МЕТОДИЧКИ ПРИСТУП ТЕМИ СЛОВЕНСКОГ ЈЕЗИКА И ПИСМА У ХАЗАРСКОМ РЕЧНИКУ МИЛОРАДА ПАВИЋА НА ДОДАТНОЈ НАСТАВИ У СРЕДЊОЈ ШКОЛИ

Главни садржај чланка

Стефан Ж. Милосављевић

Сажетак

У раду је представљен методички модел за анализу теме језика и писма старих Словена (словенског језика и писма) у Хазарском речнику Милорада Павића на додатној настави у четвртом разреду средње школе. Реализација модела замишљена је кроз четири наставна часа. На првом часу тема словенског језика и писма пореди се са чињеницама у историји језика и књижевној традицији. На другом часу се, применом концептуалне анализе (користећи појмовне метафоре), разматра начин на који су словенски језик и писмо представљени у Хазарском речнику. Трећи и четврти час посвећени су интерпретацији уочених метафора у контексту композиције и поетике Хазарског речника и постмодернизма уопште. Кроз реализацију модела ученици се сусрећу са важним постмодернистичким појмовима и темама (текст, интертекстуалност, енциклопедичност, итд.), истовремено обнављајући постојећа знања из историје језика и књижевности.

Downloads

Download data is not yet available.

Детаљи чланка

Како цитирати
Милосављевић, С. Ж. (2018). МЕТОДИЧКИ ПРИСТУП ТЕМИ СЛОВЕНСКОГ ЈЕЗИКА И ПИСМА У ХАЗАРСКОМ РЕЧНИКУ МИЛОРАДА ПАВИЋА НА ДОДАТНОЈ НАСТАВИ У СРЕДЊОЈ ШКОЛИ. Методички видици, 9(9), 55–74. https://doi.org/10.19090/mv.2018.9.55-74
Bрој часописа
Секција
НАСТАВА МАТЕРЊЕГ ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТИ

Референце

Павић, M. (2012). Хазарски речник: роман-лексикон у 100.000 речи: андрогино издање. Београд: Завод за уџбенике. [Pavić, M. (2012). Hazarski rečnik: roman-leksikon u 100.000 reči: androgino izdanje. Beograd: Zavod za udžbenike.]
Baker, S. (2000). The Postmodern Animal. London: Reaction Books.
Вељковић Станковић, Д. (2011). „Полисемија у настави српског језика − методички приступ полисемији у средњој школи”. Књижевност и језик 58/3–4: 277−296. [Veljković Stanković, D. (2011). „Polisemija u nastavi srpskog jezika – metodički pristup polisemiji u srednjoj školi”. Književost i jezik 58/3–4: 277−296]
Грковић-Мејџор, Ј. (2007). „Настанак и рана историја словенске писмености”, у Списи из историјске лингвистике. Сремски Карловци – Нови Сад: Издавачка књижарница Зорана Стојановића, 415–426. [Grković-
-Mejdžor, J. (2007). „Nastanak i rana istorija slovenske pismenosti”, u Spisi iz istorijske lingvistike. Sremski Karlovci – Novi Sad: Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića, 415–426]
Eko, U. (2008). „Postile uz Ime ruže (1983)”, Ime ruže, Beograd: Plato, 505–536.
Eko, U. (2011). Beskrajni spiskovi. Beograd: Plato Books.
Јаус, Х. Р. (1997). „Павићев Хазарски речник”. Књижевност 102/1–2: 245–252. [Jaus, H. R. (1997). „Pavićev Hazarski rečnik”. Književnost 102/1–2: 245–252]
Jerkov, A. (1993). „Okvir, ram, pukotina. Imanentna poetika romana Danila Kiša”, u Danilo Kiš između Cetinja i panonskog potopa, ur. Č. Drašković (Cetinje: Narodna biblioteka „Đurđe Crnojević”): 61–85.
Јерков, А. (1996). „Од нове текстуалности до културне поетике” (поговор књизи Заувек и дан више, Сабрана дела М. Павића, књ. 10), Београд: Драганић, 113–180. [Jerkov, A. (1996). „Od nove tekstualnosti do kulturne poetike” (pogovor knjizi Zauvek i dan više, Sabrana dela M. Pavića, knj. 10, Beograd: Draganić, 113–180]
Kiš, D. (2006). Homo poeticus. Beograd: Prosveta.
Klikovac, D. (2004). Metafore u mišljenju i jeziku. Beograd: Biblioteka XX vek.
Lakoff, G. & Johnson, M. (1980/2003). Metaphors We Live by. Chicago: University of Chicago press.
Николић, С. (2002). Старословенски језик I. Београд: Требник. [Nikolić, S. (2002). Staroslovenski jezik I. Beograd: Trebnik]
Павић, М. (2005). Роман као држава и други огледи. Београд: Плато. [Pavić, M. (2005). Roman kao država i drugi ogledi. Beograd: Plato]
Петровић, П. (2012). Енциклопедичност као поетички модел романа Растка Петровића (докторска дисертација). Београд: Филолошки факултет Универзитета у Београду. [Petrović, P. (2012). Enciklopedičnost kao poetički model romana Rastka Petrovića (doktorska disertacija). Beograd: Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu]
Поповић, М. (1999). „Моравско-панонска мисија Константина и Методија”. Свет речи 9/12: 63–73. [Popović, M. (1999). „Moravsko-panonska misija Konstantina i Metodija”. Svet reči 9/12: 63–73]
Popović, T. (22010). Rečnik književnih termina. Beograd: Logos Art – Edicija.
Радуловић, O. (2006). „Хазарски речник у контексту српске средњовековне књижевности”. Књижевност и језик 53/3–4: 279–289. [Radulović, O. (2006). „Hazarski rečnik u kontekstu srpske srednjovekovne književnosti”. Književnost i jezik 53/3–4: 279–289]
Станишић, В. (2004). „Старословенска двоазбучност и српска и хрватска редакција старословенског језика”. Српски језик: студије српске и словенске 9/1–2: 383–396. [Stanišić, V. (2004). „Staroslovenska dvoazbučnost i srpska i hrvatska redakcija staroslovenskog jezika”. Srpski jezik: studije srpske i slovenske 9/1–2: 383–396]
Stockwell, P. (2005). Cognitive Poetics: An Introduction. London – New York: Routledge.
Scott, J. B. (1990). „Parrots as Paradigms: Infinite Deferral of Meaning in „Flaubert’s Parrot”. A Review of International English literature 21/3: 57–68.
Татаренко, А. (2013). Поетика форме у прози српског постмодернизма. Београд: Службени гласник. [Tatarenko, A. (2013). Poetika forme u prozi srpskog postmodernizma. Beograd: Službeni glasnik]
Hačion, L. (1996). Poetika postmodernizma: istorija, teorija, fikcija. Novi Sad: Svetovi.