ЖЕНСКО АУТОРСТВО У РЕГИОНАЛНИМ НАСТАВНИМ ПРОГРАМИМА И УЏБЕНИЦИМА КЊИЖЕВНОСТИ ЗА СРЕДЊЕ ШКОЛЕ

Главни садржај чланка

Владимир Д. Папић

Сажетак

Рад представља анализу позиције женског ауторства унутар наставних програма и уџбеника књижевности у Србији и земљама региона (Црна Гора, Босна и Херцеговина, Хрватска). У раду се тумачи заступљеност дела чији су аутори жене у актуелним програмима за гимназије и средње стручне школе. На основу анализираних програмских и уџбеничких садржаја, приказаћемо на који начин се формира званични канон светске и националних књижевности, у свакој појединачној држави, и какво место у њему заузимају ауторке. Компаративни приступ наставним садржајима омогућиће нам да превазиђемо једнострану перспективу у посматрању наставних програма књижевности, али и да укажемо на заједничке проблеме и решења која се нуде у свакој од постјугословенских држава.

Downloads

Download data is not yet available.

Детаљи чланка

Како цитирати
Папић, В. Д. (2023). ЖЕНСКО АУТОРСТВО У РЕГИОНАЛНИМ НАСТАВНИМ ПРОГРАМИМА И УЏБЕНИЦИМА КЊИЖЕВНОСТИ ЗА СРЕДЊЕ ШКОЛЕ. Методички видици, 14(14-2), 313–341. https://doi.org/10.19090/mv.2023.14.313-341
Bрој часописа
Секција
НАСТАВА СТРАНИХ ЈЕЗИКА, КЊИЖЕВНОСТИ И КУЛТУРА
Author Biography

Владимир Д. Папић

Универзитет у Новом Саду

Филозофски факултет

Докторске студије језика и књижевности

Референце

Бајић, Љ., Павловић, М., Мркаљ, З. (2015). Читанка: Српски језик и књижевност за трећи разред гимназија и средњих стручних школа. Београд: Klett. [Bajić, Lj., Pavlović, M., Mrkalj, Z. (2015). Čitanka: Srpski jezik i književnost za treći razred gimnazija i srednjih stručnih škola. Beograd: Klett.]

Бајић, Љ., Павловић, М., Мркаљ, З. (2020). Читанка 3: Српски језик и књижевност за трећи разред гимназије. Београд: Klett. [Bajić, Lj., Pavlović, M., Mrkalj, Z. (2020). Čitanka 3: Srpski jezik i književnost za treći razred gimnazije. Beograd: Klett.]

Veličković, N. (2015). Školokrečina: nacionalizam u bošnjačkim, hrvatskim i srpskim čitankama. Sarajevo: Mas Media – Fond za otvoreno društvo BiH.

Vojinović, V., Vojinović, S., Vuković, A. (2017). Čitanka za četvrti razred gimnazije. Podgorica: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.

Gordić Petković, V. (2022а). Rod i identitet u analizi književnog teksta. Interkulturalnost i rodna ravnopravnost u obrazovanju 2022: 87–101.

Gordić Petković, V. (2022b). Regiona: antologija ženske regionalne književnosti. Novi Sad: Savez feminističkih organizacija (Re)konekcija.

Dujmović Markusi, D., Rosetti Bazdan, S. (2019), Književni vremeplov 1: čitanka za prvi razred gimnazije i četverogodišnjih strukovnih škola (140 sati godišnje). Zagreb: Profil Klett.

Dujmović Markusi, D., Rosetti Bazdan, S. (2020a), Književni vremeplov 2: čitanka za drugi razred gimnazije i četverogodišnjih strukovnih škola (140 sati godišnje). Zagreb: Profil Klett.

Dujmović Markusi, D., Rosetti Bazdan, S. (2020b), Književni vremeplov 3: čitanka za treći razred gimnazije i četverogodišnjih strukovnih škola (140 sati godišnje). Zagreb: Profil Klett.

Dujmović Markusi, D. (2021), Književni vremeplov 4: čitanka za četvrti razred gimnazije i četverogodišnjih strukovnih škola (140 sati godišnje). Zagreb: Profil Klett.

Ibrahimović, N., Kazaz, E. (2003). Čitanka za IV razred gimnazije. Sarajevo: OKO.

Јелушић, Б., Бечановић, Т. (2007). Читанка за први разред гимназије: II дио. Подгорица: Завод за уџбенике и наставна средства. [Jelušić, B., Bečanović, T. (2007). Čitanka za prvi razred gimnazije: II dio. Podgorica: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.]

Jelušić, B., Pavlović, M. (2010). Čitanka za četvrti razred opšte gimnazije. Podgorica: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.

Јовановић, А. (2005). Читанка са књижевнотеоријским појмовима за II разред гимназије и средњих школа. Београд: Завод за уџбенике. [Jovanović, A. (2005). Čitanka sa književnoteorijskim pojmovima za II razred gimnazije i srednjih škola. Beograd: Zavod za udžbenike.]

Kalezić Radonjić, S., Jovetić Koprivica, S. Čečović, R. (2020). Čitanka s elementima teorije književnosti za prvi razred srednjih stručnih škola (I i II dio). Podgorica: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.

Kalezić Radonjić, S., Jovetić Koprivica, S. Čečović, R. (2021). Čitanka za drugi razred srednjih stručnih škola. Podgorica: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.

Копицл, В. (2015). Женска читанка. Нови Сад: Фондација Легат Светозара Петровића – Академска књига. [Kopicl, V. (2015). Ženska čitanka. Novi Sad: Fondacija Legat Svetozara Petrovića – Akademska knjiga.]

Kopicl, V. (2022). Pitanje rodne perspektive u obrazovanju: otvoreni proces. Interkulturalnost i rodna ravnopravnost u obrazovanju 2022: 70–86.

Kurikulum (2019). Kurikulum nastavnog predmeta Hrvatski jezik za osnovne škole i gimnazije. Zagreb: Ministarstvo znanosti i obrazovanja.

Lešić, Z. (2006). Čitanka za drugi razred gimnazije. Sarajevo: Sarajevo Publishing.

Lešić, Z. (2008). Čitanka za prvi razred gimnazije. Sarajevo: Sarajevo Publishing.

Милић, Б., Вучић, К. (2020). Читанка за други разред средње школе. Београд: Завод за уџбенике. [Milić, B., Vučić, K. (2020). Čitanka za drugi razred srednje škole. Beograd: Zavod za udžbenike.]

Павловић, М., Јелушић, Б. (2008). Читанка за трећи разред опште гимназије. Подгорица: Завод за уџбенике и наставна средства. [Pavlović, M., Jelušić, B. (2008). Čitanka za treći razred opšte gimnazije. Podgorica: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.]

Папић, В. (2022). Канон српске књижевности у регионалним наставним програмима и уџбеницима за средње школе. ИнтерКулт 2021: 259–274. [Papić, V. (2022). Kanon srpske književnosti u regionalnim nastavnim programima i udžbenicima za srednje škole. InterKult 2021: 259–274.]

Петровић, П., Ђурић, М., Сувајџић, Б., Станковић Шошо, Н. (2021). Читанка 4: уџбеник за четврти разред гимназије. Београд: Нови Логос. [Petrović, P., Đurić, M., Suvajdžić, B., Stanković Šošo, N. (2021). Čitanka 4: udžbenik za četvrti razred gimnazije. Beograd: Novi Logos.]

Пржуљ, Ж., Митрић, М. (2018). Читанка за 4. разред гимназије. Источно Ново Сарајево: Завод за уџбенике и наставна средства. [Pržulj, Ž., Mitrić, M. (2018). Čitanka za 4. razred gimnazije. Istočno Novo Sarajevo: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.]

Програм (1993). Наставни план и програм за гимназију. Пале: Република Српска Министарство образовања, науке и културе. [Program (1993). Nastavni plan i program za gimnaziju. Pale: Republika Srpska Ministarstvo obrazovanja, nauke i kulture.]

Program (1995). Nastavni program za gimnazije: Hrvatski jezik za gimnazije. Glasnik ministarstva prosvjete i športa.

Program (2005). Maternji jezik i književnost: srpski, crnogorski, bošnjački i hrvatski jezik i književnost I, II, III i IV razred opšte gimnazije. Podgorica: Zavod za školstvo.

Program (2018). Nastavni plan i program gimnazija: izborno područje – Opća gimnazija. Sarajevo: Ministarstvo za obrazovanje nauku i mlade Kantona Sarajevo.

Програм (2020а). Правилник о изменама Правилника о плану и програму наставе и учења за гимназију. Просветни гласник 12: 1–50. [Program (2020a). Pravilnik o izmenama Pravilnika o planu i programu nastave i učenja za gimnaziju. Prosvetni glasnik 12: 1–50].

Program (2020b). Predmetni program Crnogorski – srpski, bosanski, hrvatski jezik i književnost: I, II, III i IV razred opšte gimnazije. Podgorica: Zavod za školstvo.

Raičević, A., Karadžić, J., Čogurić, D., Čogurić, A. (2015). Čitanka za treći razred gimnazije. Podgorica: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.

Spahić, V. (2003). Čitanka za četvrti razred gimnazije. Sarajevo: Sarajevo Publishing.

Spahić, V., Kunić, M. (2005). Čitanka za treći razred gimnazije. Sarajevo: Sarajevo Publishing.

Стакић Савковић, М., Вучић, К. (2022). Читанка за 1. разред средњих стручних школа за трогодишња занимања. Источно Ново Сарајево: Завод за уџбенике и наставна средства. [Stakić Savković, M., Vučić, K. (2022). Čitanka za 1. razred srednjih stručnih škola za trogodišnja zanimanja. Istočno Novo Sarajevo: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. ]

Стевановић, Г., Јовановић Бубања, Ј., Костић, Т. (2022). Читанка за трећи разред средње школе. Београд: Завод за уџбенике. [Stevanović, G., Jovanović Bubanja, J., Kostić, T. (2022). Čitanka za treći razred srednje škole. Beograd: Zavod za udžbenike.

Čogurić, A., Vukotić, M., Deletić Milačić, A. (2017). Čitanka za prvi razred gimnazije. Podgorica: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.