МЕТОДИЧКИ САДРЖАЈ ВЈЕЖБАЊА И ЗАДАТАКА ИНДИВИДУАЛИЗОВАНОГ КАРАКТЕРА У УЏБЕНИЦИМА РУСКОГ ЈЕЗИКА ЗА ОСНОВНУ ШКОЛУ ДАВАЙТЕ ДРУЖИТЬ!

Главни садржај чланка

Наталија Ј. Миликић
Ненад М. Перошевић
Ирена Ј. Стевовић

Сажетак

Уџбеник је широко употребљиво средство које се примјењује у разноврсним језичким ситуацијама. У настави страног (руског) језика наведена школска књига обавља низ функција. Осим пружања многобројних информација, њена улога огледа се и у активном судјеловању у наставној пракси и самосталној активности ученика. У датом раду позабавили смо се сагледавањем методичког садржаја вјежбања и задатака индивидуализованог карактера у уџбеницима руског језика за основну школу Давайте дружить! Корпус уџбеника руског језика који је у овом раду био подвргнут експертизи и процјени подразумијева четири уџбеничке књиге намијењене ученицима основношколског узраста. Циљ овог рада превасходно је у томе да се уз помоћ експертизе наведене уџбеничке серије на што ваљанији начин сагледа и оцијени какав је методички садржај вјежбања и задатака индивидуализованог карактера у њима, те да се утврди степен присуства наведених вјежбања у анализираном корпусу уџбеника. Након спроведеног истраживања, у раду су представљени резултати истраживања који показују висок ниво заступљености вјежбања и задатака индивидуализованог карактера (највећи степен заступљености имају затворена индивидуализована вјежбања) у анализираном уџбеничком корпусу, као и разноврсност и богатство садржаја у њима. У раду су извршена квалитативна истраживања наведеног уџбеничког материјала примјеном компаративне и дескриптивне методе.

Downloads

Download data is not yet available.

Детаљи чланка

Како цитирати
Миликић, Н. Ј., Перошевић, Н. М., & Стевовић, И. Ј. (2023). МЕТОДИЧКИ САДРЖАЈ ВЈЕЖБАЊА И ЗАДАТАКА ИНДИВИДУАЛИЗОВАНОГ КАРАКТЕРА У УЏБЕНИЦИМА РУСКОГ ЈЕЗИКА ЗА ОСНОВНУ ШКОЛУ ДАВАЙТЕ ДРУЖИТЬ!. Методички видици, 14(14-2), 261–274. https://doi.org/10.19090/mv.2023.14.261-274
Bрој часописа
Секција
НАСТАВА СТРАНИХ ЈЕЗИКА, КЊИЖЕВНОСТИ И КУЛТУРА
Биографије аутора

Наталија Ј. Миликић

Универзитет Црне Горе

Филолошки факултет,

Студијски програм за руски језик и књижевност

Ненад М. Перошевић

Универзитет Црне Горе

Филозофски факултет,
Студијски програм за историју

Ирена Ј. Стевовић

Универзитет Црне Горе

Филолошки факултет,
Докторске студије језика и књижевности

Референце

ИЗВОРИ

Пипер, П., Петковић, М., Мирковић, С. (2003). Давайте дружить! – руски језик за 5. разред основне школе. Београд: Завод за уџбенике и наставна средства.

Пипер, П., Петковић, М., Мирковић, С. (1995). Давайте дружить! – руски језик за 6. разред основне школе. Београд: Завод за уџбенике и наставна средства.

Пипер, П., Петковић, М., Мирковић, С. (2003). Давайте дружить! – руски језик за 7. разред основне школе. Београд: Завод за уџбенике и наставна средства.

Пипер, П., Петковић, М., Мирковић, С. (2005). Давайте дружить! – руски језик за 8. разред основне школе. Београд: Завод за уџбенике и наставна средства.

ЛИТЕРАТУРА

Брајковић, Н. (2011). Индивидуализација и диференцијација у уџбеницима руског језика за основну школу: теоријски принципи и конструкцијска решења (докторска дисертација). Београд: Филолошки факултет. [Brajković, N. (2011). Individualizacija i diferencijacija u udžbenicima ruskog jezika za osnovnu školu: teorijski principi i konstrukcijska rešenja (doktorska disertacija). Beograd: Filološki fakultet.]

Дамљановић, Д. (1998). Уџбеници руског језика у Србији до 1941. године (докторска дисертација). Београд: Филолошки факултет. [Damljanović, D. (1998). Udžbenici ruskog jezika u Srbiji do 1941. godine (doktorska disertacija). Beograd: Filološki fakultet.]

Кончаревић, К. (1997). Структура и садржај уџбеника руског језика за основну школу (докторска дисертација). Београд: Филолошки факултет. [Кončarević, К. (1997). Struktura i sadržaj udžbenika ruskog jezika za osnovnu školu (doktorska disertacija). Beograd: Filološki fakultet.]

Кончаревић, К. (1998). Индивидуализација и диференцијација наставе страног језика. Соко Бања: Филолошки факултет: 3–21. [Кončarević, К. (1998). Individualizacija i diferencijacija nastave stranog jezika. Soko Banja: Filološki fakultet: 3–21.]

Кончаревић, К. (2002). Савремени уџбеник страног – руског језика: структура и садржај. Београд: Завод за уџбенике и наставна средства. [Кončarević, К. (2002). Savremeni udžbenik stranog – ruskog jezika: struktura i sadržaj. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.]

Кончаревић, К. (2008). Аутоконтрола, аутокорекција и аутоевалуација ученика посредством уџбеника страног (руског) језика: теоријски принципи и конструкцијска решења, у Evaluacija u nastavi jezika i književnost, прир. Ј. Вучо (Никшић: Филозофски факултет): 39–51. [Кončarević, К. (2008). Autokontrola, autokorekcija i autoevaluacija učenika posredstvom udžbenika stranog (ruskog) jezika: teorijski principi i konstrukcijska rešenja, u Evaluacija u nastavi jezika i književnost, prir. J. Vučo (Nikšić: Filozofski fakultet): 39–51.]

Николић, М., Пижурица, С. (1982). Функционалност језичких и стилских поступака у уџбенику. Београд: УПНИ, Завод за уџбенике и наставна средства. [Nikolić, M., Pižurica, S. (1982). Funkcionalnost jezičkih i stilskih postupaka u udžbeniku. Beograd: UPNI, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.]

Poljak, V. (1980). Didaktičko oblikovanje udžbenika i priručnika. Zagreb: Školska knjiga.

Раичевић, В. (2006). Прилози методици наставе руског језика: од теорије ка пракси. Београд: Завет. [Raičević, V. (2006). Prilozi metodici nastave ruskog jezika: od teorije ka praksi. Beograd: Zavet.]