РОДНИ СТЕРЕОТИПИ У ОБРАЗОВАЊУ – АНАЛИЗА ОСНОВНОШКОЛСКИХ УЏБЕНИКА ИСТОРИЈЕ

  • Кристина З. Јоргић Универзитет у Новом Саду АЦИМСИ, докторанд Спомен-парк ,,Крагујевачки октобар”

Сажетак

Рад се бави проблематизовањем родне неосетљивости основношколских уџбеника историје који се последњих година користе у настави, са посебним освртом на анализу родних стереотипа у њиховим садржајима. У циљу идентификовања родних стереотипа извршене су квалитативне и квантитативне анализе осам уџбеника, те је у раду указано и на основне социо-професионалне улоге у којима се женски ликови у уџбеницима најчешће јављају, њихове најчешће позитивне и негативне психо-социјалне особине, начини на којима су на илустративним материјалима у уџбеницима представљене и сл. У раду су такође представљена могућа решења која би допринела процесу деконструкције родних стереотипа у наставној пракси, a у циљу развоја и остваривања родне равноправности у друштву којем ученици припадају.

Преузимања

Подаци за пруезимање нису доступни

Референце

”Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women.” Pristupljeno 21.2.2018.
URL: http://www.ohchr.org/Documents/ProfessionalInterest/cedaw.pdf.
Foran, S., Virdee, G., Rames, V. (2010). Rodna ravnopravnost u obrazovanju i kroz
obrazovanje: INEE Džepni vodič za rodnu problematiku. Ženeva: INEE.
Petrušić, N. (2007). Međunarodni i domaći pravni okvir ženskih ljudskih prava i rodne ravnopravnosti: kliničko obrazovanjе. Niš: Ženski istraživački centar za edukaciju i komunikaciju u Nišu.
”Recommendation CM/Rec (2007)13 of the Committee of Ministers to member states on gender mainstreaming in education.” Pristupljeno 13.3.2018.
URL: https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1194631&Site=CM.
”Recommendation 1281 (1955) on gender equality in education.” Pristupljeno 13.3.2018.
URL:http://assembly.coe.int/mainf.asp?Link=/documents/adoptedtext/ta95/erec1281.htm.
Walby, S. (2005). ”Gender Mainstreaming: Productive Tensions in Theory and Practice”, Social Politics 12(3): 321–343.
Zaharijević, А. (2008). ”Kratka istorija sporova: šta je feminizam”, Neko je rekao feminizam?: Kako je feminizam uticao na žene XXI veka: 368–398.
Бечановић, Б., Јеврић, Ј., Петровић, 3. (2011). Историја 7: уџбеник за седми разред основне школе. Београд: Клет.
Ђурић, Ђ., Павловић, М. (2010). Историја 8: за осми разред основне школе. Београд: Завод за уџбенике.
”Каталог уџбеника за предшколску установу и основну школу одобрених за школску 2014/2015. годину гимназија и средње стручне школе (опште образовни предмети).” Приступљено 2.3.2015.
URL: http://www.mpn.gov.rs/prosveta/udzbenici/skolska-2014-2015-god/1220-izvod-iz-registra-odobrenih-udzbenika-skolska-2014-2015-godina
Петровић, А., Лучић, В., Петровић П. (2013). Историја 5: уџбеник историје за пети разред основне школе. Београд: Славистичко друштво Србије; Чигоја штампа.
Смирнов-Бркић, А. (2011). Историја са историјском читанком и радном свеском за V разред основне школе. Београд: Завод за уџбенике.
Столић, А. (2006). Краљица Драга. Београд: Удружење за српску повесницу.
Ћосић, Д. (1992). Корени. Београд: Београдски издавачко-графички завод.
Објављено
03. 12. 2018.
Како цитирати
ЈОРГИЋ, Кристина З.. РОДНИ СТЕРЕОТИПИ У ОБРАЗОВАЊУ – АНАЛИЗА ОСНОВНОШКОЛСКИХ УЏБЕНИКА ИСТОРИЈЕ. Методички видици, [S.l.], v. 9, n. 9, p. 321-336, dec. 2018. ISSN 2334-7465. Доступно на: <https://metodickividici.ff.uns.ac.rs/index.php/MV/article/view/1897>. Датум приступа: 02 mar. 2024 doi: https://doi.org/10.19090/mv.2018.9.321-336.
Bрој часописа
Секција
НАСТАВА ДРУШТВЕНИХ ПРЕДМЕТА