grešaka, tip oblika međujezika ukazuje da učenici na ovom nivou poznavanja engleskog i italijanskog jezika nisu u potpunosti u stanju da naprave razliku između ova dva jezička sistema.</p> 2023-11-20T00:00:00+00:00 Сва права задржана (c) 0 https://metodickividici.ff.uns.ac.rs/index.php/MV/article/view/2037 ЖЕНСКО АУТОРСТВО У РЕГИОНАЛНИМ НАСТАВНИМ ПРОГРАМИМА И УЏБЕНИЦИМА КЊИЖЕВНОСТИ ЗА СРЕДЊЕ ШКОЛЕ 2023-11-20T10:14:08+00:00 Владимир Д. Папић vladapapic98@gmail.com <p>Рад представља анализу позиције женског ауторства унутар наставних програма и уџбеника књижевности у Србији и земљама региона (Црна Гора, Босна и Херцеговина, Хрватска). У раду се тумачи заступљеност дела чији су аутори жене у актуелним програмима за гимназије и средње стручне школе. На основу анализираних програмских и уџбеничких садржаја, приказаћемо на који начин се формира званични канон светске и националних књижевности, у свакој појединачној држави, и какво место у њему заузимају ауторке. Компаративни приступ наставним садржајима омогућиће нам да превазиђемо једнострану перспективу у посматрању наставних програма књижевности, али и да укажемо на заједничке проблеме и решења која се нуде у свакој од постјугословенских држава.</p> 2023-11-20T00:00:00+00:00 Сва права задржана (c) 0 https://metodickividici.ff.uns.ac.rs/index.php/MV/article/view/2041 THEORIE UND PRAXIS DES DAF-UNTERRICHTS 2023-11-20T10:19:31+00:00 Nikolina N. Zobenica nikolina@ff.uns.ac.rs <p>&nbsp;&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> 2023-11-20T00:00:00+00:00 Сва права задржана (c) 0 https://metodickividici.ff.uns.ac.rs/index.php/MV/article/view/2038 DRAMSKI POSTUPAK U NASTAVNOJ PRAKSI: ISTORIJSKA PERSPEKTIVA 2023-11-20T10:14:01+00:00 Aleksandra V. Ilić Rajković avilic@f.bg.ac.rs <p>Šira primena dramskog postupka u nastavi realizovana je u okviru pokreta za novo vaspitanje i novu školu, uglavnom između dva svetska rata. Na jugoslovenskom prostoru nova škola bila je prisutna kroz koncept radne škole koji se razvio u reformski pokret sa velikim brojem pristalica iz svih vaspitno-obrazovnih domena. U ovom radu bavimo se iskustvima praktičara koji su među prvima na našim prostorima izveštavali o primenama dramskog postupka u nastavi. Uvodni deo rada posvećen je pozicioniranju ovog postupka u odnosu prema teorijskim okvirima radne škole. U centralnom delu rada izneta su shvatanja praktičara radne škole u vezi sa opštim pitanjima primene navedenog postupka, prikazana je i analizirana njegova primena u obradi proznih tekstova za decu, deklamacija, narodnog stvaralaštva i nastave matematike. Izvori koji sadrže informacije o navedenoj temi jesu prilozi u kojima su nastavnici prikazivali svoj praktičan rad, objavljivani u časopisu <em>Učitelj</em> od 1933. do 1940. godine.</p> 2023-11-20T00:00:00+00:00 Сва права задржана (c) 0 https://metodickividici.ff.uns.ac.rs/index.php/MV/article/view/2039 KARAKTERISTIKE AKADEMSKIH STUDIJA KAO MOTIV EMIGRACIJE STUDENATA – PRIMER STUDENATA U BEČU 2023-11-20T10:13:53+00:00 Snežana S. Stojšin stojsin.snezana@gmail.com Marica N. Šljukić maricass19@gmail.com Vladan D. Vidicki vladan.vidicki@gmail.com Sara R. Mejdžor saramajor88@gmail.com <p>U radu su predstavljeni rezultati istraživanja koje je urađeno krajem 2021. i početkom 2022. godine sa srpskim studentima na sva tri nivoa studija u Beču, u Austriji. Osnovni cilj rada jeste analiza motiva emigracije naših studenata, a osnovna pretpostavka u istraživanju bila je da kvalitet obrazovanja nije osnovni razlog zbog kojeg studenti odlaze u inostranstvo na osnovne, master i doktorske studije, što je na kraju istraživanja i potvrđeno. U istraživanju, u kojem su podaci prikupljeni elektronskim upitnikom, učestvovalo je 287 ispitanika. Analiza rezultata pokazala je da je najveći deo studenata poreklom iz velikih univerzitetskih centara, kao što su Beograd, Banja Luka i Novi Sad, a da su na njhove odluke, pored veće mogućnost nalaženja posla sa diplomom inostranog fakulteta, uticali i kvalitet studija, kao i motivi poput želje da iskuse život u stranoj zemlji.</p> 2023-11-20T00:00:00+00:00 Сва права задржана (c) 0