ЛИНГВОСТИЛИСТИЧКИ ПРИСТУП ОБРАДИ ПЕСМЕ НАУЧИТЕ ПЈЕСАН МИОДРАГА ПАВЛОВИЋА

  • Тања Ж. Илић

Сажетак

У раду се с методичког аспекта разматрају могућности обраде песме Миодрага Павловића Научите пјесан у средњошколској настави. Циљ рада је осветљавање одговарајућих методичких поступака у вези с тумачењем лингвостилистичких особености. Анализом лингвостилистичких особености дошло се до закључка да је песма структурирана на принципима аналогије и контраста и на формалном и на идејном плану. По фреквенцији се издвајају две групе лексема: оне које негативну конотацију задобијају у контексту и глаголи у односу парцијалне синонимије, обједињени архисемом ’производити глас’. Архаизам пјесан представља стилску доминанту и својим широким упућивачким значењем реферише на реч/говор као творевину људског духа.

Преузимања

Подаци за пруезимање нису доступни

##submission.authorBiography##

Тања Ж. Илић

Универзитет у Београду

Филолошки факултет

Докторске студије српског језика

Референце

Бајић, Љ., Павловић, М., Мркаљ, З. (2016). Читанка: српски језик и књижевност за четврти разред гимназија и средњих стручних школа. Београд: Klett [Bajić, Lj., Pavlović M., Mrkalj Z. (2016). Čitanka: srpski jezik i književnost za četvrti razred gimnazija i srednjih stručnih škola. Beograd: Klett].

Вујовић, Д. (2012). Основна значења и префиксална деривација глагола ићи и ходати. Зборник Матице српске за филологију и лингвистику 55/2: 85−92 [Vujović, D. (2012). Osnovna značenja i prefiksalna derivacija glagola ići i hodati. Zbornik Matice srpske za filologiju i lingvistiku 55/2: 85−92].

Драгићевић, Р. (2010). Вербалне асоцијације кроз српски језик и културу. Београд: Друштво за српски језик и књижевност Србије [Dragićević, R. (2010). Verbalne asocijacije kroz srpski jezik i kulturu. Beograd: Društvo za srpski jezik i književnost Srbije].

Кликовац, Д. (2019). О стилским вредностима одсуства интерпункције. Књижевност и језик 66/1: 15−30 [Klikovac, D. (2019). O stilskim vrednostima odsustva interpunkcije. Književnost i jezik 66/1: 15−30].

Милановић, А. (2010). Језичка патина у поезији Миодрага Павловића. Песништво и књижевна мисао Миодрага Павловића. Београд: Институт за књижевност и уметност − Учитељски факултет: 507−526 [Milanović, A. (2010). Jezička patina u poeziji Miodraga Pavlovića. Pesništvo i književna misao Miodraga Pavlovića. Beograd: Institut za književnost i umetnost − Učiteljski fakultet: 507−526].

Пипер, П., Клајн, И. (2013). Нормативна граматика српског језика. Нови Сад: Матица српска [Piper, P., Klajn, I. (2013). Normativna gramatika srpskog jezika. Novi Sad: Matica srpska].

Поповић, Р. (2010). Обредни говор у поезији Миодрага Павловића. Песништво и књижевна мисао Миодрага Павловића. Београд: Институт за књижевност и уметност − Учитељски факултет: 245−259 [Popović, R. (2010). Obredni govor u poeziji Miodraga Pavlovića. Pesništvo i književna misao Miodraga Pavlovića. Beograd: Institut za književnost i umetnost − Učiteljski fakultet: 245−259].

Раденковић, Љ. (1996). Симболика света у народној магији Јужних Словена. Београд – Ниш: Балканолошки институт САНУ – Просвета [Radenković, Lj. (1996). Simbolika sveta u narodnoj magiji Južnih Slovena. Beograd – Niš: Balkanološki institut SANU − Prosveta].

Радић, С. (2013). О неодређено-свршеним глаголима у српском језику. Свет речи 35/36: 57−59 [Radić, S. (2013). O neodređeno-svršenim glagolima u srpskom jeziku. Svet reči 35/36: 57−59].

РСАНУ. Речник српскохрватског књижевног и народног језика, до 2020. изашло 20 томова. Београд: Српска академија наука и уметности, од 1959. године [RSANU. Rečnik srpskohrvatskog književnog i narodnog jezika, do 2020. izašlo 20 tomova. Beograd: Srpska akademija nauka i umetnosti, od 1959. godine].

РСЈ (2011). Речник српскога језика. Нови Сад: Матица српска [RSJ (2011). Rečnik srpskoga jezika. Novi Sad: Matica srpska].

Станић, Д. (2015). Систем назива за боје у лирској народној поезији (докторска дисертација). Београд: Филолошки факултет [Stanić, D. (2015). Sistem naziva za boje u lirskoj narodnoj poeziji (doktorska disertacija). Beograd: Filološki fakultet].

Штасни, Г. (2012). Лингвостилистичка интерпретација лирске песме Грм. Методички видици 3: 29−46 [Štasni, G. (2012). Lingvostilistička interpretacija lirske pesme Grm. Metodički vidici 3: 29−46].
Објављено
20. 11. 2020.
Како цитирати
ИЛИЋ, Тања Ж.. ЛИНГВОСТИЛИСТИЧКИ ПРИСТУП ОБРАДИ ПЕСМЕ НАУЧИТЕ ПЈЕСАН МИОДРАГА ПАВЛОВИЋА. Методички видици, [S.l.], v. 11, n. 11, p. 29-43, nov. 2020. ISSN 2334-7465. Доступно на: <https://metodickividici.ff.uns.ac.rs/index.php/MV/article/view/1930>. Датум приступа: 27 oct. 2021 doi: https://doi.org/10.19090/mv.2020.11.29-43.
Bрој часописа
Секција
НАСТАВА МАТЕРЊЕГ ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТИ