РЕФЛЕКСИВНИ МОДЕЛ МЕТОДИЧКЕ ПРАКСЕ НА ФИЛОЗОФСКОМ ФАКУЛТЕТУ УНИВЕРЗИТЕТА У

  • Александар М. Новаковић Филозофски факултет Ниш

Сажетак

Рад се бави начином организације и извођења наставне праксе студената на Катедри за српски језик и књижевност на Филозофском факултету Универзитета у Нишу, на коме се са традиционалног прешло на рефлексивни модел стручне праксе. Рефлексивни модел је допринео стварању квалитетнијих наставних кадрова, што спроведено истраживање над 100 студената и показује. Почетна хипотеза да студенти чија је пракса била организована према рефлексивном моделу поседују више особина које чине доброг наставника у односу на оне студенте чија је пракса била организована према традиционалном моделу у потпуности је потврђена.

Преузимања

Подаци за пруезимање нису доступни

Референце

Andrić, I. (1986). Znakovi pored puta. Sarajevo: Svjetlost.
Bruner, DŽ. (2000). Kultura obrazovanja. Zagreb: Eduka.
Budić, S. i sar. (2008). Didaktičko-metodički aspekti studentske prakse u partnerskim relacijama fakulteta i škola. Novi Sad: Filozofski fakultet.
Valenčić Zuljan, M., Cotič, M., Fošnarič, S., Peklaj, C., Vogrinc, J. (2011). “Teacher education in Slovenia“. European Dimensions of Teacher Education – Similarities and Differences. Ljubljana: Faculty of Education.
Вујисић-Живковић, Н. (2007). “Педагошка истраживања и образовање наставника“. Зборник Института за педагошка истраживања, Београд, 39 (2), 243−258.
Winter, R. (1998). “Managers, Spectators and Citizens: where does theory come from action research“. Educational Action Research, 6 (3), 361−376.
Wheatley, M. (2005). Zajednice prakse - potpora novim liderima. Novem d.o.o.
Göçer, А. (2013). “Teacher Educator’s and Guidance. Teachers’ Evaluation of Student. Teachers’ Teaching Practice (A Qualitative Study) “. Croatian Journal of Education. Vol:15; Sp. Ed. No. 3/2013. 125-147.
Elliott, J. (2007). Reflecting Where the Action Is: The Selected Writings of John Elliott on Pedagogy and Action Research, London: Routledge.
Закон о основама система образовања и васпитања, Службени гласник Републике Србије, бр. 72/2009.
Јањић, М., Максимовић, Ј., Ђигић, Г., Божић, С. (2014). Практикум за реализацију професионалне наставне праксе. Ниш: Филозофски факултет.
Јањић, М., Новаковић, А. (2015). Наставно дизајнирање часова српског језика. Ниш: Филозофски факултет.
Caires, S., Almeida, L., & Vieira, D. (2012). “Becoming a teacher: student teachers experiences and perceptions about teaching practice“. European Journal of Teacher Education, 35 (2). 163−178.
Максимовић, Ј. (2011): “Ставови наставника према истраживању васпитно-образовне праксе у школи“. Радови Филозофског факултета, број 13, књига 2. Пале: Филозофски факултет Универзитета у Источном Сарајеву. 111−125.
Marković, T. (2014). Model integrativne prakse u inicijalnom obrazovanju vaspitača. Odbranjena doktorska disertacija na Filozofskom fakultetu Unvierziteta u Beogradu. Beograd: Filozofski fakultet.
Николић, Р. (2008). Пракса студената у функцији оспособљавања за учитељски позив. Зборник радова, 10.Ужице: Учитељски факултет. стр. 165−175.
Pešić, M. (2004). Pedagogija u akciji (Metodološki priručnik). Beograd: Institut za pedagogiju i andragogiju.
Правилник о наставној пракси студената Филозофског факултета у Нишу (2012). Ниш: Филозофски факултет.
Radulović, L. (2011). Obrazovanje nastavnika za refleksivnu praksu.Beograd: Filozofski fakultet.
Rajović, V., Radulović, L. (2007). “Kako nastavnici opažaju svoje inicijalno obrazovanje: na koji način su sticali znanja i razvijali kompetencije“. Nastava i vaspitanje – Časopis za pedagošku teoriju i praksu, br. 4. str. 413−434. Beograd: Pedagoško društvo Srbije.
Schön, D. (1987). Educatin the reflective practitioner: Toward a new design for teaching and learning in the professions, San Francisco, Oxford: Jossey-Bass.
Senge, R. M. (2003). Peta disciplina-principi i praksa učeće organizacije.Zagreb, Mozaik knjiga.
Şişman, M. (2006). Introduction to Science of Education (2nd Ed.). Ankara: Pegem A Publication.
Стратегија развоја образовања у Србији до 2020. године, Београд: Службени гласник РС, 107/2012–12.
Herzog, J., Grmek, I. M., Čagran, B. (2012). ,,Pogledi mentora na pedagošku praksu studenata razredne nastave“. Hrvatski časopis za odgoj i obrazovanje, Zagreb: Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 14 (1), 25−47.
Šagud, M. (2006). Odgajatelj kao refleksivni praktičar. Petrinja: Visoka učiteljska škola u Petrinji.
Објављено
12. 01. 2018.
Како цитирати
НОВАКОВИЋ, Александар М.. РЕФЛЕКСИВНИ МОДЕЛ МЕТОДИЧКЕ ПРАКСЕ НА ФИЛОЗОФСКОМ ФАКУЛТЕТУ УНИВЕРЗИТЕТА У. Методички видици, [S.l.], v. 8, n. 8, p. 11-30, jan. 2018. ISSN 2334-7465. Доступно на: <https://metodickividici.ff.uns.ac.rs/index.php/MV/article/view/1851>. Датум приступа: 26 sep. 2023 doi: https://doi.org/10.19090/mv.2017.8.11-30.
Bрој часописа
Секција
НАСТАВА И ОБРАЗОВНА ПОЛИТИКА