УТИЦАЈ ИНПУТА НА ПРАВОПИСНА ПОСТИГНУЋА СТУДЕНАТА РУСКОГ ЈЕЗИКА ФИЛОЛОШКОГ ПРОФИЛА

  • Лука М. Меденица Универзитет у Београду Филолошки факултет, Катедра за славистику

Сажетак

Истраживања које се баве утицајем инпута на ученичка и студентска постигнућа у контексту страних језика веома су актуелна у свету, док, по нашем мишљењу, у Србији наведено питање није истражено у довољној мери. Стога је предмет овог рада утврђивање чинилаца који утичу на правописна постигнућа студената руског језика. Истраживањем су обухваћена тридесет три испитаника, студената треће године Филолошког факултета Универзитета у Београду. Како бисмо утврдили да ли фактор инпута утиче на повећање правописних постигнућа, студенте смо груписали према нивоу претходне изложености језику и према постигнућима на иницијалном тестирању, а затим их поделили на експерименталну и контролну групу. Резултати иницијалног и финалног тестирања били су подвргнути поређењу како би се открило у којој мери је фактор инпута утицао на правописна постигнућа студената. Дошли смо до закључка да повећање ваннаставног инпута утиче на правописна постигнућа испитаника, као и да је инпут у периоду до иницијалног тестирања био прецизан предиктор студентских постигнућа.

Преузимања

Подаци за пруезимање нису доступни

Референце

Carroll, S. (1999). Putting input in its proper place. Second Language Research 15 (4): 337–388.

Chaudron, C. (1985). Intake: On models and methods for discovering learners’ processing of input. Studies in Second Language Acquisition 7: 1–14.

Ellis, N. (1994). Consciousness in Second Language Learning: Psychological Perspectives on the Role of Conscious Processes in Vocabulary Acquisition. Aila Review 11: 37–56.

Gass, S. (1997). Input, Interaction, and the Second Language Learner. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum.

Hu, M., Nation, I. S. P. (2000). Vocabulary density and reading comprehension. Reading in a Foreign Language 13 (1): 403–430.

Krashen, S. (1985). The Input Hypothesis: Issues and Implications. Harlow: Longman.

Krashen, S. (2004). The power of reading. Westport, CT: Heinemann and Libraries Unlimited.

Krashen, S., Lee, S. Y., Lao, C. (2017). Comprehensible and Compelling: The Causes and Effects of Free Voluntary Reading. Santa Barbara: Libraries Unlimited.

Renandya, W. A., Jacobs, G. M., Krashen, S., Ong, C. H. M. (2019). The power of reading: Case histories of second and foreign language readers. Language and Language Teaching 8 (1): 10–14.

Stipančević, A. (2020). Sprachförderung durch extensives Lesen und Hören im universitären DaF-Unterricht. Методички видици 11: 151–167.

Гинич, Е., Айджанович, Н., Меденица, Л. (2020). Современное положение русского языка в высших учебных заведениях Сербии, у Положај словенских језика, књижевности и култура на универзитетима у свету. Округли сто Комисије за наставу словенских језика и књижевности Међународног комитета слависта, ур. Љ. Бајић, Ј. Гинић, Н. Станковић Шошо (Београд: Филолошки факултет Универзитета у Београду): 18–47 [Ginich, E., Aĭdzhanovich, N., Medenit͡sa, L. Sovremennoe polozhenie russkogo јаzyka v vysshikh uchebnykh zavedeniiјаkh Serbii, u Položaj slovenskih jezika, književnosti i kultura na univerzitetima u svetu. Okrugli sto Komisije za nastavu slovenskih jezika i književnosti Međunarodnog komiteta slavista, ur. Lj. Bajić, J. Ginić, N. Stanković Šošo (Beograd: Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu): 18–47].
Објављено
03. 12. 2021.
Како цитирати
МЕДЕНИЦА, Лука М.. УТИЦАЈ ИНПУТА НА ПРАВОПИСНА ПОСТИГНУЋА СТУДЕНАТА РУСКОГ ЈЕЗИКА ФИЛОЛОШКОГ ПРОФИЛА. Методички видици, [S.l.], v. 12, n. 12, p. 305-317, dec. 2021. ISSN 2334-7465. Доступно на: <https://metodickividici.ff.uns.ac.rs/index.php/MV/article/view/1966>. Датум приступа: 23 sep. 2023 doi: https://doi.org/10.19090/mv.2021.12.305-317.
Bрој часописа
Секција
НАСТАВА СТРАНИХ ЈЕЗИКА, КЊИЖЕВНОСТИ И КУЛТУРА