МЕТОДИЧКЕ ПРИПРЕМЕ ЗА ТУМАЧЕЊЕ РОМАНA

  • Софија С. Калезић-Ђуричковић Факултет за црногорски језик и књижевност, Подгорица

Сажетак

Основне методе које се користе у настави књижевности су: говорне методе (монолошка и дијалошка), текст-метода, ме то да демонстрирања, реферисања и екскурзије. По схватању Ми ли је Николића, прве двије су засноване на језичким знаковним си стемима, метода демонстрирања – на ванјезичком знаковном систему, док се посљедње двије темеље на међусобном системском комбиновању. У методици наставе постоје многе друге класификације методичких поступака, али, уопштено узевши, ова класификација је најприхваћенија. Правилним избором методичких поступака рад на дјелу постаје далеко плоднији и сврсисходнији, наставник се у мањој мјери излаже импровизацији, а дато вријеме бива на рационалан начин искоришћено. Прије почетка интерпретације романа наставник мора врло пажљиво да процијени које методе би у одређеним случајевима обраде биле најподесније и пружиле најплодотворније резултате. Роман нам пружа најпотпунији и начудеснији доживљај могућих животних искустава која превазилазе искуство јединке.

Преузимања

Подаци за пруезимање нису доступни
Како цитирати
КАЛЕЗИЋ-ЂУРИЧКОВИЋ, Софија С.. МЕТОДИЧКЕ ПРИПРЕМЕ ЗА ТУМАЧЕЊЕ РОМАНA. Методички видици, [S.l.], v. 5, n. 5, p. 27-42, dec. 2014. ISSN 2334-7465. Доступно на: <http://metodickividici.ff.uns.ac.rs/index.php/MV/article/view/1055>. Датум приступа: 01 june 2020 doi: https://doi.org/10.19090/mv.2014.5.27-42.
Bрој часописа
Секција
НАСТАВА КЊИЖЕВНОСТИ И МАТЕРЊЕГ ЈЕЗИКА

Кључне речи

методика, методологија, ученици, роман, ана- лиза, теорија књижевности, приступ