ЗАВИСНОСЛОЖЕНЕ РЕЧЕНИЦЕ У СРЕДЊОШКОЛСКОЈ НАСТАВИ СРПСКОГ ЈЕЗИКА: АКТУЕЛНО СТАЊЕ И ПРОБЛЕМИ

  • Марија С. Раковић Универзитет у Крагујевцу Филолошко-уметнички факултет, Центар за проучавање језика и књижевности

Сажетак

У раду се разматра степен усвојености граматичких садржаја о систему зависносложених реченица у средњошколској настави српског језика. Циљ је да се уоче: граматички садржаји из синтаксе који се изучавају у четвртом разреду средње школе; степен усвојености градива о систему зависносложених реченица и потешкоће ученика при усвајању градива из синтаксе српског језика у средњој школи. Задатак у раду биће да се опишу: актуелно стање, проблеми везани за обраду садржаја из синтаксе и дају методичке препоруке за наставну праксу. За потребе рада обављено је истраживање у школи, па корпус чине радови ученика четвртог разреда Гимназије у Краљеву. Резултати анализе су показали да се систем зависносложених реченица обрађује подробно (уведено је проширивање градива у складу са узрастом ученика и Наставним планом и програмом), уводе се нове синтаксичке функције зависних реченица, а потешкоће се односе на утврђивање апозитивне синтаксичке функције, као и одређивање врсте зависне реченице чији везник може уводити различите врсте зависних реченица.

Преузимања

Подаци за пруезимање нису доступни

Референце

Лалевић, М. С. (1962). Синтакса српскохрватскога књижевног језика. Београд. [Lalević, M. S. (1962). Sintaksa srpskohrvatskog književnog jezika. Beograd].

Павловић, М. (1972). Проблеми синтаксе и језички динамизам: приручник за наставнике гимназије. Београд: Завод за издавање уџбеника Социјалистичке републике Србије. [Pavlović, M. (1972). Problemi sintakse i jezički dinamizam: priručnik za nastavnike gimnazije. Beograd: Zavod za izdavanje udžbenika Socijalističke republike Srbije].

Петровачки, Љ. (1996). Синтаксичке јединице: синтагме: методички приступ језичкој грађи из синтаксе у средњој школи. Књижевност и језик: часопис Друштва за српскохрватски језик и књижевност 44 (1/2): 55–65. [Petrovački, Lj. (1996). Sintaksičke jedinice: sintagme: metodički pristup jezičkoj građi iz sintakse u srednjoj školi. Književnost i jezik: časopis Društva za srpskohrvatski jezik i književnost 44 (1/2): 55–65].

Петровачки, Љ. (1998). Односне реченице у настави. Књижевност и језик: часопис Друштва за српскохрватски језик и књижевност 46 (1): 71–86. [Petrovački, Lj. (1998). Odnosne rečenice u nastavi. Književnost i jezik: časopis Društva za srpskohrvatski jezik i književnost 46 (1): 71–86].

Петровачки, Љ. (2004). Синтакса у настави српског језика и књижевности. Нови Сад: Змај. [Petrovački, Lj. (2004). Sintaksa u nastavi srpskog jezika i književnosti. Novi Sad: Zmaj].

Петровачки, Љ. (2008). Активна настава синтаксе. Методичка истраживања у настави српског језика и књижевности. Нови Сад: Филозофски факултет: 64–79. [Petrovački, Lj. (2008). Aktivna nastava sintakse. Metodička istraživanja u nastavi srpskog jezika i književnosti. Novi Sad: Filozofski fakultet: 64–79].

Пипер, П., Клајн, И. (2013). Нормативна граматика српског језика. Нови Сад: Матица српска. [Piper, P., Klajn, I. (2013). Normativna gramatika srpskog jezika. Novi Sad: Matica srpska].

Правилник о плану и програму наставе и учења за гимназију (2020). Службени гласник Републике Србије / Просветни гласник 69 (4): 419; 436. [Pravilnik o planu i programu nastave i učenja za gimnaziju (2020). Službeni glasnik Republike Srbije / Prosvetni glasnik 69 (4): 419; 436].

Сорак, З. (2020). Синтакса у настави српског језика у другом циклусу обавезног образовања. Баштина 52: 131–144. [Sorak, Z. (2020). Sintaksa u nastavi srpskog jezika u drugom ciklusu obaveznog obrazovanja. Baština 52: 131–144].

Станојчић, Ж., Поповић Љ. (1992). Граматика српскога језика: уџбеник за I, II, III и IV разред средње школе. Београд, Нови Сад: Завод за уџбенике и наставна средства, Завод за издавање уџбеника. [Stanojčić, Ž., Popović Lj. (1992). Gramatika srpskoga jezika: udžbenika za I, II, III i IV razred srednje škole. Beograd, Novi Sad: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Zavod za izdavanje udžbenika].

Стевановић, М. (1979). Савремени српскохрватски језик (граматички системи и књижевнојезичка норма) 2. Београд: Научна књига. [Stevanović, M. (1979). Savremeni srpskohrvatski jezik (gramatički sistemi i književnojezička norma) 2. Beograd: Naučna knjiga].

Тир Борља, М. (2012). Један приступ обради синтагме у основној школи. Методички видици 3: 47–72. [Tir Borlja, M. (2012). Jedan pristup obradi sintagme u osnovnoj školi. Metodički vidici 3: 47–72].

Цветановић, З., Келемен, Љ. (2011/1). Методичко моделовање часа наставе граматике и правописа. Иновације у настави: часопис за савремену наставу 24: 17–26. [Cvetanović, Z., Kelemen, Lj. (2011/1). Metodičko modelovanje časa nastave gramatike i pravopisa. Inovacije u nastavi: časopis za savremenu nastavu 24: 17–26].
Објављено
03. 12. 2021.
Како цитирати
РАКОВИЋ, Марија С.. ЗАВИСНОСЛОЖЕНЕ РЕЧЕНИЦЕ У СРЕДЊОШКОЛСКОЈ НАСТАВИ СРПСКОГ ЈЕЗИКА: АКТУЕЛНО СТАЊЕ И ПРОБЛЕМИ. Методички видици, [S.l.], v. 12, n. 12, p. 13-30, dec. 2021. ISSN 2334-7465. Доступно на: <https://metodickividici.ff.uns.ac.rs/index.php/MV/article/view/1948>. Датум приступа: 29 mar. 2023 doi: https://doi.org/10.19090/mv.2021.12.13-30.
Bрој часописа
Секција
НАСТАВА СРПСКОГ ЈЕЗИКА