УПОТРЕБА ВЕЛИКОГ СЛОВА У ПИСМЕНИМ ЗАДАЦИМА УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА

  • Ивана Ђ. Ђорђев

Сажетак

У раду доносимо ексцерпт из ширег истраживања поштовања ортографске норме у писменим задацима ученика средњих школа. Разматрамо употребу великог слова у 3.135 писмених задатака из шест школа различитих образовних профила и територијалне припадности. Резултати истраживања показали су да наши средњошколци у просеку праве 0,3 грешке у употреби великог слова у једном писменом задатку. Ученици најчешће греше на тај начин што мајускуле употребљавају тамо где не треба. Најслабија постигнућа у овој правописној области имају ученици првих и других разреда. Грешке у употреби великог слова најређе се јављају у најуспешнијим писменим задацима, а највећа заступљеност грешака испитиваног типа забележена је у комплекснијим и сложенијим радовима ученика специјализоване гимназије. Грешке у употреби великога слова су последица утицаја страних језика на српски, навика које су ученици стекли у електронској комуникацији, занемаривања наставе правописа већ у почетним разредима средње школе, изостанка повезаности наставе правописа и књижевности, али и недовољне оспособљености ученика да правописна правила примењују на разноврсним примерима када пишу своје писмене задатке. Сматрамо да у наставној пракси треба уложити додатни напор да би се функционална писменост ученика средњих школа унапредила.

Преузимања

Подаци за пруезимање нису доступни

##submission.authorBiography##

Ивана Ђ. Ђорђев

Висока школа струковних студија за васпитаче ,,Михаило Палов”
Вршац

Референце

Брборић, В. (2004). Правопис српског језика у наставној пракси. Београд: Чигоја штампа. [Brborić, V. (2004). Pravopis srpskog jezika u nastavnoj praksi. Beograd: Čigoja štampa.]
Дешић, М. (21995). Правопис српског језика: приручник за школе. Земун: Нијанса, Никшић: Унирекс, Београд: Пословни систем Грмеч − Привредни преглед. [Dešić, M. (21995). Pravopis srpskog jezika: priručnik za škole. Zemun: Nijansa, Nikšić: Unireks, Beograd: Poslovni sistem Grmeč − Privredni pregled.]
Ђорђев, И. (2011). “Измене и допуне Правописа српског језика Матице српске (Речник уз Правопис)”. Школски час српског језика и књижевности 28/ 5: 120–136. [Đorđev, I. (2011). “Izmene i dopune Pravopisa srpskog jezika Matice srpske (Rečnik uz Pravopis)”. Školski čas srpskog jezika i književnosti 28/ 5: 120–136.]
Ђорђев, И. (2012). “Измене и допуне Правописа Матице српске у додатној настави српског језика у средњој школи”. Методички видици 3: 91–117. [Đorđev, I. (2012). “Izmene i dopune Pravopisa Matice srpske u dodatnoj nastavi srpskog jezika u srednjoj školi”. Metodički vidici 3: 91–117.]
Ђорђев, И. (2015). Ортографска норма у писменим задацима ученика средњих школа као путоказ модерне наставе правописа (необјављена докторска дисертација). Београд: Универзитет у Београду, Филолошки факултет. [Đorđev, I. (2015). Ortografska norma u pismenim zadacima učenika srednjih škola kao putokaz moderne nastave pravopisa (neobjavljena doktorska disertacija). Beograd: Univerzitet u Beogradu, Filološki fakultet.]
Илић, П. (21998). Српски језик и књижевност у наставној теорији и пракси: методика наставе. Нови Сад: Змај. [Ilić, P. (21998). Srpski jezik i književnost u nastavnoj teoriji i praksi: metodika nastave. Novi Sad: Zmaj.]
Klikovac, D. (2004). Metafore u mišljenju i jeziku. Beograd: Čigoja štampa.
Маринковић, С. (22000). Методика креативне наставе српскога језика и књижевности. Београд: Креативни центар. [Marinković, S. (22000). Metodika kreativne nastave srpskoga jezika i književnosti. Beograd: Kreativni centar.]
Николић, М. 21992 [52009]. Методика наставе српскога језика и књижевности. Београд: Завод за уџбенике и наставна средства. [Nikolić, M. 21992 [52009]. Metodika nastave srpskoga jezika i književnosti. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.]
Петровић, А. (1999). Језичке особине ученика у школама средњег образовања (необјављена докторска дисертација одбрањена марта 2000. год. на Филолошком факултету у Београду). Београд: Универзитет у Београду, Филолошки факултет. [Petrović, A. (1999). Jezičke osobine učenika u školama srednjeg obrazovanja (neobjavljena doktorska disertacija odbranjena marta 2000. god. na Filološkom fakultetu u Beogradu). Beograd: Univerzitet u Beogradu, Filološki fakultet.]
[П 1993]: Правопис српскога језика. I. Правила и њихови основи. II. Речник уз правопис, приредили: Митар Пешикан, Јован Јерковић, Мато Пижурица. Нови Сад: Матица српска. [[P 1993]: Pravopis srpskoga jezika. I. Pravila i njihovi osnovi. II. Rečnik uz pravopis, priredili: Mitar Pešikan, Jovan Jerković, Mato Pižurica. Novi Sad: Matica srpska.]
[П 2010, 32015]: Правопис српскога језика (измењено и допуњено екавско издање), приредили: Митар Пешикан, Мато Пижурица, Јован Јерковић; редакција измењеног и допуњеног издања: Мато Пижурица (главни редактор), Милорад Дешић, Бранислав Остојић, Живојин Станојчић. Нови Сад: Матица српска. [[P 2010, 32015]: Pravopis srpskoga jezika (izmenjeno i dopunjeno ekavsko izdanje), priredili: Mitar Pešikan, Mato Pižurica, Jovan Jerković; redakcija izmenjenog i dopunjenog izdanja: Mato Pižurica (glavni redaktor), Milorad Dešić, Branislav Ostojić, Živojin Stanojčić. Novi Sad: Matica srpska.]
Правилник о наставном плану и програму основног образовања и васпитања, у Службени гласник СРС – Просветни гласник, бр. 4/90 и Службени гласник РС – Просветни гласник, бр. 1/91, бр. 2/92, 13/93, 1/94, 5/95 и 6/96. год. [Pravilnik o nastavnom planu i programu osnovnog obrazovanja i vaspitanja, u Službeni glasnik SRS – Prosvetni glasnik, br. 4/90 i Službeni glasnik RS – Prosvetni glasnik, br. 1/91, br. 2/92, 13/93, 1/94, 5/95 i 6/96. god.]
Правилник о наставном плану и програму за гимназију у Службени гласник СРС – Просветни гласник, бр. 5/90 и у Просветни гласник, бр. 3/91, 3/92, 17/93, 2/94, 2/95, 8/95, 23/97, 2/02, 5/03, 10/03, 11/04, 18/04, 24/04, 3/05, 11/05, 2/06, 6/06, 12/06, 17/06, 1/08, 8/08, 1/09, 3/09, 10/09 и 5/2010. [Pravilnik o nastavnom planu i programu za gimnaziju u Službeni glasnik SRS – Prosvetni glasnik, br. 5/90 i u Prosvetni glasnik, br. 3/91, 3/92, 17/93, 2/94, 2/95, 8/95, 23/97, 2/02, 5/03, 10/03, 11/04, 18/04, 24/04, 3/05, 11/05, 2/06, 6/06, 12/06, 17/06, 1/08, 8/08, 1/09, 3/09, 10/09 i 5/2010.]
Правилник о плану и програму образовања и васпитања за заједничке предмете у стручним и уметничким школама у Службени гласник СРС – Просветни гласник, бр. 6/90 и у Просветни гласник, бр. 4/91, 7/93, 17/93, 1/94, 2/94, 2/95, 3/95, 8/95, 5/96, 2/2002, 5/2003, 10/2003, 24/2004, 3/2005, 6/2005, 11/2005, 6/2006, 12/2006, 8/2008, 1/2009, 3/2009, 10/2009, 5/2010 и 8/2010 – испр.). [Pravilnik o planu i programu obrazovanja i vaspitanja za zajedničke predmete u stručnim i umetničkim školama u Službeni glasnik SRS – Prosvetni glasnik, br. 6/90 i u Prosvetni glasnik, br. 4/91, 7/93, 17/93, 1/94, 2/94, 2/95, 3/95, 8/95, 5/96, 2/2002, 5/2003, 10/2003, 24/2004, 3/2005, 6/2005, 11/2005, 6/2006, 12/2006, 8/2008, 1/2009, 3/2009, 10/2009, 5/2010 i 8/2010 – ispr.).]
Правилник о изменама правилника о плану и програму образовања и васпитања за заједничке предмете у стручним и уметничким школама (број: 110-00-00070/2012-03, од 18. марта 2013. године). [Pravilnik o izmenama pravilnika o planu i programu obrazovanja i vaspitanja za zajedničke predmete u stručnim i umetničkim školama (broj: 110-00-00070/2012-03, od 18. marta 2013. godine).]
Vlajković, I. (2010). “Uticaj engleskog jezika na srpski na planu pravopisa, leksike i gramatike u komunikaciji na fejsbuku”, u Komunikacija i kultura onlajn 1/1: 183–196. Pristupljeno 22. 2. 2015. www.komunikacijaikultura.org/KK1/KK1Vlajkovic.pdf
Завод за унапређивање образовања и васпитања (2016). ,,Наставни планови и програми за основне и средње школе”. Приступљено 30. 3. 2016. [Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja (2016). ,,Nastavni planovi i programi za osnovne i srednje škole”. Pristupljeno 30. 3. 2016.] http://www.zuov.gov.rs/poslovi/nastavni-planovi/nastavni-planovi-os-i-ss/
Објављено
13. 01. 2017.
Како цитирати
ЂОРЂЕВ, Ивана Ђ.. УПОТРЕБА ВЕЛИКОГ СЛОВА У ПИСМЕНИМ ЗАДАЦИМА УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА. Методички видици, [S.l.], v. 7, n. 7, p. 113-136, jan. 2017. ISSN 2334-7465. Доступно на: <https://metodickividici.ff.uns.ac.rs/index.php/MV/article/view/1826>. Датум приступа: 11 aug. 2022 doi: https://doi.org/10.19090/mv.2016.7.113-136.
Bрој часописа
Секција
НАСТАВА МАТЕРЊЕГ ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТИ