ИНТЕРПРЕТАЦИЈА ЕПСКЕ НАРОДНЕ ПЕСМЕ ЈЕТРВИЦА АДАМСКО КОЛЕНО У ИНДИВИДУАЛИЗОВАНОЈ НАСТАВИ

  • Снежана С. Лакета Универзитет у Крагујевцу Педагошки факултет Ужице Докторске студије Методике разредне наставе JУ ОШ „Вук Караџић”, Власеница, Република Српска

Сажетак

Циљ овог рада јесте представљање конкретног примера активирања ученика у настави српског језика помоћу диференцираних задатака. Посебан акценат стављен је на индивидуализовану наставу. У првом делу рада указaно је на предности индивидуализоване наставе. Набројани су и облици и начини индивидуализације у настави. Један од облика индивидуализације у настави јесте и настава различитих нивоа тежине са применом задатака диференцираног типа. У другом делу рада дат је приказ интерпретације народне епске песме Јетрвица адамско колено током које су ученици решавали задатке у складу са својим знањем и способностима.

Преузимања

Подаци за пруезимање нису доступни

Референце

Вучковић, М. (1993). Методика наставе српског језика и књижевности. Београд: Завод за уџбенике и наставна средства. [Vučković, M. (1993). Metodika nastave srpskog jezika i književnosti. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva]
Дешић, М. (1998). Правопис српског језика: приручник за школе. Земун: Нијанса. [Dešić, M. (1998). Pravopis srpskog jezika: priručnik za škole. Zemun: Nijansa]
Илић, М. (1984). Учење и настава различитих нивоа тежине. Сарајево: Свјетлост, ООУР Завод за уџбенике и наставна средства. [Ilić, М. (1984). Učenje i nastava različitih nivoa težine. Sarajevo: Svjetlost, OOUR Zavod za udžbenike i nastavna sredstva]
Лакета, Н. (1998). Учитељ-наставник-ученик. Ужице: Учитељски факултет. [Laketa, N. (1998). Učitelj-nastavnik-učenik. Užice: Učiteljski fakultet]
Лакета, С. (2011). Компјутерска израда мапа ума за рад са даровитим ученицима, у Реинжењеринг пословних процеса у образовању, ур. Алемпије Вељовић. (Чачак: Технички факултет): 354–360. [Lаketа, S. (2011). Kompjuterskа izrаdа mаpа umа zа rаd sа dаrovitim učenicimа, u Reinženjering poslovnih procesа u obrаzovаnju, ur. Alempije Veljović (Čаčаk: Tehnički fаkultet): 354–360]
Мркаљ, З. (2008). Наставно проучавање народних приповедака и предања. Београд: Друштво за српски језик и књижевност Србије. [Mrkalj, Z. (2008). Nastavno proučavanje narodnih pripovedaka i predanja. Beograd: Društvo za srpski jezik i književnost Srbije]
Николић, М. ( 2012). Методика наставе српског језика и књижевности. Београд: Завод за уџбенике. [Nikolić, M. (2012). Metodika nastave srpskog jezika i književnosti. Beograd: Zavod za udžbenike]
Стефановић Караџић, В. (1969). Српски рјечник. Београд: Нолит. [Stefаnović Karadžić, V. (1969). Srpski rječnik. Beograd: Nolit]
Стојаковић, П. (2000). Даровитост и креативност. Српско Сарајево: Завод за уџбенике и наставна средства. [Stojaković, P. (2000). Darovitost i kreativnost. Srpsko Sarajevo: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva]
Сузић, Н. (2002). Емоције и циљеви ученика и студената. Бања Лука: ТТ-центар. [Suzić, N. (2002). Emocije i ciljevi učenika i studenata. Banja Luka: TT-centar]
Телебак, М. (2004). Практични језички савјетник. Српско Сарајево: Завод за уџбенике и наставна средства. [Telebak, M. (2004). Praktični jezički savjetnik. Srpsko Sarajevo: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva]
Објављено
03. 12. 2018.
Како цитирати
ЛАКЕТА, Снежана С.. ИНТЕРПРЕТАЦИЈА ЕПСКЕ НАРОДНЕ ПЕСМЕ ЈЕТРВИЦА АДАМСКО КОЛЕНО У ИНДИВИДУАЛИЗОВАНОЈ НАСТАВИ. Методички видици, [S.l.], v. 9, n. 9, p. 29-42, dec. 2018. ISSN 2334-7465. Доступно на: <https://metodickividici.ff.uns.ac.rs/index.php/MV/article/view/1879>. Датум приступа: 02 mar. 2024 doi: https://doi.org/10.19090/mv.2018.9.29-42.
Bрој часописа
Секција
НАСТАВА МАТЕРЊЕГ ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТИ