УПОТРЕБА КЊИЖЕВНОГ ТЕКСТА У НАСТАВИ (СРПСКОГ КАО СТРАНОГ) ЈЕЗИКА

  • Јелена Р. Перишић

Сажетак

У оквиру наставе страног језика важно место има повезивање садржаја из језика и књижевности, тачније употреба књижевних текстова на часовима намењеним усвајању језичких јединица. Како би се откриле пожељне особине књижевног текста за потребе наставе српског језика као страног и најбољи начини његове примене, најпре ће се представити ранија разматрања у вези са овом темом и захтеви које прописује Заједнички европски оквир за живе језике[1], а затим дати предлози текстова и њихове обраде на различитим нивоима учења.


 


[1] Документ Савета Европе познат под називом Заједнички европски референтни оквир за живе језике (енг. Common European framework of Reference for Languages) чини данас заједничку базу за израду програма, уџбеника и проверу знања у настави страних језика у Европи. У њему се објашњава како се учи страни језик за потребе комуникације, указује на значај културног контекста у учењу страних језика и дефинишу нивои компетенције (А1, А2, Б1, Б2, Ц1, Ц2) који омогућавају праћење постигнућа у учењу у различитим фазама живота појединаца на исти начин у целој Европи. Као радна верзија постојао је 1995. године, а 1997. Савет Европе га је званично усвојио и објавио на интернету. Верзија на енглеском и француском појавила се 2001, а године 2003. превод на српски језик објавило је Министарство просвјете и науке Републике Црне Горе (Ђоровић 2011: 822).

Преузимања

Подаци за пруезимање нису доступни

##submission.authorBiography##

Јелена Р. Перишић

Универзитет у Новом Саду
Филозофски факултет – докторске студије Језик и књижевност
Нови Сад

Референце

Анђелковић, С. (2011). “Текстови српских песника и драмских писаца од катедре до сцене“, у Српски као страни језик у теорији и пракси II, ур. М. Дешић (Београд: Филолошки факултет): 335–341. [Anđelković, S. (2011). “Tekstovi srpskih pesnika i dramskih pisaca od katedre do scene“, u Srpski kao strani jezik u teoriji i praksi II, ur. M. Dešić (Beograd: Filološki fakultet): 335–341.]
Ђоровић, Д. (2011). “Вештине читања и развијања вокабулара за специфичне потребе у настави језика струке на универзитетском нивоу”. Теме 35/3: 819–836. Приступљено 20. 12. 2015. [Đorović, D. (2011). “Veštine čitanja i razvijanja vokabulara za specifične potrebe u nastavi jezika struke na univerzitetskom nivou”. Teme 35/3: 819–836. Pristupljeno 20. 12. 2015.] URL: ‹http://teme2.junis.ni.ac.rs/index.php/TEME›.
Gvozden, V. (2011). “Haos stvari i poredak reči: srpska putopisna kultura 1914–1940. i modernizacijski procesi”. Polja 56/467: 125–135. Pristupljeno 29. 12. 2015. URL: ‹http://polja.rs/wp-content/uploads/2015/12/467-24.pdf›.
Иванова, И. (2011). ”Лингвокултуролошки коментар књижевног дела у настави српског језика и књижевности“, у Српски као страни језик у теорији и пракси II, ур. М. Дешић (Београд: Филолошки факултет): 113–121. [Ivanova, I. (2011). ”Lingvokulturološki komentar književnog dela u nastavi srpskog jezika i književnosti“, u Srpski kao strani jezik u teoriji i praksi II, ur. M. Dešić (Beograd: Filološki fakultet): 113–121.]
Илић, П. (2006). Српски језик и књижевност у наставној теорији и пракси. Нови Сад: Змај. [Илић, П. (2006). Српски језик и књижевност у наставној теорији и пракси. Нови Сад: Змај.]
Marković, J. (2005). “Ekstenzivno čitanje u nastavi stranih jezika”. Radovi Filozofskog fakulteta (Pale) 6–7: 491–497. Pristupljeno 20. 12. 2015.
URL: ‹http://www.filozof.org/pdf%20format/jelena%20markovic%2028.pdf›.
Nation, I.S.P. (2001). “Vocabulary and reading and writing”, Learning vocabulary in Another Language. United Kingdom: University Press, Cambridge. 236–285. Приступљено 25. 12. 2015.
URL:‹http://ir.nmu.org.ua/bitstream/handle/123456789/127342/1721452a3f1561f1bd57c2ba30d9ab32.pdf?sequence=1›.
Несторовић, З. (2011). “Примери примене садржаја из књижевности у настави српског језика као страног”, у Српски као страни језик у теорији и пракси II, ур. М. Дешић (Београд: Филолошки факултет): 207–216. [Nestorović, Z. (2011). “Primeri primene sadržaja iz književnosti u nastavi srpskog jezika kao stranog”, u Srpski kao strani jezik u teoriji i praksi II, ur. M. Dešić (Beograd: Filološki fakultet): 207–216.]
Pejić, T., Nigojević, М. (2004). “Obrada bajke u nastavi stranih jezika (primjeri iz nastave talijanskoga i engleskoga jezika)”. Strani jezici 33/1–2: 147–156. Pristupljeno 25. 12. 2015. URL: ‹https://bib.irb.hr/datoteka/190114.Strani_jezici_2004.pdf›.
Петровачки, Љ. (2008). Методичка истраживања у настави српског језика и књижевности. Нови Сад: Филозофски факултет, Одсек за српски језик и лингвистику. [Petrovački, LJ. (2008). Metodička istraživanja u nastavi srpskog jezika i književnosti. Novi Sad: Filozofski fakultet, Odsek za srpski jezik i lingvistiku.]
Петровачки, Љ., Штасни Г. (2008). Методичке апликације – планирање, програмирање и припремање наставе српског језика и књижевности. Нови Сад: Филозофски факултет, Одсек за српски језик и лингвистику. [Petrovački, LJ., Štasni G. (2008). Metodičke aplikacije – planiranje, programiranje i pripremanje nastave srpskog jezika i književnosti. Novi Sad: Filozofski fakultet, Odsek za srpski jezik i lingvistiku.]
Scrivener, J. (2005). Learning Teaching – A guidebook for English language teachers – Second Edition. Great Britain: Macmillan Publishers Limited. Pristupljeno 28. 12. 2015. URL: ‹https://archive.org/stream/Learning-Teaching/Learning-Teaching-by-James-Scrivener#page/n13/mode/2up›.
Суботић, Љ., Бјелаковић, И. (2007). “Центар за српски језик као страни на Филозофском факултету у Новом Саду (искуства и перспективе)”, у Српски као страни језик у теорији и пракси I, ур. М. Дешић (Београд: Филолошки факултет): 173–183. [Subotić, LJ., Bjelaković, I. (2007). “Centar za srpski jezik kao strani na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu (iskustva i perspektive)”, u Srpski kao strani jezik u teoriji i praksi I, ur. M. Dešić (Beograd: Filološki fakultet): 173–183.]
Ur, P. (1997). A Course in Language Teaching: Practice and Theory. United Kingdom: University Press, Cambridge.
Zajednički evropski okvir za žive jezike: učenje, nastava, ocjenjivanje (2003). Podgorica: Ministarstvo prosvjete.
Alanović, M. i dr. (2007). Naučimo srpski (Let's learn Serbian) 2. Novi Sad: Dnevnik – novine i časopisi.
Антологија српске поезије (2005). Ваљево: Парнас. [Antologija srpske poezije (2005). Valjevo: Parnas.]
Bjelaković, I., Vojnović, Ј. (2010). Naučimo srpski (Let's learn Serbian) 1 – treće izdanje. Novi Sad: Filozofski fakultet, Odsek za srpski jezik i lingvistiku, Centar za srpski jezik kao strani.
Дучић, Ј. (1971). “Градови и химере”, у Есеји. Путописи. Нови Сад: Матица српска; Београд: Српска књижевна задруга: 91–237. Приступљено 29. 12. 2015. [Dučić, J. (1971). “Gradovi i himere”, u Eseji. Putopisi. Novi Sad: Matica srpska; Beograd: Srpska književna zadruga: 91–237. Pristupljeno 29. 12. 2015.] URL: ‹http://www.slideshare.net/Shejla/jovan-dui-eseji-gradovi-i-himere-jutra-sa-leutara›.
“Тамни вилајет”, у Српске народне бајке (2000). Београд: Креативни центар: 199. Приступљено 30. 12. 2015. [“Tamni vilajet”, u Srpske narodne bajke (2000). Beograd: Kreativni centar: 199. Pristupljeno 30. 12. 2015.]
URL: ‹http://www.childrenslibrary.org/icdl/BookPage?bookid=srpskeb_00380059&pnum1=201&twoPage=false&route=text&size=0&fullscreen=false&lang=Serbian&ilang=Croatian›.
Објављено
13. 01. 2017.
Како цитирати
ПЕРИШИЋ, Јелена Р.. УПОТРЕБА КЊИЖЕВНОГ ТЕКСТА У НАСТАВИ (СРПСКОГ КАО СТРАНОГ) ЈЕЗИКА. Методички видици, [S.l.], v. 7, n. 7, p. 255-276, jan. 2017. ISSN 2334-7465. Доступно на: <https://metodickividici.ff.uns.ac.rs/index.php/MV/article/view/1834>. Датум приступа: 11 aug. 2022 doi: https://doi.org/10.19090/mv.2016.7.255-276.
Bрој часописа
Секција
НАСТАВА СТРАНИХ ЈЕЗИКА, КЊИЖЕВНОСТИ И КУЛТУРА