РИМСКА КУЛТУРА У УЏБЕНИЦИМА ИСТОРИЈЕ У ДРУГОЈ ПОЛОВИНИ XIX ВЕКА

  • Светозар Н. Бошков Универзитет у Новом Саду Филозофски факултет, Одсек за историју
  • Лазар Д. Аксентијевић Универзитет у Новом Саду Филозофски факултет, Одсек за историју Докторске студије историје

Сажетак

Уџбеник представља основно средство наставне комуникације и има примарну улогу у процесу сазнавања историје. У раду посматрамо присуство римске културе у уџбеницима историје у другој половини XIX века. За ово истраживање изабрано је пет уџбеника историје за више разреде који су се користили у Хабзбуршкој, односно Аустроугарској монархији и Кнежевини Србији. Анализом уџбеника Стојана Бошковића из 1866, Александра Сандића из 1869, Милоша Зечевића из 1896, Отона Варге из 1898. и Антуна Гинделија из 1898. године, представићемо начине на које су наведени аутори сагледавали римску културу, али и разлике међу њима, водећи рачуна о чињеници да ли се садржај поменутих уџбеника са обимом градива о култури повећавао.

Преузимања

Подаци за пруезимање нису доступни

Референце

ИЗВОРИ

АСАНУК – Архив Српске академије наука и уметности у Сремским Карловцима

Извештај о србској учитељској школи за школску годину 1891/92, Сомбор 1892. (АСАНУК, бр. 29 V)

Извештај о српској учитељској школи за школску годину 1873/74, Сомбор 1874. (АСАНУК, бр. 29 I)

ЛИТЕРАТУРА

Бошков, С. (2010а). Настава античке историје на Лицеју и Великој школи у Београду током 19. века, у Античка култура, европско и српско наслеђе: aнтика и савремени свет, ур. Р. Васић, Д. Стефановић, К. Марицки Гађански, том 4 (Београд: Друштво за античке студије Србије и Институт за теолошка истраживања): 63–71. [Boškov, S. (2010a). Nastava antičke istorije na Liceju i Velikoj školi u Beogradu tokom 19. veka, u: Antička kultura, evropsko i srpsko nasleđe: antika i savremeni svet, ur. R. Vasić, D. Stefanović, K. Maricki Gađanski, tom. 4 (Beograd: Društvo za antičke studije Srbije i Institut za teološka istraživanja): 63–71].

Бошков, С. (2010б). Античка прошлост у Историји света Александра Сандића. Истраживања 21: 55–63. [Boškov, S. (2010b). Antička prošlost u Istoriji sveta Aleksandra Sandića. Istraživanja 21: 55–63].

Бошков, С. (2013). Античка прошлост у српским уџбеницима крајем XIX века, у: Антика и савремени свет. Научници, истраживачи и тумачи, ур. Р. Васић, И. Јордовић, С. Бошков, К. Марицки Гађански, том 7 (Београд: Друштво за античке студије Србије): 127–134. [Boškov, S. (2013). Antička prošlost u srpskim udžbenicima krajem XIX veka, u Antika i savremeni svet. Naučnici, istraživači i tumači. tom 7, ur. R. Vasić, I. Jordović, S. Boškov, K. Maricki Gađanski (Beograd: Društvo za antičke studije Srbije): 127–134].

Бошков, С. (2016). Антика у настави историје. Нови Сад: Филозофски факултет. [Boškov, S. (2016). Antika u nastavi istorije. Novi Sad: Filozofski fakultet].

Бошковић, С. (1866). Историја света за народ и школу. Књ. 1, Историја старог века. Београд: Државна штампарија. [Bošković, S. (1866). Istorija sveta za narod i školu. Knj. 1, Istorija starog veka. Beograd: Državna štamparija].

Варга, О. (1898а). Историја света по наставном плану и упутству за средње школе. Св. 1, Стари век, превод: М. А. Јовановић. Нови Сад: Браћа М. Поповић. [Varga, O. (1898a). Istorija sveta po nastavnom planu i uputstvu za srednje škole. Sv. 1, Stari vek, prevod: M. A. Jovanović. Novi Sad: Braća M. Popović].

Варга, О. (1896). Историја света по наставном плану и упутству за средње школе. Св. 2, Средњи век, превод: М. А. Јовановић. Нови Сад: Браћа М. Поповић. [Varga, O. (1896). Istorija sveta po nastavnom planu i uputstvu za srednje škole. Sv. 2, Srednji vek, prevod: M. A. Jovanović. Novi Sad: Braća M. Popović].

Варга, О. (1898б). Историја света по наставном плану и упутству за средње школе. Св. 3, Нови век, превод: М. А. Јовановић. Нови Сад: Браћа М. Поповића. [Varga, O. (1898b). Istorija sveta po nastavnom planu i uputstvu za srednje škole. Sv. 3, Novi vek, prevod: M. A. Jovanović. Novi Sad: Braća M. Popović].

Гавриловић, Н. (1978). Оснивање и рад српске Учитељске школе 1812–1848, у 200 година образовања учитеља у Сомбору 1778–1978, ур. Р. Макарић, С. Васиљевић (Сомбор: Одбор за прославу две стотине година образовања учитеља у Сомбору): 31–80. [Gavrilović, N. (1978). Osnivanje i rad srpske Učiteljske škole 1812–1848, u 200 godina obrazovanja učitelja u Somboru 1778–1978, ur. R. Makarić, S. Vasiljević (Sombor: Odbor za proslavu dve stotine godina obrazovanja učitelja u Somboru): 31–80].

Gindely, A. (1898). Povjesnica staroga vijeka za više razrede sred. učilišta. Zagreb: Kralj. Zemaljska tiskara.

Ђорђевић, Ј. (1883). Критика на Историју света М. Зечевића. Нови Сад: Српска штампарија С. Милетића. [Đorđević, J. (1883). Kritika na Istoriju sveta M. Zečevića. Novi Sad: Srpska štamparija S. Miletića].

Зечевић, М. (1880). Историја света. Преглед удешаван за средње школе. Књ. 1. Београд: Државна штампарија. [Zečević, M. (1880). Istorija sveta. Pregled udešavan za srednje škole. Knj. 1. Beograd: Državna štamparija].

Зечевић, М. (1884). Како се пише историја: одговор Јовану Ђорђевићу од Милоша Зечевића. Београд: Штампарија Задруге штампарских раденика. [Zečević, M. (1884). Kako se piše istorija: odgovor Jovanu Đorđeviću od Miloša Zečevića. Beograd: Štamparija Zadruge štamparskih radenika].

Зечевић, М. (1896). Историја старог века: преглед за вишу наставу. Београд: Државна штампарија Краљевине Србије. [Zečević, M. (1896). Istorija starog veka: pregled za višu nastavu. Beograd: Državna štamparija Kraljevine Srbije].

Ивановић, Д. (2006). Српски учитељи из Хабзбуршке монархије у Србији (1804–1858). Београд: Завод за уџбенике и наставна средства. [Ivanović, D. (2006). Srpski učitelji iz Habzburške monarhije u Srbiji (1804–1858). Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva].

Kennedy, G. (1972). The Art of Rhetoric in the Roman World. Princeton: Princeton University Press.

Кољанин, Д. (2013). Изграђивање идентитета: историја Југославије у уџбеницима за основне школе у Србији 1929–1952. Нови Сад: Филозофски факултет. [Koljanin, D. (2013). Izgrađivanje identiteta: istorija Jugoslavije u udžbenicima za osnovne škole u Srbiji 1929–1952. Novi Sad: Filozofski fakultet].

Марковић, С. (2016). Српски учитељ у Угарској 1778–1918. Сомбор: Педагошки факултет у Сомбору. [Marković, S. (2016). Srpski učitelj u Ugarskoj 1778–1918. Sombor: Pedagoški fakultet u Somboru].

Pütz, W. (1861). Historische Darstellungen und Charakteristiken für Schule und Haus, Buch 1. Köln: DuMont-Schaubergschen Buchhandlung.

Pütz, W. (1862). Historische Darstellungen und Charakteristiken für Schule und Haus, Buch 2. Köln: DuMont-Schaubergschen Buchhandlung.

Pütz, W. (1864). Historische Darstellungen und Charakteristiken für Schule und Haus, Buch 3. Köln: DuMont-Schaubergschen Buchhandlung.

Pütz, W. (1867). Historische Darstellungen und Charakteristiken für Schule und Haus, Buch 4. Köln: DuMont-Schaubergschen Buchhandlung.

Раденић, А. (2000). Закон о црквено-школској аутономији, у Историја српског народа. Књ. V/2, ур. С. Гавриловић, Ј. Калић, А. Митровић, Р. Самарџић, С. Ћирковић, В. Стојанчевић (Београд: Српска књижевна задруга): 162–166. [Radenić, A. (2000). Zakon o crkveno-školskoj autonomiji, u Istorija srpskog naroda. Knj. V/2, ur. S. Gavrilović, J. Kalić, A. Mitrović, R. Samardžić, S. Ćirković, V. Stojančević (Beograd: Srpska književna zadruga): 162–166.]

Сандић, А. (1869). Историја света. Књ. 1, Стари век. Нови Сад: у штампарији Игњата Фукса. [Sandić. A. (1869). Istorija sveta. Knj. 1, Stari vek. Novi Sad: u štampariji Ignjata Fuksa].

Тејлор, А. (2001). Хабзбуршка монархија 1809–1918. Београд: Clio. [Tejlor, A. (2001). Habzburška monarhija 1809–1918. Beograd: Clio].

Tylor, E. (1903). Primitive culture, researches into the development of mythology, philosophy, religion, language, art, and custom. London: John Murray, Albemarle Street.

Фотић, А. (2005). Приватни живот у српским земљама у освит модерног доба. Београд: Clio. [Fotić, A. (2005). Privatni život u srpskim zemljama u osvit modernog doba. Beograd: Clio].
Објављено
03. 12. 2021.
Како цитирати
БОШКОВ, Светозар Н.; АКСЕНТИЈЕВИЋ, Лазар Д.. РИМСКА КУЛТУРА У УЏБЕНИЦИМА ИСТОРИЈЕ У ДРУГОЈ ПОЛОВИНИ XIX ВЕКА. Методички видици, [S.l.], v. 12, n. 12, p. 341-358, dec. 2021. ISSN 2334-7465. Доступно на: <https://metodickividici.ff.uns.ac.rs/index.php/MV/article/view/1971>. Датум приступа: 25 sep. 2022 doi: https://doi.org/10.19090/mv.2021.12.341-358.
Bрој часописа
Секција
ДРУШТВЕНО-ПЕДАГОШКЕ ТЕМЕ