ИЗАЗОВИ У НАСТАВИ СТРАНИХ ЈЕЗИКА НА ВИСОКОШКОЛСКИМ УСТАНОВАМА ТОКОМ ПАНДЕМИЈЕ ВИРУСА КОВИД-19

Главни садржај чланка

Ивана Ј. Вранић Петковић
Драгица Д. Мирковић
Ана Б. Мандић Ивковић

Сажетак

Предмет рада су проблеми и изазови са којима се сретало наставно особље на државним високошколским установама у Србији, са фокусом на наставу страног језика, на почетку и током трајања светске пандемије изазване корона вирусом. Циљ је био дефинисати новонасталу ситуацију у контексту (не)успешне реализације наставног процеса. Како би се издвојили суштински подаци, урађено је пилот-истраживање помоћу анкете од девет питања, која је прослеђена наставницима страних језика на државним високошколским установама. Анкета је спроведена током маја и јуна 2022. године, а анализа одговора 31 испитаника/-це обухватила је само дескриптивну статистику (проценте). Истраживање је потврдило претпоставку ауторки рада да је ургентна имплементација алтернативних онлајн облика наставе страних језика − услед пандемије − ставила наставнике и наставнице страних језика пред велике изазове када је у питању комплетна организација наставе. Са друге стране, откривени су неки нови аспекти и бенефити учења на даљину, са којима се наставници до тада нису сусретали.

Downloads

Download data is not yet available.

Детаљи чланка

Како цитирати
Вранић Петковић, И. Ј., Мирковић, Д. Д., & Мандић Ивковић, А. Б. (2023). ИЗАЗОВИ У НАСТАВИ СТРАНИХ ЈЕЗИКА НА ВИСОКОШКОЛСКИМ УСТАНОВАМА ТОКОМ ПАНДЕМИЈЕ ВИРУСА КОВИД-19. Методички видици, 14(14-2), 183–203. https://doi.org/10.19090/mv.2023.14.183-203
Bрој часописа
Секција
НАСТАВА СТРАНИХ ЈЕЗИКА, КЊИЖЕВНОСТИ И КУЛТУРА
Биографије аутора

Ивана Ј. Вранић Петковић

Београдска академија пословних и уметничких струковних студија,

Катедра за стране језике

Драгица Д. Мирковић

Београдска академија пословних и уметничких струковних студија,

Катедра за стране језике

Ана Б. Мандић Ивковић

Београдска академија пословних и уметничких струковних студија,

Катедра за стране језике

Референце

Aguirre Beltrán, B. (2012). Aprendizaje y enseñanza de español con fines específicos: comunicación en ámbitos académicos y profesionales. Madrid: SGEL.

Bozu, Z., Canto Herrera, P. J. (2009). El profesorado universitario en sociedad del conocimiento: competencias profesionales docentes. Revista de Formación e Innovación Educativa Universitaria 2 (2): 87–97.

García, Á. P. (2021). La enseñanza online post pandemia: nuevos retos. Holos 37(2): 1–13.

Guastalegnanne, H. (2009). Juegos para trabajar gramática y vocabulario en la clase de ELE. MarcoELE 9: 1–3. Приступљено 10. 10. 2018. URL: ˂https://marcoele.com/descargas/enbrape/guastalegnanne_juegos.pdf˃.

Egbert, J., Huff, L., Mcneil, L., Preuss, C., Sellen, J. (2009). Pedagogy, Process, and Classroom Context: Integrating Teacher Voice and Experience Into Research on Technology-Enhanced Language Learning. The modern language journal 93 (1): 754–768.

European Centre for Modern Languages of the Council of Europe (2016–2019). Приступљено 21. 3. 2022. URL: ˂https://www.ecml.at/ECML-Programme/tabid/126/language/en-GB/Default.aspx˃.

INTEF (2017). Marco Común de Competencia Digital Docente. MECD. Приступљено 4. 2. 2022. URL: ˂https://aprende.intef.es/sites/default/files/2018-05/2017_1020_Marco-Com%C3%BAn-de-Competencia-Digital-Docente.pdf˃.

Lázaro, O. J. (2003). El enfoque por tareas y el español de los negocios: integración de destrezas, u Actas del Segundo Congreso Internacional de Español para Fines Específicos, ur. V. de Antonio, R. Cuesta, A. van Hooft, B. de Jonge, J. Robisco, M. Ruiz (Amsterdam: CIEFE ): 207–219.

Larsen-Freeman, D. (2003). Techniques and Principles in Language Teaching. Oxford: Oxford University Press.

Leger, M. (2022). Reimagining the Future of Education: Flexibility is Key for Teaching and Learning. Приступљено 5. 5. 2022. URL: ˂https://www.cisco.com/c/dam/en_us/solutions/industries/docs/education/flexiblelearningreport.pdf˃.

Littlewood, W. (2001). Communicative Language Teaching. An Introduction. Cambridge: Cambridge University Press.

Лончаревић. М., Суботић, Љ. (2010). Методика разредне наставе. Норма 15 (1): 61–78 [Lončarević, M., Subotić, Lj. (2010). Metodika razredne rastave. Norma 15 (1): 61–78].

Lowe, J. (2020). Attendance in Online Classes Versus Traditional Classrooms. Classroom. Synonym. Приступљено 1. 4. 2022. URL: ˂https://classroom.synonym.com/attendance-online-classes-versus-traditionalclassrooms-1725.html˃.

Медар, Ј., Ратковић, М. (2020). Примена информационо-комуникационих технологија у инклузивном образовном контексту: искуства наставника током пандемије КОВИД-19, у Васпитање у образовање у дигиталном окружењу, ур. И. Јеремић, Н. Николић, Н. Коруга (Београд: Филозофски факултет): 109–114. Приступљено 24. 4. 2022. URL: ˂http://147.91.75.9/manage/shares/Quality_of_education/Susreti_pedagoga%20_IPA.pdf˃. [Medar, J., Ratković, M. (2020). Primena informaciono-komunikacionih tehnologija u inkluzivnom obrazovnom kontekstu: iskustva nastavnika tokom pandemije COVID-19, u Vaspitanje u obrazovanje u digitalnom okruženju, ur. I. Jeremić, N. Nikolić, N. Koruga (Beograd: Filozofski fakultet): 109–114. Приступљено 24. 4. 2022. URL: ˂http://147.91.75.9/manage/shares/Quality_of_education/Susreti_pedagoga%20_IPA.pdf˃.].

Новаковић, А. (2021). Функционалност електронских интерактивних платформи у онлајн настави. Настава и васпитање 70 (1): 105–125 [Novaković, A. (2021). Funkcionalnost elektronskih interaktivnih platformi u onlajn nastavi. Nastava i vaspitanje 70 (1): 105–125].

Richards, J. C., Rogers, T. S. (2014). Approaches and methods in language teaching. Cambridge: Cambridge University Press.

School Education Gateway (2020). Encuesta sobre la aprendizaje en línea o a distancia- Resultado. Приступљено 20. 3. 2022. URL: ˂https://www.schooleducationgateway.eu/es/pub/viewpoints/surveys/survey-on-online-teaching.htm˃.

Степановић С. (2020). Утицај пандемије вируса корона на образовање. Настава и васпитање 69 (2): 183–196 [Stepanović, S. (2020). Uticaj pandemije virusa korona na obrazovanje. Nastava i vaspitanje 69 (2): 183–196].

Стојановић, Д. (2020). Анализа реализације учења на даљину у Србији за време пандемије вируса КОВИД 19, у Black swan in the world economy 2020, ур. П. Митић, Д. Марјановић (Београд: Институт економских наука): 121–140. Приступљено 12. 2. 2022. URL:
Sangeeta, Tandon, U. (2020). Factors influencing adoption of online teaching by school teachers: A study during COVID-19 pandemic. Journal of public affairs 23 (4): e2503. Приступљено 5. 3. 2022. URL:
UNESCO Report. (2020, March 4). COVID-19 educational disruption and response. UNESCO.

Fajardo Domínguez, M. (2000). “¡Dios mío! ¿Yo español de negocios? ¡Pero si soy de letra!”, en Actas del I Congreso Internacional de Español para Fines Específicos, eds. M. Bordoy et al. (Amsterdam: Ministerio de Educación y Ciencia del Reino de España): 194–200.

Hrastinski, S. (2008). Asynchronous & Synchronous E-learning. Educase quarterly 31(4): 51–55.