ВЕШТИНЕ С ТЕКСТОМ: МАНИПУЛИСАЊЕ НАРАТОЛОШКИМ ЈЕДИНИЦАМА У ФУНКЦИЈИ ВАРИРАЊА И АДАПТИРАЊА ПРИПОВЕДНОГ ТЕКСТА – У ПРИЛОГ НАСТАВИ КЊИЖЕВНОСТИ –

  • Софија M. Кошничар Филозофски факултет Универзитета у Новом Саду

Сажетак

Рад, прво, доноси синтезу најбитнијих налаза теоријских истраживања конститутивних наратолошких јединица приповедног текста и њихових манипулативних могућности у процесу варирања текста. По бинарном критеријуму компарације инваријантно/варијантно – размотрени су аспекти нарације и одређених наратолошких параметара који обезбеђују очување идентитета примордијалног текста приликом његовог варирања на конгенијалним основама. Истраживања су показала да, приликом манипулација примордијалним текстом, нужно морају бити респективани: језгро-функције, те правилан квалитативно-квантитативан избор наратолошких варијабли (катализатори, индиције и информанти). То стога што назначене наратолошке јединице, у синергијском деловању, обезбеђују очување референтне наративне структуре у границама конгенијалности, када је реч о битним аспектима нарације: фабули (догађаји и основна радња), ликовима, начину дискурса и сижејној мрежи, јукстапозицији и дистракцији приповедања, те духу и уметничко-естетским квалитетима примордијалног текста. Друго, ценећи да су назначени феномени од кључне практичне важности, студентима и професорима књижевности и језика, али и одговарајућих других педагошхих група (који, због захтева занимања, имају потребу да приповедни текст прилагоде конкретној намени) – рад, осим есенцијалног наратолошког бревијара с објашњењима најважнијих приповедних аспеката и наратолошких инваријаната, доноси огледне примере у циљу практичне помоћи при манипулацији текстом за потребе, како савремене наставне и ваннаставне праксе (литерарна, драмска секција), тако и за потребе адаптације текста за презентацију у медијима, примерице на радију (радио-роман, радиодрамске форме) или на алтернативној сцени (школској, аматерској).

Преузимања

Подаци за пруезимање нису доступни
Како цитирати
КОШНИЧАР, Софија M.. ВЕШТИНЕ С ТЕКСТОМ: МАНИПУЛИСАЊЕ НАРАТОЛОШКИМ ЈЕДИНИЦАМА У ФУНКЦИЈИ ВАРИРАЊА И АДАПТИРАЊА ПРИПОВЕДНОГ ТЕКСТА – У ПРИЛОГ НАСТАВИ КЊИЖЕВНОСТИ –. Методички видици, [S.l.], v. 4, n. 4, p. 7-33, dec. 2013. ISSN 2334-7465. Доступно на: <https://metodickividici.ff.uns.ac.rs/index.php/MV/article/view/674>. Датум приступа: 02 mar. 2024 doi: https://doi.org/10.19090/mv.2013.4.7-33.
Bрој часописа
Секција
НАСТАВА КЊИЖЕВНОСТИ И МАТЕРЊЕГ ЈЕЗИКА

Кључне речи

наратолошке јединице, варирање приповедног текста, инваријантно/варијантно