NAČINI IMENOVANJA I OBRADE KOLOKACIJA U PRIRUČNICIMA ZA SRPSKI JEZIK KAO STRANI

Главни садржај чланка

Jelena R. Perišić

Сажетак

Sintagmatska leksička spojivost predstavlja jedan od najvećih problema prilikom usvajanja srpskog kao stranog jezika, posebno kada je reč o kolokacijama – spojevima koji se nalaze u kontinuumu između slobodnih spojeva i idioma. Pretpostavlja se da jedan od uzroka može biti i nedovoljna zastupljenost ili nejasna razgraničenost ovakvih konstrukcija u udžbenicima i priručnicima. Stoga, predmet ovog rada jesu kolokacije u priručnicima za srpski kao J2, odnosno načini njihovog imenovanja i obrade. Cilj istraživanja je utvrđivanje postojećeg stanja u nekoliko priručnika namenjenih nastavi i učenju srpskog jezika na nivoima B1, B2 i C1, kako bi se u daljoj perspektivi unapredila nastava jezika u ovom domenu i pojačala svest polaznika kurseva o kolokacijama kao vidu leksičkih spojeva. Korpus za istraživanje sastoji se od priručnika Naučimo srpski 2, Super srpski i Priručnik za srpski kao strani jezik.

Downloads

Download data is not yet available.

Детаљи чланка

Како цитирати
Perišić, J. R. (2021). NAČINI IMENOVANJA I OBRADE KOLOKACIJA U PRIRUČNICIMA ZA SRPSKI JEZIK KAO STRANI. Методички видици, 12(12), 51–67. https://doi.org/10.19090/mv.2021.12.51-67
Bрој часописа
Секција
НАСТАВА СРПСКОГ ЈЕЗИКА

Референце

Alanović, M., Bjelaković, I., Bugarski, N., Dražić, J., Kurešević, M., Vojnović, J. (2007). Naučimo srpski 2. Novi Sad: Odsek za srpski jezik i lingvistiku, Centar za srpski jezik kao strani.

Alanović, M., Bjelaković, I., Bugarski, N., Dražić, J., Kurešević, M., Vojnović, J. (2006). Naučimo srpski 2 – radna sveska. Novi Sad: Odsek za srpski jezik i lingvistiku, Centar za srpski jezik kao strani.

Babić, B. (2011). Naučimo srpski 1 i 2 – rečnik glagola. Novi Sad: Filozofski fakultet.

Backlund, U. (1973). The collocation of adverbs of degree in English – Doctoral Dissertation. Uppsala: Uppsala University.

Bergovec, M. (2007). Leksički pristup u nastavi stranih jezika s posebnim osvrtom na hrvatski. Lahor 2/3: 53–66. Pristupljeno 18. 4. 2021. URL: .

Blagus-Bartolec, G. (2008). Kolokacijske sveze u hrvatskom jeziku (s posebnim osvrtom na leksikografiju) – doktorska disertacija. Zagreb: Univerzitet u Zagrebu.

Borić, N. (2004). Kolokacije kao dio leksičkog pristupa u nastavi stranih jezika (s posebnim osvrtom na engleski jezik), u Suvremena kretanja u nastavi stranih jezika, ur. Diana Stolac et al. (Zagreb: Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku): 63–68.

Burić, H., Lasić, J. (2012). Kolokacije u nastavi inojezičnoga hrvatskog. Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Splitu 5: 233–249.

Cruse, D. A. (1986). Lexical Semantics. Cambridge: Cambridge University Press.

Crystal, D. (1985). A dictionary of linguistics and phonetics. Oxford: Basil Blackwell Ltd.

Dražić, J. (2008). Minimalne leksičke i gramatičke kolokacije u srpskom kao stranom jeziku. Novi Sad: Filozofski fakultet.

Дражић, Ј. (2014). Лексичке и граматичке колокације у српском језику. Нови Сад: Филозофски факултет. [Dražić, J. (2014). Leksičke i gramatičke kolokacije u srpskom jeziku. Novi Sad: Filozofski fakultet].

Halliday, M. A. K., McIntosh, A., Strevens, P. (1964). The linguistic sciences and language teaching. London: Longman.

Laufer, B. (1997). The lexical plight in second language reading: Words you don’t know, words you think you know, and words you can’t guess. Second language vocabulary acquisition: 20–34. Pristupljeno 18. 4. 2021. URL: .

Lewis, M. (1993). The Lexical Approach. London: Language Teaching Publications.

Lewis, M. (2000). Teaching Collocation. Further Developments in the Lexical Approach. Hove, England: Language Teaching Publications.

Liber, K., Prpa, S. (2011). Priručnik za srpski kao strani jezik. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Malmir, A., Parhizkari, N. (2021). The Effect of Definition, Fill-in-the-Blank, and Sentence Writing Exercises on the Acquisition, Retention, and Production of Lexical vs. Grammatical Collocations. Journal of Teaching Language Skills 40 (1): 33–82. Pristupljeno 17. 4. 2021. URL:.

Milićević Dobromirov, N., Novković, B. (2011). Super srpski. Novi Sad: Azbukum.

Nation, I. S. P. (2013). Learning Vocabulary In Another Language. Cambridge: Cambridge University Press.

Перишић, Ј. (2020). Колико Пољаци разумеју српске колокације? (Да ли једном учеснику библиотеке из часа на час пада на мозак да лови и граби белешке?), у Српски као страни језик у теорији и пракси 4: тематски зборник радова, ур. В. Крајишник (Београд: Филолошки факултет): 563–579. [Perišić, J. (2020). Koliko Poljaci razumeju srpske kolokacije? (Da li jednom učesniku biblioteke iz časa na čas pada na mozak da lovi i grabi beleške?), u Srpski kao strani jezik u teoriji i praksi 4: tematski zbornik radova, ur. V. Krajišnik (Beograd: Filološki fakultet): 563–579].

Ridout, R., Waldo-Clarke, D. (1970). A reference book of English. London: Macmillan.

Seaton, B. (1982). A handbook of English language teaching terms and practice. London: The Macmillan Press Ltd.

Silić, J., Pranjković, I. (2008). Gramatika hrvatskoga jezika za gimnazije i visoka učilišta. Zagreb: Školska knjiga.

Toomer, M., Elgort, I. (2019). The development of implicit and explicit knowledge of collocations: A conceptual replication and extension of Sonbul and Schmitt (2013). Language Learning 69 (2): 405–439. Pristupljeno 18. 4. 2021. URL: .

Vassiljev, L., Skopinskaja, L., Liiv, S. (2015). The treatment of lexical collocations in EFL coursebooks in the Estonian secondary school context. Eesti Rakenduslingvistika Ühingu aastaraamat 11: 287–311.