ПОДУЧАВАЊЕ УЗ ПОМОЋ ДРАМЕ: ИЗАЗОВИ И ПРЕДНОСТИ

  • Milena M. Kaličanin Univerzitet u Nišu Filozofski fakultet, Departman za anglistiku
  • Kristina M. Petrović Univerzitet u Nišu, Filozofski fakultet Doktorske studije filologije (srbistika)

Сажетак

Често се у академској литератури могу наћи подаци о ефикасности драмског метода подучавања и његовом значају за лични развој студената. Основни практични аспект ове методе наставе обухвата, пре свега, стицање разноврсних друштвених и језичких вештина што указује на њен огроман интердисциплинарни потенцијал. Поред предности, подучавање драме представља изузетно изазован наставнички задатак, јер наставници морају да посредују између света уметника и реципијената њихове уметности. Како би истакли изазове и добре стране подучавања драме, теоријски оквир рада почива на пионирском раду Дороти Хиткот (1976, 1998), као и на критичким увидима П. Фреиреа (2005) и М. Нусбаум (1997). Методичке перспективе наведених теоретичара о драми као медијуму учења се у раду комбинују са резултатима интерног истраживања спроведеног у периоду од 2016. до 2018. године на Филозофском факултету у Нишу, приликом извођења курса из Енглеске ренесансне драме.

Преузимања

Подаци за пруезимање нису доступни

Референце

Boal, A. (2008). Theatre of the Oppressed. London: Pluto Press.

Eagleton, T. (2010). The Death of Universities. The Guardian, 17 Dec. Accessed on January 20, 2018 from .

Freire, P. (2005). Pedagogy of the Oppressed. New York, London: Continuum.

Golding, W. (1974). On the Crest of the Wave, in The Hot Gates (London: Faber and Faber): 43–48.

Heathcoat, D. (2002). Contexts for Active learning: Four Models to Forge Links Between Schooling and Society. Accessed on July 15, 2018 from

Hornbrook, D. (1998). Education and Dramatic Art. London and New York: Routledge.

Keen, S. (2006). A Theory of Narrative Empathy. Narrative 14 (3): 207–236. Accessed on January 11, 2018 from

Kushner, T. (1998). A Modest Proposal. American Theatre 15 (1): 20–22, 77–89. Accessed on January 20, 2018 from

Nussbaum, M. (1997). Cultivating Humanity: а Classical Defense of Reform in Liberal Education. Harvard: Harvard University Press.

Wagner, B. J. (1976). Dorothy Heathcote: Drama as a Learning Medium. Washington D.C.: National Education Association.
Објављено
03. 12. 2021.
Како цитирати
KALIČANIN, Milena M.; PETROVIĆ, Kristina M.. ПОДУЧАВАЊЕ УЗ ПОМОЋ ДРАМЕ: ИЗАЗОВИ И ПРЕДНОСТИ. Методички видици, [S.l.], v. 12, n. 12, p. 133-148, dec. 2021. ISSN 2334-7465. Доступно на: <https://metodickividici.ff.uns.ac.rs/index.php/MV/article/view/1956>. Датум приступа: 01 june 2023 doi: https://doi.org/10.19090/mv.2021.12.133-148.
Bрој часописа
Секција
НАСТАВА СТРАНИХ ЈЕЗИКА, КЊИЖЕВНОСТИ И КУЛТУРА