ЛИНГВОСТИЛИСТИЧКА ИНТЕРПРЕТАЦИЈА ЛИРСКЕ ПЕСМЕ <em>ГРМ</em>

  • Гордана Р. Штасни Филозофски факултет, Нови Сад – Српски језик и лингвистика

Сажетак

У раду се примењује лингвостилистички приступ у анализи лирске песме Грм Војислава Илића. Циљ је да се покаже како се основне карактеристике песничког језика и принципи структурирања лирске песме реализују различитим језичким средствима. Полази се од критеријума избора (селекција и комбинација) и то на свим нивоима: од избора жанра до избора језичких средстава (од фонетског до семантичког плана). Целокупна структура песме заснива се на контрасту и аналогији, а сваки аспект илустрован је одговарајућим феноменом: понављање – метричко-ритмичком анализом стиха; контраст и аналогија – анализом идејног плана песме, распореда мотива и песничких слика. Са методичог становишта овакав приступ књижевноуметничком делу веома је пожељен у настави, будући да се њиме остварује тесна корелација између подручја књижевности и српског језика.

Преузимања

Подаци за пруезимање нису доступни
Како цитирати
ШТАСНИ, Гордана Р.. ЛИНГВОСТИЛИСТИЧКА ИНТЕРПРЕТАЦИЈА ЛИРСКЕ ПЕСМЕ ГРМ. Методички видици, [S.l.], v. 3, n. 3, p. 29-46, feb. 2012. ISSN 2334-7465. Доступно на: <https://metodickividici.ff.uns.ac.rs/index.php/MV/article/view/254>. Датум приступа: 22 may 2022 doi: https://doi.org/10.19090/mv.2012.3.29-46.
Bрој часописа
Секција
НАСТАВА КЊИЖЕВНОСТИ И МАТЕРЊЕГ ЈЕЗИКА

Кључне речи

лирска песма, лингвостилистика, интерпретација, методика наставе српског језика и књижевности