МОРФОЛОШКО-СИНТАКСИЧКИ МИНИМАЛНИ РЕЧНИК ГЛАГОЛА У НАСТАВИ СРПСКОГ ЈЕЗИКА КАО СТРАНОГ / ДРУГОГ И КАО МАТЕРЊЕГ

  • Биљана М. Бабић Универзитет у Новом Саду Филозофски факултет, Одсек за српски језик и лингвистику

Сажетак

У раду се: 1) презентује морфолошко-синтаксички минимални речник глагола, како би се показали принципи његовог уређења и његов садржај, 2) анализира грађење презента и императива у српском језику према релевантним граматикама, како би се указало на проблеме у вези с овим облицима који потичу од неусклађености приступâ и мишљењâ у тим граматикама, и препоручује најједноставнији приступ у обради ова два глаголска облика, 3) дају чести примери нарушене норме у употреби глаголских облика, а од стране изворних говорника, како би се показало да за оваквим речником постоји и шира потреба него што је настава српског као страног / другог.

Преузимања

Подаци за пруезимање нису доступни

Референце

Alanović, M. i dr. (2006). Научимо српски – Let’s Learn Serbian 2 (udžbenik, radna sveska i 2 CD-a sa vežbama slušanja). Novi Sad: Filozofski fakultet – Dnevnik.
Babić, B. (2010). Morfološko-sintaksički minimalni rečnik glagola srpskog jezika kao stranog. Magistarski rad. Novi Sad: Seminarska biblioteka Odseka za srpski jezik i lingvistiku Filozofskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu. Sign. Lm-88.
Babić, B. (2011). Naučimo srpski 1 i 2 – Rečnik glagola. Novi Sad: Filozofski fakultet.
Bjelaković, I., Vojnović, J. (2006). Научимо српски – Let’s Learn Serbian 1 (udžbenik, radna sveska i CD sa vežbama slušanja). Novi Sad: Filozofski fakultet – Dnevnik.
Burzan, M., Petrović, V., Vajda, J. (1992). Srpsko-mađarski rečnik glagolske rekcije. Novi Sad: Zavod za izdavanje udžbenika – Institut za južnoslovenske jezike Filozofskog fakulteta.
Zajednički evropski okvir za žive jezike: učenje, nastava, ocjenjivanje (2003). Podgorica: Ministarstvo prosvjete i nauke.
Клајн, И. (2006). Граматика српског језика за странце. Београд: Завод за уџбенике [Klajn, I. (2006). Gramatika srpskog jezika za strance. Beograd: Zavod za udžbenike].
Mrazović, P., Vukadinović, Z. (1990). Gramatika srpskohrvatskog jezika za strance. Sremski Karlovci: Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića, Novi Sad: Dobra vest.
Mrazović, P., Vukadinović, Z. (20092). Gramatika srpskog jezika za strance. Sremski Karlovci – Novi Sad: Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića.
Otašević, Đ. (2006). Glossary of Verbal Forms. Beograd: Alma.
Петровић, В., Дудић, К. (1989). Речник глагола са граматичким и лексичким допунама. Београд: Завод за уџбенике и наставна средства, Нови Сад: Завод за издавање уџбеника, Сарајево: СОУР „Свјетлост” – ООУР Завод за уџбенике и наставна средства [Petrović, V., Dudić, K. (1989). Rečnik glagola sa gramatičkim i leksičkim dopunama. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Novi Sad: Zavod za izdavanje udžbenika, Sarajevo: SOUR „Svjetlost” – OOUR Zavod za udžbenike i nastavna sredstva].
Речник МС, Речник српскохрватскога књижевног језика, I–III, Нови Сад: Матица српска, Загреб: Матица хрватска, 1967–1969; IV–VI, Нови Сад: Матица српска, 1969–1976 [Rečnik MS, Rečnik srpskohrvatskoga književnog jezika, I–III, Novi Sad: Matica srpska, Zagreb: Matica hrvatska, 1967–1969; IV–VI, Novi Sad: Matica srpska, 1969–1976].
Стакић, М. (2010а). „О грађењу императива у српском језику”, у Морфо(но)лошке теме. Београд: Друштво за српски језик и књижевност Србије: 128–133 [Stakić, M. (2010a). „O građenju imperativa u srpskom jeziku”, u Morfo(no)loške teme. Beograd: Društvo za srpski jezik i književnost Srbije: 128–133].
Стакић, М. (2010б). „Презент и императив у нашој науци и школској пракси”, у Морфо(но)лошке теме. Београд: Друштво за српски језик и књижевност Србије: 134–142 [Stakić, M. (2010b). „Prezent i imperativ u našoj nauci i školskoj praksi”, u Morfo(no)loške teme. Beograd: Društvo za srpski jezik i književnost Srbije: 134–142].
Станојчић, Ж., Поповић, Љ. (201214). Граматика српског језика (за гимназије и средње школе). Београд: Завод за уџбенике [Stanojčić, Ž., Popović, Lj. (201214). Gramatika srpskog jezika (za gimnazije i srednje škole). Beograd: Zavod za udžbenike].
Šipka, D. (20062). Osnovi leksikologije i srodnih disciplina. Novi Sad: Matica srpska.
Објављено
25. 10. 2020.
Како цитирати
БАБИЋ, Биљана М.. МОРФОЛОШКО-СИНТАКСИЧКИ МИНИМАЛНИ РЕЧНИК ГЛАГОЛА У НАСТАВИ СРПСКОГ ЈЕЗИКА КАО СТРАНОГ / ДРУГОГ И КАО МАТЕРЊЕГ. Методички видици, [S.l.], v. 10, n. 10, p. 33-58, jan. 1970. ISSN 2334-7465. Доступно на: <http://metodickividici.ff.uns.ac.rs/index.php/MV/article/view/1905>. Датум приступа: 25 oct. 2020 doi: https://doi.org/10.19090/mv.2019.10.33-58.
Bрој часописа
Секција
НАСТАВА МАТЕРЊЕГ ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТИ