FUNKCIONALNI PRISTUP TEKSTOVIMA U NASTAVI SRPSKOG KAO NEMATERNJEG JEZIKA NA NAPREDNOM NIVOU POSTIGNUĆA

Главни садржај чланка

Jelena R. Redli

Сажетак

Ovaj rad se bavi razvijanjem veštine čitanja kod učenika naprednog nivoa postignuća u formalnim uslovima učenja srpskog kao nematernjeg jezika (SKNJ) u osnovnim i srednjim školama u Republici Srbiji. Fokus je na unapređenju SKNJ s obzirom na izazove koje predstavlja nastava za učenike bosanskog i hrvatskog maternjeg jezika. Sistemska sličnost između ovih jezika olakšava komunikaciju, ali istovremeno može smanjiti motivaciju za ostvarivanje vidljivog napretka u nastavi. Potreba za izbegavanjem „preslikavanja” nastave maternjeg jezika naglašava značaj razvoja čitalačke pismenosti i funkcionalne operativnosti jezika. Istraživanje zasnovano na analizi stavova, prakse i potreba nastavnika koji predaju SKNJ nudi rešenja u primeni adekvatnih tehnika za razvijanje veštine čitanja. Nedovoljna izazovnost B varijante Programa, kao i nedostatak metodičkih smernica i uputstava, predstavljaju izazove u unapređenju kvaliteta nastave i postizanju vidljivog napretka u vladanju srpskim jezikom kao nematernjim. Naglasak je na postizanju funkcionalne pismenosti putem rada na raznolikim linearnim i nelinearnim tekstovima na srpskom jeziku radi razvijanja funkcionalnog znanja kako u srpskom tako i u maternjim jezicima učenika.

Downloads

Download data is not yet available.

Детаљи чланка

Како цитирати
Redli, J. R. (2023). FUNKCIONALNI PRISTUP TEKSTOVIMA U NASTAVI SRPSKOG KAO NEMATERNJEG JEZIKA NA NAPREDNOM NIVOU POSTIGNUĆA. Методички видици, 14(14-2), 75–94. https://doi.org/10.19090/mv.2023.14.75-94
Bрој часописа
Секција
НАСТАВА СРПСКОГ ЈЕЗИКА
Author Biography

Jelena R. Redli

Univerzitet u Novom Sadu        

Filozofski Fakultet,

Odsek za srpski jezik i lingvistiku

Референце

Upitnik: URL

LITERATURA

Babaee, R., Bt Wan Yahya, W. R. (2014). Significance of Literature in Foreign Language Teaching. International Education Studies 7 (4): 80–85. Pristupljeno 23. 6. 2022. URL .

Pulverness, A. (2004). Here and there: Issues in materials development for intercultural learning. Culture elt Seminar. Krakow, Poland. Pristupljeno 28. 11. 2016. URL: .

Scrivener, J. (20053). Learning teaching. Oxford: Macmillan.

Zajednički evropski okvir za žive jezike: učenje, nastava, ocjenjivanje. (2002). Podgorica: Savet Evrope. Pristupljeno 14. 2. 2023. URL: .

Zvekić-Dušanović, D., Redli, J. (2021). Srpski kao nematernji jezik u Republici Srbiji: u težnji ka aditivnom bilingvizmu. Metodički vidici 12: 31–50. Pristupljeno 14. 2. 2023. URL: .

Крајишник, В., Звекић-Душановић, Д. (2017). Општи стандарди постигнућа за предмет Српски као нематерњи језик за крај првог и другог циклуса обавезног образовања, општег средњег образовања и основног образовања одраслих: приручник за наставнике. Београд: Мисија ОЕБС у Србији. [Krajišnik, V., Zvekić-Dušanović, D. (2017). Opšti standardi postignuća za predmet Srpski kao nematernji jezik za kraj prvog i drugog ciklusa obaveznog obrazovanja, opšteg srednjeg obrazovanja i osnovnog obrazovanja odraslih: priručnik za nastavnike. Beograd: Misija OEBS u Srbiji.]

Крајишник, В., Стрижак Н. (2020). (Не)функционалан приступ настави српског као нематерњег језика, у Српски као страни језик у теорији и пракси IV, ур. В. Крајишник (Београд: Филолошки факултет, Центар за српски као страни језик): 253–266. [Krajišnik, V. i N. Strižak (2020). (Ne)funkcionalan pristup nastavi srpskog kao nematernjeg jezika, u Srpski kao strani jezik u teoriji i praksi IV, ur. V. Krajišnik, (Beograd: Filološki fakultet, Centar za srpski kao strani jezik): 253–266.]

Марчетић, А. и др. (2010). Образовни стандарди за крај обавезног образовања за наставни предмет Српски језик. Београд: Министарство просвете Републике Србије, Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања. [Marčetić, A. i dr. (2010). Obrazovni standardi za kraj obaveznog obrazovanja za nastavni predmet Srpski jezik. Beograd: Ministarstvo prosvete Republike Srbije, Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja.]

Павловић Бабић, Д., Бауцал А. (2009). Разумевање прочитаног: ПИСА 2003 и ПИСА 2006. Београд: Министарство просвете Републике Србије, Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања, Институт за психологију. [Pavlović Babić, D., Baucal A. (2009). Razumevanje pročitanog: PISA 2003 i PISA 2006. Beograd: Ministarstvo prosvete Republike Srbije, Zavod za vrednovаnje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja, Institut za psihologiju.]

Пејић, А. (ур.). (2015). Општи стандарди постигнућа за крај општег средњег и средњег стручног образовања и васпитања у делу општеобразовних предмета за предмет Српски језик и књижевност: приручник за наставнике. Београд: Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања. [Pejić, A. (ur.). (2015). Opšti standardi postignuća za kraj opšteg srednjeg i srednjeg stručnog obrazovanja i vaspitanja u delu opšteobrazovnih predmeta za predmet Srpski jezik i književnost: priručnik za nastavnike. Beograd: Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja.]

Перишић, Ј. (2016). Употреба књижевног текста у настави (српског као страног) језика. Методички видици 7: 255–277. [Perišić, J. (2016). Upotreba književnog teksta u nastavi (srpskog kao stranog) jezika. Metodički vidici 7: 255–277.]

Правилник о допунама Правилника о плану наставе и учења за први циклус основног образовања и васпитања и програму наставе и учења за први разред основног образовања и васпитања. (2018, 5. јул). Београд: Сл. гласник РС. Просветни гласник, година LXVII – број 12. Приступљено 22. 2. 2023. URL: . [Pravilnik o dopunama Pravilnika o planu nastave i učenja za prvi ciklus osnovnog obrazovanja i vaspitanja i programu nastave i učenja za prvi razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja. (2018, 5. jul). Beograd: Sl. glasnik RS. Prosvetni glasnik, godina LXVII – broj 12. Pristupljeno 22. 2. 2023. URL: .]

Правилник о плану и програму наставе и учења за гимназију. (2020, јун 2.). Београд, Србија: Сл. гласник РС. Просветни гласник. Приступљено 23. 2. 2023. URL: . [Pravilnik o planu i programu nastave i učenja za gimnaziju. (2020, jun 2.). Beograd, Srbija: Sl. glasnik RS. Prosvetni glasnik. Pristupljeno 23. 2. 2023. URL: .]