ИСПИТИВАЊЕ ЧИТАЛАЧКИХ КОМПЕТЕНЦИЈА УЧЕНИКА НА СРЕДЊОВЕКОВНИМ ТЕКСТОВИМА

  • Ксенија В. Миловановић Универзитет у Београду Филолошки факултет Докторске студије – модул књижевност

Сажетак

Читање са разумевањем је комплексна вештина од које зависи разумевање градива сваког предмета. Стога постаје пракса да се не тестира шта ученици могу да запамте и репродукују, већ у којој мери су способни да примене своје читалачке вештине. За потребе овог истраживања спроведено је тестирање вештине читања у Првој београдској гимназији. Исти тест радили су ученици свих разреда, те је праћен развој компетенција на различитим узрастима. Тестирање је извршено пре него што су ученици првог разреда упознати са поетиком средњовековне књижевности. Стога је било погодно анализирати како познавање поетике стилске формације утиче на разумевање текстова који јој припадају. Очекивано је да ученици првог разреда остваре лошије резултате, јер се сусрећу са недовољно познатим семантичким и граматичким структурама. Анализом резултата указано је на занимљиве и неочекиване условљености између узраста, познавања поетичких одлика епохе и постигнућа на тесту. Раду је прикључен тест, спецификација са образовним стандардима и нивоима постигнућа, графички приказ постигнућа према узрасту, као и ученичка евалуација теста.

Преузимања

Подаци за пруезимање нису доступни

Референце

Васић, С. (1994). Психолингвистика. Београд: Институт за педагошка истраживања. [Vasić, S. (1994). Psiholingvistika. Beograd: Institut za pedagoška istraživanja]
Гвозденовић, В. (2015). Теоријски и примењени аспекти психологије читања. Београд: Центар за примењену психологију. [Gvozdenović, V. (2015). Teorijski i primenjeni aspekti psihologije čitanja. Beograd: Centar za primenjenu psihologiju]
Јовановић, Т. (2012). Хрестоматија средњовековне књижевности. Старословенска и преводна књижевност. Београд: Филолошки факултет. [Jovanović, T. (2012). Hrestomatija srednjovekovne književnosti. Staroslovenska i prevodna književnost. Beograd: Filološki fakultet]
Јовановић, Т. (2012). Хрестоматија средњовековне књижевности. Српска књижевност. Београд: Филолошки факултет. [Jovanović, T. (2012). Hrestomatija srednjovekovne književnosti. Srpska književnost. Beograd: Filološki fakultet]
Лаловић, Д. (2012). Читање: од слова до текста. Београд: Филозофски факултет. [Lalović, D. (2012). Čitanje: od slova do teksta. Beograd: Filozofski fakultet]
Николић, М. (2006). Методика наставе српског језика и књижевности. Београд: Завод за уџбенике и наставна средства. [Nikolić, M. (2006). Metodika nastave srpskog jezika i književnosti. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva]
Павловић, М. (2013). Књижевност у првом разреду гимназија и средњих стручних школа. Београд: Клет. [Pavlović, M. (2013). Кnjiževnost u prvom razredu gimnazija i srednjih stručnih škola. Beograd: Кlett]
Радоњић, С. (1985). Психологија учења. Београд: Завод за уџбенике и наставна средства. [Radonjić, S. (1985). Psihologija učenja. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva]
Трифуновић, Ђ. (1990). Азбучник српских средњовековних књижевних појмова. Београд: Нолит. [Trifunović, Đ. (1990). Azbučnik srpskih srednjovekovnih književnih pojmova. Beograd: Nolit]
Hambleton, R. (2005). Item Response Theory models for Dichotomous Data. Chichester: John Wiley & Sons.
Хирш, Е. Д. (1983). Начела тумачења. Београд: Нолит. [Hirš, E. D. (1983). Načela tumačenja. Beograd: Nolit]
Објављено
03. 12. 2018.
Како цитирати
МИЛОВАНОВИЋ, Ксенија В.. ИСПИТИВАЊЕ ЧИТАЛАЧКИХ КОМПЕТЕНЦИЈА УЧЕНИКА НА СРЕДЊОВЕКОВНИМ ТЕКСТОВИМА. Методички видици, [S.l.], v. 9, n. 9, p. 75-103, dec. 2018. ISSN 2334-7465. Доступно на: <https://metodickividici.ff.uns.ac.rs/index.php/MV/article/view/1882>. Датум приступа: 02 mar. 2024 doi: https://doi.org/10.19090/mv.2018.9.75-103.
Bрој часописа
Секција
НАСТАВА МАТЕРЊЕГ ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТИ