МЕТОДИКА НАСТАВЕ СРПСКОГ КАО СТРАНОГ И МЕТОДИКА НАСТАВЕ СРПСКОГ КАО ЗАВИЧАЈНОГ ЈЕЗИКА НА ФИЛОЗОФСКОМ ФАКУЛТЕТУ УНИВЕРЗИТЕТА У НИШУ

Главни садржај чланка

Александар М. Новаковић
Марина С. Јањић

Сажетак

У раду се анализирају место, функција и основне карактеристике методике наставе српског као страног и методике српског као завичајног језика у оквиру студија Србистике на Филозофском факултету у Нишу, са циљем стварања јасније слике о могућностима њиховог даљег развоја. У реализацији истраживања коришћена је метода теоријске анализе са техником анализе садржаја. Током тридесетшестогодишњег постојања студија Србистике на Филозофском факултету Универзитета у Нишу препознат је значај методике наставе као самосвојне научне дисциплине, при чему се она, захваљујући разумевању универзитетских професора, разгранала у више праваца, од којих су (у  новије време) своју позицију учврстиле методика наставе српског као страног језика и методика наставе српског као завичајног језика. Њихово изучавање организовано је кроз повезивање теорије и праксе, односно кроз четири модалитета – два предмета (Методика наставе српског као страног језика, Методика наставе српског као завичајног језика) и две наставне активности (наставу српског као страног језика некомерцијалног карактера и наставу српског као страног језика комерцијалног карактера).

Downloads

Download data is not yet available.

Детаљи чланка

Како цитирати
Новаковић, А. М., & Јањић, М. С. (2023). МЕТОДИКА НАСТАВЕ СРПСКОГ КАО СТРАНОГ И МЕТОДИКА НАСТАВЕ СРПСКОГ КАО ЗАВИЧАЈНОГ ЈЕЗИКА НА ФИЛОЗОФСКОМ ФАКУЛТЕТУ УНИВЕРЗИТЕТА У НИШУ. Методички видици, 14(14-2), 57–74. https://doi.org/10.19090/mv.2023.14.57-74
Bрој часописа
Секција
НАСТАВА СРПСКОГ ЈЕЗИКА
Биографије аутора

Александар М. Новаковић

Универзитет у Нишу       

Филозофски факултет,

Департман за србистику

Марина С. Јањић

Универзитет у Нишу

Филозофски факултет,

Департман за србистику

Референце

Брборић, В. (2018). Будућност лектората српског језика са освртом на прошлост и садашњост. МСЦ, саопштења 48(1): 21‒30 [Brborić, V. (2018). Budućnost lektorata srpskog jezika sa osvrtom na prošlost i sadašnjost. MSC, saopštenja 48(1): 21‒30].

Бојовић, Д. (2021). Од обнове србистике до имена департмана. Philologia Mediana 13: 55‒63 [Bojović, D. (2021). Od obnove srbistike do imena departmana. Philologia Mediana 13: 55‒63].

Bugarski, R. (1984). Pregršt pitanja o srpskohrvatskom kao stranom jeziku, u Okrugli sto Srpskohrvatski jezik kao strani, ur. P. Vučković (Beograd: Institut za strane jezike): 17‒22.

Vučković, P. (1984). Srpskohrvatski jezik i strani jezici u institutu, u Okrugli sto Srpskohrvatski jezik kao strani, ur. P. Vučković (Beograd: Institut za strane jezike): 9‒12.

Јањић, М. (2018). Темељна методолошка питања наставе српског језика у дијаспори, у Српска славистика. 2, Књижевност, култура, фолклор питања славистике, ур. Б. Сувајџић, П. Буњак, Д. Иванић (Београд : Савез славистичких друштава Србије): 147‒159 [Janjić, M. (2018). Temeljna metodološka pitanja nastave srpskog jezika u dijaspori, u Srpska slavistika. 2, Književnost, kultura, folklor pitanja slavistike, ur. B. Suvajdžić, P. Bunjak, D. Ivanić (Beograd : Savez slavističkih društava Srbije): 147‒159].

Krajišnik, V. (1992). Bibliografija jugoslovenskih radova o srpskohrvatskom jeziku kao stranom (1960–1990). Živi jezici 34–35/1–4: 184–203.

Крајишник, В. (2016). Нека питања из методике наставе српског као страног језика, у Српски као страни језик у теорији и пракси 3, ур. В. Крајишник (Београд: Филолошки факултет, Центар за српски као страни језик): 7‒26 [Krajišnik, V. (2016). Neka pitanja iz metodike nastave srpskog kao stranog jezika, u Srpski kao strani jezik u teoriji i praksi 3, ur. V. Krajišnik (Beograd: Filološki fakultet, Centar za srpski kao strani jezik): 7‒26].

Николић, М. (2020). Библиографија српског као страног језика (1991‒2018), у Српски језик као страни у теорији и пракси 4, ур. В. Крајишник (Београд: Филолошки факултет, Центар за српски као страни језик): 593‒623 [Nikolić, M. (2020). Bibliografija srpskog kao stranog jezika (1991‒2018), u Srpski jezik kao strani u teoriji i praksi 4, ur. V. Krajišnik (Beograd: Filološki fakultet, Centar za srpski kao strani jezik): 593‒623].

Новаковић, А. (2021). Методика наставе српског као страног језика на почетку XXI века. Прилози настави српског језика и књижевности 10: 85−110 [Novaković, A. (2021). Metodika nastave srpskog kao stranog jezika na početku XXI veka. Prilozi nastavi srpskog jezika i književnosti 10: 85−110].

Новаковић, А. (2022). Увод у методику наставе српског као страног језика. Ниш: Филозофски факултет [Novaković, A. (2022). Uvod u metodiku nastave srpskog kao stranog jezika. Niš: Filozofski fakultet].

Новаковић, А., Костадиновић, С. (2022). Рефлексије студената мастерских студија Србистике о квалитету наставе на предмету Методика наставе српског језика као страног. Методичка теорија и пракса 25 (2): 182‒195 [Novaković, A., Kostadinović, S. (2022). Refleksije studenata masterskih studija Srbistike o kvalitetu nastave na predmetu Metodika nastave srpskog jezika kao stranog. Metodička teorija i praksa 25 (2): 182‒195].

Новаковић, А., Татар, Н. (2020). Разврставајући тестови у настави српског језика као страног. Баштина 53: 1–15 [Novaković, A., Tatar, N. (2020). Razvrstavajući testovi u nastavi srpskog jezika kao stranog. Baština 53: 1–15].

ИЗВОРИ

Методика наставе српског као завичајног језика, силабус. Програм основних академских студија Србистике, http://skr.rs/zc9e [Metodika nastave srpskog kao zavičajnog jezika, silabus. Program osnovnih akademskih studija Srbistike, http://skr.rs/zc9e]

Методика наставе српског као страног језика, силабус. Програм мастер академских студија Србистике, http://skr.rs/zc9g [Metodika nastave srpskog kao stranog jezika, silabus. Program master akademskih studija Srbistike, http://skr.rs/zc9g]

Распоред предмета по семестрима и годинама студија за студије другог степена. Програм мастер академских студија Србистике, http://skr.rs/zc9w [Raspored predmeta po semestrima i godinama studija za studije drugog stepena. Program master akademskih studija Srbistike, http://skr.rs/zc9w]

Распоред предмета по семестрима и годинама студија. Програм основних академских студија Србистике, http://skr.rs/zc9U [Raspored predmeta po semestrima i godinama studija. Program osnovnih akademskih studija Srbistike, http://skr.rs/zc9U]УЏБЕНИЧКИ КОМПЛЕТ

Јањић, М. (2020). Српски – језик мог завичаја, Почетни ниво: Кад си срећан!. Ниш: Академска српска асоцијација [Janjić, M. (2020). Srpski – jezik mog zavičaja, Početni nivo: Kad si srećan!. Niš: Akademska srpska asocijacija].

Јањић, М. (2020). Српски – језик мог завичаја, Средњи ниво: О, радосне вести!. Ниш: Академска српска асоцијација [Janjić, M. (2020). Srpski – jezik mog zavičaja, Srednji nivo: O, radosne vesti!. Niš: Akademska srpska asocijacija].

Јањић, М. (2020). Српски – језик мог завичаја, Напредни ниво: Подигни глас!. Ниш: Удружење Академска српска асоцијација [Janjić, M. (2020). Srpski – jezik mog zavičaja, Napredni nivo: Podigni glas!. Niš: Udruženje Akademska srpska asocijacija].