ЈА/ТИ/МИ/ВИ У ДИСКУРСНОЈ КОМПЕТЕНЦИЈИ У СВЕТЛУ КОНТРАСТИВНЕ АНАЛИЗЕ МЕЂУЈЕЗИКА

  • Јелена М. Марковић Универзитет у Источном Сарајеву Филозофски факултет, Катедра за англистику
  • Ранка М. Станковић Универзитет у Београду Рударско-геолошки факултет

Сажетак

У раду најпре истражујемо дискурсне феномене коришћења личних заменица првог и другог лица (једнине и множине) у функцији личног метадискурса и флуктуације степена формалности писаног дискурса на српском као матерњем језику коришћењем корпуса КорССАнг. У светлу контрастивне анализе међујезика, резултати актуелног истраживања упоређени су са досадашњим резултатима истраживања референтног дискурса писаног на енглеском као страном језику код исте групе говорника (корпус ICLE-SE). Поређење јасно показује да су слабости дискурсне компетенције у писању на страном језику уочене у ранијим истраживањима присутне и у писању на српском као матерњем језику. Уопштено говорећи, а на основу резултата истраживања, неопходно је примењивати систематичнији приступ у настави писања не само на енглеском као страном језику, већ и на српском као матерњем језику. Стога је у раду представљен и педагошки оријентисан приступ настави писања заснован на коришћењу аутентичних језичких корпуса (учење засновано на подацима), уз упућивање на конкретне активности у учионици које могу допринети развијању дискурсне компетенције ученика у писању и на матерњем и на страном језику.

Преузимања

Подаци за пруезимање нису доступни

Референце

Ädel, A. (2006). Metadiscourse in L1 and L2 English (Studies in Corpus Linguistics ed., no. 24). Amsterdam / Philadelphia: John Benjamins.

Ädel, A., & Mauranen, A. (2010). Metadiscourse: Diverse and Divided Perspectives. Nordic Journal of English Studies 9 (2): 1–11.

Altenberg, B., & Granger, S. (2001). The Grammatical and Lexical Patterning of MAKE in Native and Non-native Student Writing. Applied Linguistics 22 (2): 173–195.

Appel, R., & Szeib, A. (2018). Linking adverbials in L2 English academic writing: L1-relare differences. System 78: 115–129.

Deshors, S. C., Götz, S., & Laporte, S. (Еds.). (2018). Rethinking Linguistic Creativity in Non-native Englishes (Benjamins Current Topics ed., vol. 98). Amsterdam / Philadelphia: John Benjamins.

Gilquin, G., & Granger, S. (2011). From EFL to ESL: Evidence from the International Corpus of Learner English, in Exploring Second-Language Varieties of English and Learner Englishes: Bridging a paradigm gap, eds. J. Mukherjee, M. Hundt (Amsterdam / Philadelphia: John Benjamins): 55–78.

Gilquin, G., Granger, S., & Paquot, M. (2007). Learner corpora: The missing link in EAP pedagogy. Journal of English for Academic Purposes 6 (4): 319–335.

Granger, S. (1993). The International Corpus of Learner English, in English Language Corpora: Design, Analysis and Exploitation, eds. J. Aarts, P. de Haan, & N. Oоstdijk (Amsterdam: Rodopi): 51–71.

Granger, S. (1996). From CA to CIA and back: An integrated approach to computerized bilingual and learner corpora, in Languages in Contrast: Text-based cross-linguistic studies, eds. K. Aijmer, B. Altenberg, & M. Johansson (Lund: Lund University Press): 37–51.

Granger, S. (2002). A Bird's-eye view of learner corpus research, in Computer Learner Corpora, Second Language Acquisition and Foreign Language Teaching, eds. S. Granger, J. Hung, & S. Petch-Tyson (Amsterdam / Philadelphia: John Benjamins): 3–33.

Granger, S. (2003). The International Corpus of Learner English: A New Resource for Language Learning and Teaching and Second Language Acquisition Research. TESOL Quarterly 37 (3): 538–546.

Granger, S. (2015). Contrastive interlanguage analysis: A reappraisal. International Journal of Learner Corpus Research 1 (1): 7–24.

Granger, S., Dupont, M., Meunier, F., Naets, H., & Paquot, M. Eds. (2020). International Corpus of Learner English 3. Louvain-la-Neuve: Presses universitaires de Louvain.

Greenbaum, S., & Quirk, R. (1990). A Student’s Grammar of the English Language. Harlow: Longman.

Hyland, K. (2005). Metadiscourse: Exploring Interaction in Writing. London: Continuum.

Hyland, K. (2008). As can be seen: Lexical bundles and disciplinary variation. English for Specific Purposes 27: 4–21.

Hyland, K., & Tse, P. (2004). Metadiscourse in Academic Writing: A Reappraisal. Applied Linguistics 25 (2): 156–177.

Ivanič, R., & Camps, D. (2001). I am how I sound: Voice as self-representation in L2 wrting. Journal of Second Language Writing 10: 3–33.

Jarvis, S. (2000). Methodological rigour in the study of transfer: identifying L1 influence in the interlanguage lexicon. Language Learning 50 (2): 245–309.

Jarvis, S. (2011). Data mining with learner corpora, in A Taste for Corpora: In honour of Sylviane Granger, eds. F. Meunier, S. De Cock, G. Gilquin, & M. Paquot (Amsterdam / Philadelphia: John Benjamins): 127–154.

Jarvis, S., & Pavlenko, A. (2008). Crosslinguistic influence in language and cognition. New York and London: Routledge.

Krstev, C. (2008). Processing of Serbian – Automata, Texts and Electronic Dictionaries. Belgrade: Faculty of Philology, University of Belgrade.

Kuo, C.-H. (1999). The Use of Personal pronouns: Role Relationships in Scientific Journal Articles. English for Specific Purposes 18 (2): 121–138.

Lee, D. Y., & Chen, S. X. (2009). Making a bigger deal of the smaller words: Function words and other key items in research writing by Chinese learners. Journal of Second Language Writing 18: 281–296.

Марковић, Ј. (2017). Лични метадискурс у писању код неизворних и изворних говорника енглеског језика. Филолог 15: 44–60. [Marković, J. (2017). Lični metadiskurs u pisanju kod neizvornih i izvornih govornika engleskog jezika. Filolog 15: 44–60].

Марковић, Ј. (2019). Кроз призму контрастивне анализе међујезика. Пале: Филозофски факултет. [Marković, J. (2019). Кroz prizmu kontrastivne analize međujezika. Pale: Filozofski fakultet].

Mizumoto, A., & Chujo, K. (2016). Who is data-driven learning for? Challenging the monolithic view of its relationship with learning styles. System 61: 55–64.

Nesselhauf, N. (2005). Collocations in a Learner Corpus (Studies in Corpus Linguistics ed., vol. 14). Amsterdam / Philadelphia: John Benjamins.

Paquot, M. (2017). L1 frequency in foreign language acqusition: Recurrent word combinations in French and Spanish EFL learner writing. Second Language Research 33(1): 13–32.

Paquot, M., & Granger, S. (2012). Formulaic language in learner corpora. Annual Review of Applied Linguistics 32: 130–149.

Radić-Bojanić, B. (2019). Neodređena zamenica one u pisanju kod neizvornih govornika engleskog jeziku [Indefinite pronoun one in academic writing of non-native speakers of English]. Godišnjak Filozofskog fakulteta u Novom Sadu 44 (2): 39–52.

Radonja, M. (2019). The Use of Interactive Metadiscourse in Serbian Students’ Writing in English. Радови Филозофског факултета: часопис за хуманистичке и друштвене науке 21: 121–134.

Schmid, H. (1997). Improvements in Part-of-Speech Tagging with an Application to German. In Natural Language Processing Using Very Large Corpora, eds. S. Armstrong et al. (Dordrecht: Springer): 13–25.

Schmid, H. (1999). Probabilistic Part-of-Speech Tagging Using Decision Trees. In New Methods in Language Processing, ed. D. B. Jones (London: Routledge): 154–164.

Sinclair, J. (2004). Introduction, in How to Use Corpora in Language Teaching (Studies in Corpus Linguistics ed., vol. 12), ed. J. Sinclair (Amsterdam / Philadelphia: John Benjamins): 1–10.

Sorace, A. (2003). Near-Nativeness, in The Handbook of Second Language Acquisition, eds. C. J. Doughty, & M. H. Long (Malden: Blackwell Publishing): 130–151.

Stanković, R., Šandrih, B., Krstev, C., Utvić, M., & Škorić, M. (2020). Machine Learning and Deep Neural Network-Based Lemmatization and Morphosyntactic Tagging for Serbian, in Proceedings of the 12th International Conference on Language Resources and Evaluation, LREC, eds. N. Calzolari et al. (Marseille: European Language Resources Association): 3947–3955.

Šućur, S. (2019). Reverse Transfer in Adult Serbian EFL Learners’ Writing – A Corpus Based Study, in CELLS – Beyond Hermeneutics: Challenging Traditional Approaches to Literary and Language Studies, eds. Ž. Babić et al. (Banja Luka: Faculty of Philology): 141–159.

Tomašević, A., Stanković, R., Utvić, M., Obradović, I., & Kolonja, B. (2018). Managing Mining Project Documentation Using Human Language Technology. The Electronic Library 36 (6): 993–1009.

Утвић, М. (2011). Анотација Kорпуса савременог српског језика. ИНФОтека 12 (2): 39–51. [Utvić, M. (2011). Anotacija Кorpusa savremenog srpskog jezika. INFOteka 12 (2): 39–51].
Објављено
03. 12. 2021.
Како цитирати
МАРКОВИЋ, Јелена М.; СТАНКОВИЋ, Ранка М.. ЈА/ТИ/МИ/ВИ У ДИСКУРСНОЈ КОМПЕТЕНЦИЈИ У СВЕТЛУ КОНТРАСТИВНЕ АНАЛИЗЕ МЕЂУЈЕЗИКА. Методички видици, [S.l.], v. 12, n. 12, p. 95-119, dec. 2021. ISSN 2334-7465. Доступно на: <https://metodickividici.ff.uns.ac.rs/index.php/MV/article/view/1952>. Датум приступа: 01 june 2023 doi: https://doi.org/10.19090/mv.2021.12.95-119.
Bрој часописа
Секција
НАСТАВА СТРАНИХ ЈЕЗИКА, КЊИЖЕВНОСТИ И КУЛТУРА