SLUČAJ SLIKOVNICE: POLOŽAJ SLIKOVNICE U HRVATSKIM ODGOJNO-OBRAZOVNIM DOKUMENTIMA

  • Corinna A. Jerkin Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet Poslijediplomski doktorski studij kroatistike
  • Maja G. Opašić Sveučilište u Rijeci Učiteljski fakultet Katedra za metodike nastavnih predmeta humanističkih znanosti i umjetnosti

Сажетак

Polazeći od teze o slučaju dječje književnosti koja se odnosi na prešućivanje i zanemarivanje dječje književnosti u okviru teorije književnosti i akademske zajednice u cjelini, u radu se razvija i ispituje teza o slučaju slikovnice u odgojno-obrazovnome kontekstu. Analiziraju se važeći odgojno-obrazovni dokumenti u Hrvatskoj u usporedbi s onima koji su donedavno bili na snazi da bi se utvrdila pojavnost slikovnice po odgojno-obrazovnim ciklusima ili razredu, zastupljenost slikovničkih sadržaja u odgojno-obrazovnim područjima i nastavnim predmetima, osobito u Hrvatskome jeziku i posebno u lektiri te pristupi slikovnici u okviru pojedinih odgojno-obrazovnih područja. Rezultati analize pokazuju da ni u reformskim dokumentima nije prepoznat potencijal slikovnice na koji ukazuju suvremena teorijska i metodička promišljanja. Slikovnica je i dalje prisutna uglavnom na početnim obrazovnim razinama, a opcionalne i preopćenite smjernice za uvođenje u nastavnu praksu ne osiguravaju joj stvarnu zastupljenost te dostatno i standardizirano produbljivanje spoznaja.

Преузимања

Подаци за пруезимање нису доступни

Референце

IZVORI

Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i naobrazbe (2008). Narodne novine 63.

Izborna djela za lektiru – 1. i 2. razred osnovne škole (2019). Dostupno na (pretraživanjem po dokumentima).

Izborna djela za lektiru – 3., 4. i 5. razred osnovne škole (2019). Dostupno na (pretraživanjem po dokumentima).

Kurikulum nastavnog predmeta Engleski jezik za osnovne škole i gimnazije (2019). Narodne novine 7.

Kurikulum nastavnog predmeta Hrvatski jezik za osnovne škole i gimnazije (2019). Narodne novine 10.

Kurikulum nastavnog predmeta Likovna kultura za osnovne škole i Likovna umjetnost za gimnazije (2019). Narodne novine 7.

Nacionalni kurikulum za rani i predškolski odgoj i obrazovanje (2015). Narodne novine 5.

Nacionalni okvirni kurikulum za predškolski odgoj i obrazovanje te opće obvezno i srednjoškolsko obrazovanje (2011). Zagreb: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa.

Nastavni plan i program za osnovnu školu (2006). Zagreb: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa.

Nastavni programi za gimnazije. Hrvatski jezik za gimnazije (1995). Zagreb: Glasnik Ministarstva prosvjete i športa.

Nastavni programi za gimnazije. Likovna umjetnost (1994). Zagreb: Glasnik Ministarstva kulture i prosvjete.

Nastavni programi za gimnazije. Strani jezici. Prvi strani jezik: Engleski jezik (1994). Zagreb: Glasnik Ministarstva kulture i prosvjete.

Otrok v vrtcu: priročnik h kurikulu za vrtce (2001). Maribor: Obzorja.

Vodič kroz Hrvatski nacionalni obrazovni standard za osnovnu školu (2005). Zagreb: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa.

LITERATURA

Bačić-Karković, D., Car-Mihec, A. (2000). Uvod u genologiju. Rijeka: Filozofski fakultet.

Batič, J. (2019). Reading Picture Books in Preschool and Lower Grades of Primary School. Center for Educational Policy Studies Journal. Pristupljeno 15. 3. 2021. URL .

Beckett, S. (2012). Crossover Picturebooks: A Genre for All Ages. New York: Routledge.

Blažić, M. M. (2013). Poučavanje dječje književnosti u predškolskim ustanovama i osnovnoj školi u Sloveniji, u Kurikul ranog učenja hrvatskoga/materinskoga jezika, ur. A. Bežen, B. Majhut (Zagreb: Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Europski centar za sustavna i napredna istraživanja): 249–258.

Bukvić, A. (2019). Srušimo zidove: slikovnice za odrasle, slikovnice za sve. Pristupljeno 15. 3. 2021. URL: .

Colomer, T., Kümmerling-Meibauer, B., Silva-Díaz, C. (2010). Introduction: Current trends in Picturebook Research, in New Directions in Picturebook Research, eds. T. Colomer, B. Kümmerling-Meibauer i C. Silva-Díaz (New York i London: Routledge): 1–8.

Dundović, N., Srića, S., Karlovčan, A. (2019). Iskustva i stavovi odgojitelja o razvoju kompetencija kod djece ranoga i predškolskoga uzrasta, u Zajedno rastemo – kompetencije djeteta za cjeloživotno učenje: zbornik radova sa stručno-znanstvenog skupa, ur. A. Višnjić Jevtić (Zagreb, Čakovec: Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Dječji vrtić „Cvrčak” Čakovec): 29–37.

Gabelica, M., Težak, D. (2019). Kreativni pristup lektiri. Zagreb: Naklada Ljevak.

Gospodnetić, H. (2015). Metodika glazbene kulture za rad u dječjim vrtićima. Zagreb: Mali profesor.

Haramija, D. (2004). Pomen knjige za predšolskega otroka, u Književnost i odgoj: zbornik, ur. R. Javor (Zagreb: Knjižnice grada Zagreba): 70–76.

Hateley. E. (2018). Canon processes and picturebooks, in The Routledge Companion to Picturebooks, ur. B. Kümmerling-Meibauer (London i New York: Routledge): 128–136.

Jerkin, C. (2012). Lektira našeg doba. Život i škola 58 (27): 113–133.

Lazzarich, M. (2011). Integracijske mogućnosti slikovnice u nastavi materinskoga jezika. Život i škola 26: 61–81.

Lazzarich, M. (2017). Metodika Hrvatskoga jezika u razrednoj nastavi. Rijeka: Učiteljski fakultet Sveučilišta u Rijeci.

Martinez, M., Stier, C., Falcon, L. (2016). Judging a Book by Its Cover: An Investigation of Peritextual Features in Caldecott Award Books. Children’s Literature in Education 47: 225–241.

Martinović, I. (2011). Slikovnica kao poticajni materijal za leksički razvoj u trećoj godini života. Doktorska disertacija. Osijek: Filozofski fakultet.

Martinović, I., Stričević, I. (2013). Kompetencije dječjih knjižničara: koliko poznaju literaturu za svoje korisnike. Vjesnik bibliotekara Hrvatske 56 (3): 67–90.

Narančić Kovač, S. (2012). Slučaj dječje književnosti, u Peti hrvatski slavistički kongres: zbornik radova. Knj. 2, ur. M. Turk, I. Srdoč-Konestra (Rijeka: Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci): 643–651.

Narančić Kovač, S. (2015). Jedna priča – dva pripovjedača: slikovnica kao pripovijed. Zagreb: ArTresor naklada.

Narančić Kovač, S. (2019a) Dječja književnost i slikovnica u nastavi stranoga jezika, u Izazovi učenja stranoga jezika u osnovnoj školi, ur. Y. Vrhovec i dr. (Zagreb: Naklada Ljevak): 336–357.

Narančić Kovač, S. (2019b). Stručnjakinja za dječju književnost: I povjerenje i odgovornost učiteljima za uspjeh lektire. Pristupljeno 15. 3. 2021. URL: .

Narančić Kovač, S. (2020) Courses on Children’s Literature in Tertiary Education: Focus on Croatia. International Online Conference Fostering Dialogue. Teaching Children’s Literature at University. Università degli studi di Padova, November 19–21. (izlaganje)

Neira-Piñeiro, M. R., Martín-Macho Harrison, A. (2020). Los futuros maestros de infantil ante la educación literaria: Análisis de sus creencias sobre la literatura infantil. Revista de currículum y formación del profesorado 24 (2): 224–250. DOI: 10.19090/MV.2021.12.- 10.30827/profesorado.v24i2.14076

Nikolajeva, M. (2002). The Verbal and the Visual: The Picturebook as a Medium, in Children’s Literature as Communication, ed. R. D. Sell (Amsterdam i Philadelphia: John Benjamins Publishing Company): 85–110.

Pavličević-Franić, D. (2005). Komunikacijom do gramatike – razvoj komunikacijske kompetencije u ranome razdoblju usvajanja jezika. Zagreb: Alfa.

Rosandić, D. (2010). Umjesto znanstvenih informacija – uopćene preporuke: jezično-komunikacijsko područje u Nacionalnom okvirnom kurikulumu. Školske novine 15 (13. travnja): 11.

Sam, R. (1998). Glazbeni doživljaj u odgoju djeteta. Rijeka: Glosa.

Shavit, Z. (1994). Beyond the Restrictive Frameworks of the Past: Semiotics of Children’s Literature – A New Perspective for the Study of the Field, in Kinderliteratur im interkulturellen Prozeß: Studien zur Allgemeinen und vergleichenden Kinderliteraturwissenschaft, hrsg. H.-H. Ewers, G. Lehnert, E. O’Sullivan (Sttutgart/Weimar: J. B. Metzler ): 3–15.

Skladany, V. (2018). Važnost čitanja i pripovijedanja u radu s djecom rane i predškolske dobi iz perspektive odgajatelja. Završni rad. Rijeka: Učiteljski fakultet u Rijeci.

Slikovnica prva knjiga djeteta. 1972. Umjetnost i dijete – poseban otisak 4 (19/20).

Slunjski, E. (2006). Tradicionalni i suvremeni metodički pristup književnim sadržajima u vrtiću. Učitelj 6: 133–141.

Šišović, D. (2017). Slikovnice uvesti u lektiru za sve uzraste. Pristupljeno 15. 3. 2021. URL: .

Thacker, D. (2000). Disdain or Ignorance? Literary Theory and the Absence of Children’s Literature. The Lion and the Unicorn 24 (1): 1–17.

Velički, V. (2009). Poticanje govora u kontekstu zadovoljenja dječjih potreba u suvremenom dječjem vrtiću. Metodika: časopis za teoriju i praksu metodikâ u predškolskom odgoju, školskoj i visokoškolskoj izobrazbi 10 (18): 80–91.

Verdonik, M., Štiglić, P. (2015). Pojavnost igrokaza u zbornicima i antologijama dječje književnosti – prinos usustavljivanju književne vrste. Detinjstvo: časopis o književnosti za decu 41 (1): 84–91.

Visinko, K. (2000). Primjena slikovnice u odgojnoj i nastavnoj praksi, u Kakva je knjiga slikovnica, ur. R. Javor (Zagreb: Knjižnice grada Zagreba, Hrvatski centar za dječju knjigu): 70–78.

Visinko, K. (2003). Neknjiževna lektira u osnovnoj školi. Hrčak 17: 20–24.

Visinko, K. (2010). Jezično izražavanje u nastavi Hrvatskoga jezika: pisanje. Zagreb: Školska knjiga.

Zalar, D. (2012). Slikovnica, u Hrvatska književna enciklopedija. Sv. 4, S –Ž., ur. V. Visković (Zagreb: Leksikografski zavod Miroslav Krleža): 84–85.
Објављено
03. 12. 2021.
Како цитирати
JERKIN, Corinna A.; OPAŠIĆ, Maja G.. SLUČAJ SLIKOVNICE: POLOŽAJ SLIKOVNICE U HRVATSKIM ODGOJNO-OBRAZOVNIM DOKUMENTIMA. Методички видици, [S.l.], v. 12, n. 12, p. 71-94, dec. 2021. ISSN 2334-7465. Доступно на: <https://metodickividici.ff.uns.ac.rs/index.php/MV/article/view/1951>. Датум приступа: 01 june 2023 doi: https://doi.org/10.19090/mv.2021.12.71-94.
Bрој часописа
Секција
НАСТАВА СТРАНИХ ЈЕЗИКА, КЊИЖЕВНОСТИ И КУЛТУРА