MOГУЋНОСТИ УПОТРЕБЕ ЛАПСУСА И ДОСЕТКИ У НАСТАВИ СРПСКОГ ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТИ У СТАРИЈИМ РАЗРЕДИМА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ

Главни садржај чланка

Саша С. Чорболоковић

Сажетак

Рад се бави разматрањем могућности употребе лапсуса и досетки у настави. Основни циљ рада је да покаже где и како се лапсуси и досетке могу користити на часовима Српског језика и књижевности. Задаци рада су следећи: указати на разлику између лапсуса и досетки, навести основне критеријуме за њихов избор, показати како се вербални хумор у њима постиже и предложити њихову сврсисходну употребу у настави. Лапсуси су случајне, спонтане грешке, а досетке су циљано смишљени одговори. Хумористички и сатирички ефекат у њима најчешће се заснива на неподударности, нескладу и бисемичности језичког исказа. Пример је репрезентативан уколико је повезан са наставним градивом, занимљив, актуелан, контекстуализован и примерен узрасту ученика и школи. Лапсуси и досетке могу се користити као примери за уочавање или примену језичке појаве, илустрацију књижевнотеоријског појма, разјашњење значења архаичне речи или позајмљенице, мотивација за читање дела или као основа за писање хумористичке дијалошке ситуације, лингвометодичког предлошка, подстицај за цртање стрипа или формулисање различитих типова питања.

Downloads

Download data is not yet available.

Детаљи чланка

Како цитирати
Чорболоковић, С. С. (2023). MOГУЋНОСТИ УПОТРЕБЕ ЛАПСУСА И ДОСЕТКИ У НАСТАВИ СРПСКОГ ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТИ У СТАРИЈИМ РАЗРЕДИМА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ. Методички видици, 14(14-2), 37–56. https://doi.org/10.19090/mv.2023.14.37-56
Bрој часописа
Секција
НАСТАВА СРПСКОГ ЈЕЗИКА
Author Biography

Саша С. Чорболоковић

Универзитет Сингидунум Београд

Студијски програм Англистика

Референце

Бајић, Љ. (2008). Проучавање хумористичне прозе. Београд: Завод за уџбенике [Bajić, Lj. (2008). Proučavanje humoristične proze. Beograd: Zavod za udžbenike].

Бугарски, Р. (1996). Увод у општу лингвистику. Београд: Чигоја, XX век [Bugarski, R. (1996). Uvod u opštu lingvistiku. Beograd: Čigoja, XX vek].

Драгићевић, Р. (2007). Лексикологија српског језика. Београд: Завод за уџбенике [Dragićević, R. (2007). Leksikologija srpskog jezika. Beograd: Zavod za udžbenike].

Ђорђевић, Р. (1979). Тумачење синтаксичке двосмислености у енглеском језику. Београд: Филолошки факултет Београдског универзитета [Đorđević, R. (1979). Tumačenje sintaksičke dvosmislenosti u engleskom jeziku. Beograd: Filološki fakultet Beogradskog univerziteta].

Ердељац, В. (2009). Ментални лексикон, модели и чињенице. Загреб: Ibis grafika [Erdeljac, V. (2009). Mentalni leksikon, modeli i činjenice. Zagreb: Ibis grafika].

Ивић, М. (2006). О улози придевског атрибута у отклањању / успостављању двосмисла. Језик о нама (Београд: XX век): 43–47 [Ivić, M. (2006). O ulozi pridevskog atributa u otklanjanju / uspostavljanju dvosmisla. Jezik o nama (Beograd: XX vek): 43–47].

Јањић, М. (2008). Савремена настава говорне културе у основној школи. Нови Сад: Змај [Janjić, M. (2008). Savremena nastava govorne kulture u osnovnoj školi. Novi Sad: Zmaj].

Кликовац, Д. (2009). О употреби вицева у настави српског језика као матерњег. Књижевност и језик 56 (3/4): 297–310 [Klikovac, D. (2009). O upotrebi viceva u nastavi srpskog jezika kao maternjeg. Književnost i jezik 56 (3/4): 297–310].

Кликовац, Д. (2010). Српски језик за 8. разред основне школе. Београд: Завод за уџбенике [Klikovac, D. (2010). Srpski jezik za 8. razred osnovne škole. Beograd: Zavod za udžbenike].

Ковачевић, М. (1994). Дисамбигвација сатиризама с дилогијском структуром. Зборник Матице српске за филологију и лингвистику 37: 287–298 [Kovačević, M. (1994). Disambigvacija satirizama s dilogijskom strukturom. Zbornik Matice srpske za filologiju i lingvistiku 37: 287–298].

Ковачевић, М. (2011). О неким разлозима бисемичности реченица у новинарском језику. Језик, књижевност, комуникација: језичка истраживања: зборник радова, ур. Б. Мишић Илић и В. Лопичић (Ниш: Филозофски факултет): 97–117 [Kovačević, M. (2011). O nekim razlozima bisemičnosti rečenica u novinarskom jeziku. Jezik, književnost, komunikacija: jezička istraživanja: zbornik radova, ur. B. Mišić Ilić i
V. Lopičić (Niš: Filozofski fakultet): 97–117].

Костић, А. (2004). Репрезентативност језичког корпуса и ментални лексикон, у Говор и језик. Св. 1, Интердисциплинарна испитивања српског језика, ур. С. Т. Јовичић, М. Совиљ (Београд: Институт за експерименталну фонетику и патологију говора): 98–112 [Kostić, A. (2004). Reprezentativnost jezičkog korpusa i mentalni leksikon. Govor i jezik. Sv. 1, Interdisciplinarna ispitivanja srpskog jezika, ur. S. T. Jovičić, M. Sovilj (Beograd: Institut za eksperimentalnu fonetiku i patologiju govora): 98–112].

Кристал, Д. (1999). Енциклопедијски речник модерне лингвистике. Београд: Нолит [Kristal, D. (1999). Enciklopedijski rečnik moderne lingvistike. Beograd: Nolit].

Ломпар, В. и др. (2017). Квизови у настави српског језика и књижевности. Београд: Klett. [Lompar, V. et al. (2017). Kvizovi u nastavi srpskog jezika i književnosti. Beograd: Klett].

Луковић, И. (2010). Хумор – нова димензија у грађењу средине подстицајне за учење. Иновације у настави 33 (3): 73–83 [Luković, I. (2010). Humor – nova dimenzija u građenju sredine podsticajne za učenje. Inovacije u nastavi 33 (3): 73–83].

Николић, М. (2002). Стилске вежбе. Београд: Просветни преглед [Nikolić, M. (2002). Stilske vežbe. Beograd: Prosvetni pregled].

Пипер, П. и др. (2005). Асоцијативни речник српског језика. Београд: Београдска књига [Piper, P. et al. (2005). Asocijativni rečnik srpskog jezika. Beograd: Beogradska knjiga].

Поповић, Т. (2007). Rečnik književnih termina. Beograd: Logos Art [Popović, T. (2007). Rečnik književnih termina. Beograd: Logos Art].

Поповић. Љ. (1978). О двозначним конструкцијама. Наш језик, н. с., 23 (3/4): 95–103 [Popović. Lj. (1978). O dvoznačnim konstrukcijama. Naš jezik, n. s., 23 (3/4): 95–103].

Поповић. Љ. (2004). Ред речи у реченици. Београд: Друштво за српски језик и књижевност Србије [Popović. Lj. (2004). Red reči u rečenici. Beograd: Društvo za srpski jezik i književnost Srbije].

Продановић Станкић, Д. (2016). Вербални хумор у енглеском и српском језику. Нови Сад: Филозофски факултет [Prodanović Stankić, D. (2016). Verbalni humor u engleskom i srpskom jeziku. Novi Sad: Filozofski fakultet].

Продрому, Л., Кландфилд. Л. (2011). Технике подучавања: решења, стратегије и предлози за успешније предаваче. Београд: Klett [Prodromu, L., Klandfild. L. (2011). Tehnike podučavanja: rešenja, strategije i predlozi za uspešnije predavače. Beograd: Klett].

Сузић, Н. (1998). Како мотивисати ученике. Српско Сарајево: Завод за уџбенике и наставна средства Републике Српске [Suzić, N. (1998). Kako motivisati učenike. Srpsko Sarajevo: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva Republike Srpske].

Чорболоковић, С. (2013). Бисемичност у школским лапсусима и досеткама. Радови Филозофског факултета [у Источном Сарајеву (Пале)] 15 (1): 397–408 [Čorboloković, S. (2013). Bisemičnost u školskim lapsusima i dosetkama. Radovi Filozofskog fakulteta [u Istočnom Sarajevu (Pale)]:15 (1): 397–408].

Чорболоковић, С. (2015). Јавни натписи са грешкама у настави правописа у основној школи (од 5. до 8. разреда). Имплементација иновација у образовању и васпитању – изазови и дилеме : зборник радова, ур.
Ј. Милинковић, Б. Требјешанин (Београд: Учитељски факултет): 457–471 [Čorboloković, S. (2015). Javni natpisi sa greškama u nastavi pravopisa u osnovnoj školi (od 5. do 8. razreda). Implementacija inovacija u obrazovanju i vaspitanju – izazovi i dileme : zbornik radova, ur. J. Milinković, B. Trebješanin (Beograd: Učiteljski fakultet): 457–471].

Шипка, М. (2008). Култура говора. Нови Сад: Прометеј [Šipka, M. (2008). Kultura govora. Novi Sad: Prometej].

Most read articles by the same author(s)