ЕТИЧКИ ПРИНЦИПИ И АКАДЕМСКИ ИНТЕГРИТЕТ У ПРОЦЕСУ ИЗРАДЕ НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКИХ РАДОВА

  • Данијела Д. Љубојевић Универзитет Метрополитан Факултет за информационе технологије

Сажетак

Процес израде научног рада је дуг и на том путу може доћи до повреде етичких начела у свакој од фаза израде уколико се не познаје или намерно занемари етички кодекс. Најчешће и најтеже повреде етичког кодекса су плагирање, лажно ауторство, измишљање и кривотворење резултата и аутоплагирање. У овом раду ће бити представљена етичка начела којих се треба придржавати у процесу израде научноистраживачког рада како не би дошло до урушавања академског кредибилитета и интегритета истраживача. Навођење етичких начела засновано је на важећим правилницима у Републици Србији који су донети на нивоу целе државе и високошколских установа чија је обавеза била да своја акта ускладе са Основама за кодекс о академском интегритету на високошколским установама у Републици Србији, који је усвојио Национални просветни савет 2016. године.

Преузимања

Подаци за пруезимање нису доступни

Референце

About CC Licenses. (2017). Pristuplјeno 23. 4. 2021. URL:

Бјелобаба, С. (2019). Академски интегритет 1. (Курс развијен у оквиру пројекта Европске уније и Савета Европе „Јачање интегритета и борба против корупције у високом образовању у Србији” 2017–2019). Приступљено 3. 5. 2021. URL: [Bjelobaba, S. (2019). Akademski integritet 1. (Кurs razvijen u okviru projekta Evropske unije i Saveta Evrope „Jačanje integriteta i borba protiv korupcije u visokom obrazovanju u Srbiji” 2017–2019). Pristupljeno 3. 5. 2021. URL: ].

General Data Protection Regulation (2018). Official Journal of the European Union. Pristuplјeno 23. 4. 2021. URL:

Deer, B. (2021). Andrew Wakefield: the fraud investigation. Pristuplјeno 23. 4. 2021. URL:

Закон о ауторским и сродним правима (2019). Београд: Службени гласник (Службени гласник РС, бр. 104/2009, 99/2011, 119/2012, 29/2016 – одлука УС и 66/2019). Приступљено 23. 4. 2021. [Zakon o autorskim i srodnim pravima (2019). Beograd: Službeni glasnik (Službeni glasnik RS, br. 104/2009, 99/2011, 119/2012, 29/2016 – odluka US i 66/2019). Pristupljeno 23. 4. 2021. ].

Закон о заштити података о личности (2018). Приступљено 23. 4. 2021. URL: [Zakon o zaštiti podataka o ličnosti (2018). Pristupljeno 23. 4. 2021. URL: ].

Закон о научноистраживачкој делатности (2005). Београд: Службени гласник (Службени гласник РС, бр. 110/2005, 50/2006 – испр., 18/2010 и 112/2015) Приступљено 23. 4. 2021. URL: [Zakon o naučnoistraživačkoj delatnosti (2005). Beograd: Službeni glasnik (Službeni glasnik RS, br. 110/2005, 50/2006 - ispr., 18/2010 i 112/2015) Pristupljeno 23. 4. 2021. URL: ].

Илић, В. (2016). Посматрање и анализа садржаја. Београд: Филозофски факултет. [Ilić, V. (2016). Posmatranje i analiza sadržaja. Beograd: Filozofski fakultet]..

Јовановић, М. Б. (2010). Упутство за писање и презентирање научних и стручних радова Приступљено 23. 4. 2021. URL: [Jovanović, M. B. (2010). Uputstvo za pisanje i prezentiranje naučnih i stručnih radova. Pristupljeno 23. 4. 2021. URL: ].

Клајн, И., Шипка, М. (2007). Велики речник страних речи и израза. Нови Сад: Прометеј. [Кlajn, I., Šipka, M. (2007). Veliki rečnik stranih reči i izraza. Novi Sad: Prometej].

Кодекс о академском интегритету (2020). Сенат Универзитета у Новом Саду. Приступљено 23. 4. 2021. URL: [Кodeks o akademskom integritetu (2020). Senat Univerziteta u Novom Sadu. Pristupljeno 23. 4. 2021. URL: ].

Кодекс понашања у научноистраживачком раду (2018). Национални савет за науку и технолошки развој. Приступљено 23. 4. 2021. URL: [Кodeks ponašanja u naučnoistraživačkom radu (2018). Nacionalni savet za nauku i tehnološki razvoj. Pristupljeno 23. 4. 2021. URL: ].

Ljubojević, D. (2018). GDPR and Learning Management Systems. Proceedings / The Ninth International Conference on e-Learning: 15–19. Pristuplјeno 23. 4. 2021. URL:

Милић, В. (1996 (1965)). Социолошки метод. Београд: Завод за уџбенике. [Milić, V. (1996 (1965)). Sociološki metod. Beograd: Zavod za udžbenike].

Милић, Н. (2021). Цитирање литературе у научном раду. Приступљено 23. 4. 2021. URL: Универзитетска библиотека Светозар Марковић: [Milić, N. (2021). Citiranje literature u naučnom radu. Pristupljeno 23. 4. 2021. URL: ].

Миљевић, М. И. (2007). Методологија научног рада. Пале: Филозофски факултет, Универзитет у Источном Сарајеву. [Miljević, M. I. (2007). Metodologija naučnog rada. Pale: Filozofski fakultet, Univerzitet u Istočnom Sarajevu].

Националне препоруке за универзитете и институте у Србији за управљање интелектуалном својином у активностима трансфера знања (2016). Стручни тим за реформу високог образовања у Републици Србији. Београд: Фондација Темпус. [Nacionalne preporuke za univerzitete i institute u Srbiji za upravljanje intelektualnom svojinom u aktivnostima transfera znanja (2016). Stručni tim za reformu visokog obrazovanja u Republici Srbiji. Beograd: Fondacija Tempus].

Одбор за професионалну етику (2019). Решење Одбора за професионалну етику донето на седници од 21. 11. 2019. године. Приступљено 23. 4. 2021. URL: <Универзитет у Београду: http://bg.ac.rs/sr/organi/etika/etika.php> [Odbor za profesionalnu etiku. (2019). Rešenje Odbora za profesionalnu etiku doneto na sednici od 21. 11. 2019. godine. Pristupljeno 23. 4. 2021. URL: ].

Основе за кодекс о академском интегритету на високошколским установама у Републици Србији (2016). Национални савет за високо образовање. Приступљено 23. 4. 2021. URL: [Osnove za kodeks o akademskom integritetu na visokoškolskim ustanovama u Republici Srbiji (2016). Nacionalni savet za visoko obrazovanje. Pristupljeno 23. 4. 2021. URL: ].

Roščić, D. (2013). Ministarki oduzeta doktorska titula. DW, 2. jun. Pristupljeno 23. 4. 2021. URL:

Стојшин, С. (2014). Интернет као предмет истраживања и/или средство за прикупљање података – са освртом на електронски упитник. Интернет и друштво: међународни тематски зборник радова: 197–214. Приступљено 23. 4. 2021. URL: [Stojšin, S. (2014). Internet kao predmet istraživanja i/ili sredstvo za prikupljanje podataka – sa osvrtom na elektronski upitnik. Internet i društvo: međunarodni tematski zbornik radova: 197–214. Pristupljeno 23. 4. 2021. URL: ].

Tkalac Verčič, A., Sinčić Ćorić, D., Pološki Vokić, N. (2010). Priručnik za metodologiju istraživačkog rada : Кako osmisliti, provesti i opisati znanstveno i stručno istraživanje. Zagreb: M. E. P. d. o. o.

Filipović, S. (2011). Gutenberg grubo prekršio standarde. DW, 11. maj. Pristupljeno 23. 4. 2021. URL:

Fundamental Values of Academic Integrity, Third Edition (2020). Pristupljeno 3. 5. 2021. URL:
Објављено
03. 12. 2021.
Како цитирати
ЉУБОЈЕВИЋ, Данијела Д.. ЕТИЧКИ ПРИНЦИПИ И АКАДЕМСКИ ИНТЕГРИТЕТ У ПРОЦЕСУ ИЗРАДЕ НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКИХ РАДОВА. Методички видици, [S.l.], v. 12, n. 12, p. 375-398, dec. 2021. ISSN 2334-7465. Доступно на: <https://metodickividici.ff.uns.ac.rs/index.php/MV/article/view/1973>. Датум приступа: 30 nov. 2022 doi: https://doi.org/10.19090/mv.2021.12.375-398.
Bрој часописа
Секција
ДРУШТВЕНО-ПЕДАГОШКЕ ТЕМЕ