(НЕ)ВАЖНОСТ ПИСМЕНОГ ИЗРАЖАВАЊА У НАСТАВИ

Главни садржај чланка

Марина С. Токин

Сажетак

Рад настоји да скрене пажњу на низ проблема са којима се у настави српског језика и књижевности срећу и професори и ученици, а везани су за писмено изражавање. Полазна тачка у истраживању је утврђивање позиције писменог изражавања у актуелним програмима наставе и учења за старије разреде основне и за средње школе, уз захтеве прописане исходима и стандардима. На самом почетку рада тежи се разрешавању више терминолошких неусаглашености (од поделе области унутар предмета до самих писмених/писаних задатака и појма састава). Анализирају се процес писања и његове фазe у настави, прегледање и оцењивање радова, маркирају се најзначајнија проблемска места и дају предлози за могућа решења. Пошто је реч о широкој области у оквиру које је неопходан систематичан и усаглашен институционализовани рад, сматрамо да тема овог рада отвара многа питања за даља истраживања, којима се може остварити напредак у овој области.

Downloads

Download data is not yet available.

Детаљи чланка

Како цитирати
Токин, М. С. (2023). (НЕ)ВАЖНОСТ ПИСМЕНОГ ИЗРАЖАВАЊА У НАСТАВИ. Методички видици, 14(14-2), 15–36. https://doi.org/10.19090/mv.2023.14.15-36
Bрој часописа
Секција
НАСТАВА СРПСКОГ ЈЕЗИКА
Author Biography

Марина С. Токин

Универзитет у Новом Саду           

Филозофски факултет     

Одсек за српску књижевност

Референце

Бабуновић, С., Манојловић, М. (2021) Српски језик: радна свеска за пети разред. Београд: Едука [Babunović, S., Manojlović, M. (2021) Srpski jezik: radna sveska za peti razred. Beograd: Eduka].

Бодрожа, Б., Максић, С., Павловић, Ј. (2013). Испољавање и подстицање креативности у основној школи из перспективе наставника. Зборник Института за педагошка истраживања 45 (1): 108–130 [Bodroža, B., Maksić, S., Pavlović, J. (2013). Ispoljavanje i podsticanje kreativnosti u osnovnoj školi iz perspektive nastavnika. Zbornik Instituta za pedagoška istraživanja 45 (1): 108–130].

Bojović, I. (2017). Podsticanje motivacije učenika za učenje u nastavnom procesu. Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet, doktorska disertacija.

Брборић, В. (2008). Шта читају наши средњошколци?. Републички зимски семинар за наставнике и професоре српског језика и књижевности, Београд, предавање [Brborić, V. (2008). Šta čitaju naši srednjoškolci?. Republički zimski seminar za nastavnike i profesore srpskog jezika i književnosti, Beograd, predavanje].

Visinko, K. (2010). Jezično izražavanje u nastavi hrvatskoga jezika – Pisanje. Zagreb: Školska knjiga.

Gudelj Velaga, Z. (1990). Nastava stvaralačke pismenosti: metodičke osnove. Zagreb: Školska knjiga.

Драгићевић, Р. (2006). Култура изражавања у настави српског језика. Иновације у настави 19 (1): 29–35 [Dragićević, R. (2006). Kultura izražavanja u nastavi srpskog jezika. Inovacije u nastavi 19 (1): 29–35].

Đorđev, I. (2016). Tematika pismenih zadataka kao indikator didaktičke kulture škole, u Daroviti i didaktička kultura, ur. G. Gojkov, A. Stojanović (Vršac: Visoka škola strukovnih studija za vaspitače „Mihailo Palov”): 96–101.

Živković, D. (1978). Pravi put i stranputice u pisanju: o kompoziciji i stilu pisanih sastava. Beograd: Beogradski izdavačko-grafički zavod.

Zlatić, M., Đorđević, J. (2014). Problemi kulture pismenog izražavanja u osnovnoj školi. Sinteze: časopis za pedagoške nauke, književnost i kulturu 3 (5): 85–94.

Илић, П. (1991). Од слова до есеја: прилози настави писаног изражавања. Змај: Нови Сад [Ilić, P. (1991). Od slova do eseja: prilozi nastavi pisanog izražavanja. Zmaj: Novi Sad].

Илић, П. (1998). Српски језик и књижевност у наставној теорији и пракси: методика наставе. Нови Сад: Змај [Ilić, P. (1998). Srpski jezik i književnost u nastavnoj teoriji i praksi: metodika nastave. Novi Sad: Zmaj].

Јанковић, Ђ. (2017). Функционалност наставе писменог изражавања у средњој школи (на примеру административног стила). Иновације у настави – часопис за савремену наставу 30 (3): 24–35 [Janković, Đ. (2017). Funkcionalnost nastave pismenog izražavanja u srednjoj školi (na primeru administrativnog stila). Inovacije u nastavi – časopis za savremenu nastavu 30 (3): 24–35].

Крупеж, О. (2013). Нормирање базичних знања, умећа и резултата учења. Тематски зборник радова Савремене парадигме у науци и научној фантастици. Ниш: Филозофски факултет: 198–211 [Krupež, O. (2013). Normiranje bazičnih znanja, umeća i rezultata učenja. Tematski zbornik radova Savremene paradigme u nauci i naučnoj fantastici. Niš: Filozofski fakultet: 198–211].

Lalić Vučetić, N. (2015). Postupci nastavnika u razvijanju motivacije učenika za učenje (doktorska disertacija). Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet.

Milarić, V. (1969). Dečje jezičko stvaralaštvo. Novi Sad: Kulturni centar.

McCarthy, T. (2009). 100 Writing Lessons: Narrative, Descriptive, Expository, Persuasive, Grades 4–8: Ready-To-Use Lessons to Help Students Become Strong Writers and Succeed on the Tests. Scholastic Teaching Resources.

Николић, М. (1983). Настава писмености. Београд: Научна књига [Nikolić, M. (1983). Nastava pismenosti. Beograd: Naučna knjiga].

Николић, М. (1992). Методика наставе српског језика и књижевности. Београд: Завод за уџбенике и наставна средства [Nikolić, M. (1992). Metodika nastave srpskog jezika i književnosti. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva].

НМЈ (1952). Настава матерњег језика у основној школи (приручник за учитеље, наставнике и ученике учитељских школа), ур. С. Игњатовић. Београд: Знање [NMJ (1952). Nastava maternjeg jezika u osnovnoj školi (priručnik za učitelje, nastavnike i učenike učiteljskih škola), ur. S. Ignjatović. Beograd: Znanje].

ПНУ I – Програм наставе и учења за први разред гимназије; ПНУ II – Програм наставе и учења за други разред гимназије; ПНУ III – Програм наставе и учења за трећи разред гимназије; ПНУ IV – Програм наставе и учења за четврти разред гимназије; Приступљено 20. 6. 2023. URL: [PNU I – Program nastave i učenja za prvi razred gimnazije; PNU II – Program nastave i učenja za drugi razred gimnazije; PNU III – Program nastave i učenja za treći razred gimnazije; PNU IV – Program nastave i učenja za četvrti razred gimnazije; Pristupljeno 20. 6. 2023. URL: ].

ПНУ V – Програм наставе и учења за пети разред основног образовања и васпитања. Приступљено 20. 6. 2023. URL: [PNU V – Program nastave i učenja za peti razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja. Pristupljeno 20. 6. 2023. URL: ].

ПНУ VIII – Програм наставе и учења за осми разред основног образовања и васпитања. Приступљено 20. 6. 2023. URL: [PNU VIII - Program nastave i učenja za osmi razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja. Pristupljeno 20. 6. 2023. URL: ].

Reppen, R. (2002). A Genre-Based Approach to Content Writing Instruction. Methodology in Language Teaching: An Anthology of Current Practice. Cambridge: Cambridge University Press, 321–327.

РМС 1967–1976. Речник српскохрватскога књижевног језика. Нови Сад: Матица српска, Загреб: Матица хрватска. [RMS 1967–1976. Rečnik srpskohrvatskoga književnog jezika. Novi Sad: Matica srpska, Zagreb: Matica hrvatska.]

Rosandić, D. (1990). Pismene vježbe u nastavi hrvatskoga ili srpskog jezika. Zagreb: Školska knjiga.

Rosandić, D. (2005). Metodika književnoga odgoja. Zagreb: Školska knjiga.

Стевановић, Ј., Максић, Л., Тењовић, С. (2009). О писменом изражавању ученика основне школе. Зборник Института за педагошка истраживања 41 (1): 147–164 [Stevanović, J., Maksić, L., Tenjović, S. (2009). O pismenom izražavanju učenika osnovne škole. Zbornik Instituta za pedagoška istraživanja 41 (1): 147–164].

Stevanović, M. (1988). Teorija i praksa u nastavi usmenog i pismenog izražavanja. Beograd: Dečje novine.

Težak, S. (2003). Teorija i praksa nastave hrvatskoga jezika 2. Zagreb: Školska knjiga.

Тир Борља, М., Токин, М. (2019). Моја збирка задатака: српски језик и књижевност за 5. разред основне школе. Нови Сад: Венцловић [Tir Borlja, M., Tokin, M. (2019). Moja zbirka zadataka: srpski jezik i književnost za 5. razred osnovne škole. Novi Sad: Venclović].

Ćeklić, V. (1962). Vještina pisanja. Zagreb: Savezni centar za obrazovanje rukovodnih kadrova u privredi.

Čop, M. (1972). Pismene vježbe i sastavci: u mlađim razredima osnovne škole. Zagreb: Pedagoško-književni zbor.

Johns, A. M. (2002). Genre in the Classroom: Multiple Perspectives. San Diego State University. New Jersey, London: Lawrence Erlbaum Associates Publishers.