АНАЛИЗА ГРЕШАКА У ОБЛИКУ КОНГРУЕНТНЕ РЕЧИ У ИМЕНИЧКОЈ СИНТАГМИ У СРПСКОМ КАО СТРАНОМ ЈЕЗИКУ

Главни садржај чланка

Биљана М. Бабић

Сажетак

У раду се спроводи морфосинтаксичка анализа грешака у облику конгруентне речи у именичкој синтагми, на грађи прикупљеној у писменим саставима страних студената на почетним нивоима учења српског језика као страног (А1 и А2). Анализа представља наставак раније започетог истраживања грешака у роду конгруентне речи у именичкој синтагми. Пошло се од категорије рода јер се она најчешће наводи као проблем неизворних говорника, нарочито оних који у свом језику ту категорију немају. Будући да се у конгруентној речи с категоријом рода преплићу и категорије броја и падежа, неопходно је сагледати и грешке у њиховом избору и упоредити их с грешкама у роду како би се добила целовита слика. Циљеви анализе су: идентификација грешака, њихова систематизација према типовима, опис, квантификативна и статистичка обрада, затим излагање резултата анализе према типовима грешака, учесталости њиховог појављивања и према матерњем језику студената. 

Downloads

Download data is not yet available.

Детаљи чланка

Како цитирати
Бабић, Б. М. (2023). АНАЛИЗА ГРЕШАКА У ОБЛИКУ КОНГРУЕНТНЕ РЕЧИ У ИМЕНИЧКОЈ СИНТАГМИ У СРПСКОМ КАО СТРАНОМ ЈЕЗИКУ. Методички видици, 14(14-2), 95–118. https://doi.org/10.19090/mv.2023.14.95-118
Bрој часописа
Секција
НАСТАВА СРПСКОГ ЈЕЗИКА
Author Biography

Биљана М. Бабић

Универзитет у Новом Саду           

Филозофски факултет

Одсек за српски језик и лингвистику

Референце

Arsenijević, N. (1988). Interferencija u mađarsko-srpskohrvatskom dvojezičju: greške u gramatičkoj kategoriji roda. Pedagoška stvarnost 34 (9/10): 639–646.

Arsenijević, N. (1990). Najfrekventnije interferentne pojave učenika mađarske narodnosti u produkciji na srpskohrvatskom jeziku. Neobjavljena magistarska teza (Novi Sad, Filozofski fakultet).

Бабић, Б. (2022). Анализа грешака у роду конгруентне речи у именичкој синтагми у српском као страном језику. Филолог 26: 51–77 [Babić, B. (2022). Analiza grešaka u rodu kongruentne reči u imeničkoj sintagmi u srpskom kao stranom jeziku. Filolog 26: 51–77].

Bjelaković, I., Vojnović, J. (62022). Научимо српски – Let’s Learn Serbian 1. Novi Sad: Filozofski fakultet.

Burzan, M. (1984). Interferencija u predikatu srpskohrvatske rečenice u jeziku učenika mađarske narodnosti. Novi Sad: Filozofski fakultet, Institut za južnoslovenske jezike.

Burzan, M. (1987). Ogrešenja o kategoriju roda u srpskohrvatskom jeziku učenika mađarske narodnosti – slaganje subjekta i odredbe. Pedagoška stvarnost 33 (9/10): 789–793.

Jerković, J. (1988). Unutarjezička interferencija u srpskohrvatskom kao sekundarnom jeziku. Pedagoška stvarnost 34 (1): 29–34.

Ломпар, В. (2011). Род именица и тип деклинације у настави српског језика као страног, у Српски као страни језик у теорији и пракси 2, ур. В. Крајишник (Београд: Филолошки факултет): 19–27 [Lompar, V. (2011). Rod imenica i tip deklinacije u nastavi srpskog jezika kao stranog, u Srpski kao strani jezik u teoriji i praksi 2, ur. V. Krajišnik (Beograd: Filološki fakultet): 19–27].

Mikeš, M. (1968). Kategorija srpskohrvatskog gramatičkog roda u govoru dece mađarskog maternjeg jezika. Прилози проучавању језика 4: 249–254.

Милошевић, С. (2016). Типологија граматичких грешака руских говорника при усвајању српског језика, у Српски као страни језик у теорији и пракси 3, ур. В. Крајишник (Београд: Филолошки факултет): 169–179 [Milošević, S. (2016). Tipologija gramatičkih grešaka ruskih govornika pri usvajanju srpskog jezika, u Srpski kao strani jezik u teoriji i praksi 3, ur. V. Krajišnik (Beograd: Filološki fakultet): 169–179].

Perišić Arsić, O. (2016). Analiza grešaka u srpskom jeziku kao stranom na primeru italofona, у Српски као страни језик у теорији и пракси 3, ур. В. Крајишник (Београд: Филолошки факултет): 155–168.

Požgaj-Hadži, V. (1987). Klasifikacija govornih napak pri slovenskih študentih hrvaškega ali srbskega jezika. Jezik in slovstvo 33 (1/2): 25–32.

Станојчић, Ж., Поповић, Љ. (132011). Граматика српског језика (за гимназије и средње школе). Београд: Завод за уџбенике [Stanojčić, Ž., Popović, Lj. (132011). Gramatika srpskog jezika (za gimnazije i srednje škole). Beograd: Zavod za udžbenike].