МОДЕЛ ОБРАДЕ ПЕСАМА ДЕСАНКЕ МАКСИМОВИЋ У НАСТАВИ ФУНКЦИОНАЛНОГ ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА ОДРАСЛИХ

  • Татјана М. Вјештица Филозофски факултет Универзитета у Новом Саду Српски језик и лингвистика, мастер ОШ „Петефи бригада” Кула

Сажетак

У раду се најпре наводе основна објашњења о функционалном основном образовању одраслих као једне од највећих новина у образовном систему одраслих у последњих двадесет година и карактеристике оваквог вида образовања с посебним освртом на наставу српског језика. Затим се истичу циљеви и задаци наставе српског језика у функционалном основном образовању одраслих и модел обраде одабране наставне јединице из књижевности.

Преузимања

Подаци за пруезимање нису доступни
Како цитирати
ВЈЕШТИЦА, Татјана М.. МОДЕЛ ОБРАДЕ ПЕСАМА ДЕСАНКЕ МАКСИМОВИЋ У НАСТАВИ ФУНКЦИОНАЛНОГ ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА ОДРАСЛИХ. Методички видици, [S.l.], v. 4, n. 4, p. 35-52, dec. 2013. ISSN 2334-7465. Доступно на: <https://metodickividici.ff.uns.ac.rs/index.php/MV/article/view/675>. Датум приступа: 01 mar. 2024 doi: https://doi.org/10.19090/mv.2013.4.35-52.
Bрој часописа
Секција
НАСТАВА КЊИЖЕВНОСТИ И МАТЕРЊЕГ ЈЕЗИКА

Кључне речи

функционално основно образовање одраслих, „Друга шанса”, целоживотно учење, функционализација наставе, исходи, полазници, настава српског језика, поезија Десанке Максимовић.