METODIČKI PRISTUPI OBRADI LEKTIRE U PRVOM RAZREDU OSNOVNE ŠKOLE: IZAZOV ZA POTICANJE I RAZVIJANJE ČITATELJSKIH KOMPETENCIJA

  • Ivana M. Odža Sveučilište u Splitu Filozofski fakultet Odsjek za učiteljski studij
  • Jelena N. Mudrovčić Sveučilište u Splitu Filozofski fakultet Odsjek za učiteljski studij

Сажетак

Jedna je od temeljnih zadaća nastave Hrvatskoga jezika u osnovnoj školi razvijanje čitateljskih navika. Istraživanja već duže vrijeme ukazuju na opći pad interesa za knjigu, a lektira postaje nužno sredstvo približavanja čitanja učeniku. Učitelji svojim načinima rada i metodičkim pristupima mogu znatno utjecati na učenike i njihovu kulturu čitanja. Cilj je rada doprinijeti struci istraživanjem o učiteljskim metodičkim pristupima u obradi lektire u prvom razredu osnovne škole. Istraživanjem je obuhvaćeno 89 učitelja Splitsko-dalmatinske županije i Grada Zagreba. Anketnim upitnikom su prikupljeni podatci u skladu s navedenim ciljem i problemima istraživanja. Rezultati istraživanja pokazali su da učitelji teže suvremenijim metodičkim pristupima u obradi lektire kojima nastoje poticati razvijanje čitateljskih kompetencija.

Преузимања

Подаци за пруезимање нису доступни

Референце

Bežen, A. (2008). Metodika – znanost o poučavanju nastavnog predmeta. Zagreb: Profil.
Braš Roth, M. i sur. (2010). PISA 2009: Čitalačke kompetencije za život. Zagreb: Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje znanja – PISA centar.
Bubić, A. (2015). Osnove statistike u društvenim i obrazovnim znanostima, Split: Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu.
Čudina-Obradović, M. (2014). Psihologija čitanja – od motivacije do razumijevanja. Zagreb: Golden marketing – Tehnička knjiga.
Grosman, M. (2010). U obranu čitanja: čitatelji i književnost u 21. stoljeću. Zagreb: Algoritam.
Lazzarich, M. (2017). Metodika Hrvatskoga jezika u razrednoj nastavi. Rijeka: Učiteljski fakultet u Rijeci.
Lučić-Mumlek, K. (2002). Lektira u razrednoj nastavi. Zagreb: Školska knjiga.
MZOŠ (2006). Nastavni plan i program za osnovnu školu. Zagreb: GIDEON.
MZOŠ (2010). Nacionalni kurikulum za predškolski odgoj i obrazovanje te opće obvezno i srednjoškolsko obrazovanje. {pristupljeno 12. lipnja 2018.}
Peti-Stantić, A. (2009). Jezične igre za velike i male. Zagreb: Alfa.
Puljak, L. (2001). Metodički priručnik uz Moju početnicu za 1. razred osnovne škole. Zagreb: Znanje.
Puljak, L. (2007). „Psiholingvistički pogled na početno opismenjavanje“. Metodički ogledi 14 (1): 61-76.
Reić-Ercegovac, I., Jukić, T. (2008). „Suradničko učenje u razrednoj nastavi“. Život i škola 20 (2/2008.)/ 56: 69-80. , {pristupljeno 8. kolovoza 2018.}
Rosandić, D. (1986). Metodika književnog odgoja i obrazovanja. Zagreb: Školska knjiga.
Rosandić, D. (2005). Metodika književnoga odgoja i obrazovanja: temeljci metodičkoknjiževne enciklopedije. Zagreb: Školska knjiga.
Težak, S. (1996). Teorija i praksa nastave hrvatskoga jezika 1. Zagreb: Školska knjiga.
UNESCO, (2004). The Plurality of Literacy and its Implications for Policies and Programmes: Position Paper. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 7, , {pristupljeno 1. svibnja 2018.}
Објављено
03. 12. 2018.
Како цитирати
ODŽA, Ivana M.; MUDROVČIĆ, Jelena N.. METODIČKI PRISTUPI OBRADI LEKTIRE U PRVOM RAZREDU OSNOVNE ŠKOLE: IZAZOV ZA POTICANJE I RAZVIJANJE ČITATELJSKIH KOMPETENCIJA. Методички видици, [S.l.], v. 9, n. 9, p. 145-161, dec. 2018. ISSN 2334-7465. Доступно на: <https://metodickividici.ff.uns.ac.rs/index.php/MV/article/view/1886>. Датум приступа: 01 mar. 2024 doi: https://doi.org/10.19090/mv.2018.9.145-161.
Bрој часописа
Секција
НАСТАВА СТРАНИХ ЈЕЗИКА, КЊИЖЕВНОСТИ И КУЛТУРА