УПОТРЕБА ОНЛАЈН ПЛАТФОРМЕ МУДЛ (MOODLE) У РЕФОРМИСАНОЈ НАСТАВИ КАТЕДРЕ ЗА НЕОХЕЛЕНСКЕ СТУДИЈЕ ФИЛОЛОШКОГ ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ

  • Људмила М. Петковић Универзитет у Београду Филолошки факултет Катедра за неохеленске студије

Сажетак

У овом раду разматра се учење новогрчког језика употребом електронске платформе Мудл (Moodle) у склопу „хибридног” и онлајн учења. Посебна пажња биће посвећена анализи режима рада поменутог интерактивног онлајн система као одговора на захтеве савремене академске заједнице, уз његову имплементацију у наставу основних студија Катедре за неохеленске студије Филолошког факултета Универзитета у Београду. У вези са тим, биће наведени случајеви конкретне примене информационо-комуникационих технологија у креирању дигитализованих садржаја за потребе предмета Савремени грчки језик Г-1 и Грчка књижевност 1. Истовремено, образложићемо чињеницу трансформације електронских материјала од иницијално комплементарних средстава учења до обавезне допунске литературе. Уз представљање могућности даљег осавремењивања студијског профила Грчки језик, књижевност, култура, а у циљу свеопште реформе традиционалне наставе, која и даље представља стуб српског високошколског образовног система, испитаћемо и ефикасност употребе Мудла у настави и учењу грчког језика, истражујући главна тежишта на којима овај софтвер почива, попут интерактивности, мултимедијалности и флексибилности садржаја.

Преузимања

Подаци за пруезимање нису доступни

Референце

Anđelković Labrović, J. (2014). Uticaj neformalnog elektronskog učenja na razvoj ljudskih resursa (Doktorska disertacija). Univerzitet u Beogradu, Fakultet organizacionih nauka, Beograd.
Bajčetić, M., & Lazarević, B. (2007). ”Online edukacija – nove nastavničke veštine”, u Savremene tendencije u nastavi jezika i književnosti, ur. J. Vučo (Beograd: Filološki fakultet): 218–223.
Балаћ, А., & Стојановић, М. (2009). Грчко-српски речник. Београд: Завод за уџбенике и наставна средства. [Balać, A., & Stojanović, M. (2009). Grčko-srpski rečnik. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva]
Dede, C. J. (1990). “The evolution of distance learning: Technology-mediated interactive learning”. Journal of research on Computing in Education, 22(3): 247-264.
Илић Марковић, Г. (2011). ”Употреба савремених технологија у настави страног језика. Електронска платформа „Нема проблема””, у Српски као страни језик у теорији и пракси II, ур. В. Крајишник (Београд: Филолошки факултет): 365–380 [Ilić Marković, G. (2011). ”Upotreba savremenih tehnologija u nastavi stranog jezika. Elektronska platforma „Nema problema””, u Srpski kao strani jezik u teoriji i praksi II, ur. V. Krajišnik (Beograd: Filološki fakultet): 365–380]
Kandies, J., & Stern, M. B. (1999). ”Weaving the Web into the Classroom: An Evolution of Web Enhanced Instruction”. Pristupljeno 11.4.2018. URL: .
Kovačević, I. Z. (2013). Efikasnost i efektivnost, kognitivni stil i emocionalne reakcije korisnika s obzirom na model podataka koji stoji u osnovi kompjuterskog interfejsа (Doktorska disertacija). Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet, Beograd.
Comenii, J. A. (1658). Orbis sensualium pictus. Frankfurt: Friedrich Verlagsmedien.
Крајишник, В., & Ломпар, В. (2015). ”Искуства у онлајн курсу српског као страног језика за ниво А1”, у Научни састанак слависта у Вукове дане, 44/3, ур. Б. Ћорић (Београд: Чигоја штампа): 75–84 [Krajišnik, V., & Lompar, V. (2015). ”Iskustvau onlajn kursu srpskog kao stranog jezika za nivo A1”, u Naučni sastanak slavista u Vukove dane, 44/3, ur. B. Ćorić (Beograd: Čigoja štampa): 75–84]
Loucky, J. P. (2008). ”Reassessing the Educational Works and Contributions of Comenius to the Development of Modern Education”. Bulletin of Seinan Jo Gakuin University 12: 149–163.
Leek, J. (2011). ”John Amos Comenius – the initiator of modern language teaching and world understanding”. Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Studia Neofilologiczne 7: 224–232.
Martyn, M. (2003). ”The hybrid online model: Good practice”. Educause Quarterly 26(1): 18–23.
Mayer, R. E. (2001). Multimedia Learning. New York: Cambridge University Press.
Mabed, M., & Koehler, T. (2012). ”An Instructional design for developing an effective blended learning environment ”, in EDULEARN12 Proceedings, ed. L. Gómez Chova, I. Candel Torres, & A. López Martínez (Barcelona: IATED): 5003–5010.
Oliver, R., & Herrington, J. (2003). ”Exploring technology-mediated learning from a pedagogical perspective”. Interactive Learning Environments 11(2): 111–126.
Radončić, S. (2012). ”Učenje bilo gde, na bilo kojoj lokaciji“, u Digitalizacija kulturne i naučne baštine, univerzitetski repozitorijumi i učenje na daljinu. Knj. 4: Učenje na daljinu i interaktivna nastava, ur. A. Vraneš, Lj. Marković, & G. Alexander (Beograd: Filološki fakultet): 35–51.
Radulović, I. (2007). ”Za promenu nastave jezika u školi“, u Savremene tendencije u nastavi jezika i književnosti, ur. J. Vučo (Beograd: Ministarstvo za nauku i zaštitu životne sredine – Filološki fakultet): 253–259.
Rovai, A. P., & Wighting, M. J. (2005). ”Feelings of alienation and community among higher education students in a virtual classroom”. The Internet and higher education, 8(2): 97–110.
Silaški, N., & Marković, S. (2011). ”Feeling in the Mood(le) for English – korišćenje Mudla kao platforme za učenje engleskog jezika”, u Stavovi promjena-promjena stavova, ur. J. Vučo & B. Milatović (Nikšić: Filozofski fakultet): 457–471.
Schiattarella, E. (2006). High-performance packet switching architectures (Doctoral dissertation). Politecnico di Torino, Scuola di Dottorato, Torino.
Soldatić, D. (2012). ”Učenje na daljinu, nove metode nastave”, u Digitalizacija kulturne i naučne baštine, univerzitetski repozitorijumi i učenje na daljinu. Knj. 4: Učenje na daljinu i interaktivna nastava, ur. A. Vraneš, Lj. Marković, & G. Alexander (Beograd: Filološki fakultet): 27–32.
Soldatić, N. (2016). Teorijsko-metodološki prikaz primene Mudl platforme u nastavi stranih jezika (Masterski rad). Univerzitet u Beogradu, Filološki fakultet, Beograd.
Стојичић, В. (2016). Рецептивне језичке активности у универзитетској настави страног језика – релације између модерног грчког и српског језика (Докторска дисертација). Универзитет у Београду, Филолошки факултет, Београд [Stojičić, V. (2016). Receptivne jezičke aktivnosti u univerzitetskoj nastavi stranog jezika – relacije između modernog grčkog i srpskog jezika (Doktorska disertacija). Univerzitet u Beogradu, Filološki fakultet, Beograd]
Стојичић, В., Мутавџић, П., Крајишник, В., & Ломпар, В. (2014). ”Учење на даљину – платформе за учење српског и савременог грчког као страног језика”, у Србија између Истока и Запада: наука, образовање, култура и уметност. Књ. 4: Језици Балкана у компаративном и интердисциплинарном контексту, ур. А Вранеш & Љ. Марковић (Београд: Филолошки факултет): 213–225 [Stojičić, V., Mutavdžić, P., Krajišnik, V., & Lompar, V. (2014). ”Učenje na daljinu – platforme za učenje srpskog i savremenog grčkog kao stranog jezika”, u Srbija između Istoka i Zapada: nauka, obrazovanje, kultura i umetnost. Knj. 4: Jezici Balkana u komparativnim i interdisciplinarnom kontekstu, ur. A. Vraneš, Lj. Marković (Beograd: Filološki fakultet); 213–225]
Суботић, Љ., & Бјелаковић, И. (2011). ”Hook up! – платформа за учење страних језика”, у Српски као страни језик у теорији и пракси II, ур. В. Крајишник (Београд: Филолошки факултет): 281–287 [Subotić, Lj., & Bjelaković, I. (2011). Hook up! – platforma za učenje stranih jezika”, u Srpski kao strani jeziku teoriji i praksi II, ur. V. Krajišnik (Beograd: Filološki fakultet): 281–287 ]
Howell, S., Harris, M. C., Wilkinson, S. A., Zuluaga, C., & Voutier, P. (2004). ”Teaching mixed‐mode: a case study in remote delivery of computer science in Africa”. Educational Media International 41(4): 297–306.
Horvat, T., Alajbeg, T., & Predanić, S. (2015). “Experiences and practices in blended learning environment”, in Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics (MIPRO), 2015 38th International Convention on Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics (MIPRO), ed. P. Biljanović (Opatija: IEEE): 1039–1043.
Huang, E. Y., Lin, S. W., & Huang, T. K. (2012). ”What type of learning style leads to online participation in the mixed-mode e-learning environment? A study of software usage instruction”. Computers & Education 58(1): 338–349.
Cakir, I. (2006). ”The use of video as an audio-visual material in foreign language teaching classroom”. TOJET: The Turkish Online Journal of Educational Technology 5(4): 67–72.
Chudak, S. (2013). ”Training des Hör-Seh-Verstehens im Zeitalter der Omnimedialität des Fremdsprachenunterrichts (Überlegungen zur Qualität von Hör-Seh-Textdidaktisierungen)”. Glottodidactica. An International Journal of Applied Linguistics 40(2): 47–63.
Moodle. . (Приступљено 3. 2. 2018)
Online and Blended Learning. https://it.cornell.edu/online-learning. (приступљено 3. новембра 2018.),
Oracle iLearning. . (Приступљено 3. 2. 2018)
[Portal for The Greek language] Πύλη για την ελληνική γλώσσα. «λάχανο». . (Приступљено 3. 2. 2018)
[Savremeni grčki jezik G-1] Савремени грчки језик Г-1. „Опште информације”. . (Приступљено 3. 2. 2018)
[Upitnik] Упитник: Мудл – утисци неохелениста. . (Приступљено 20.7. 2018)
Објављено
03. 12. 2018.
Како цитирати
ПЕТКОВИЋ, Људмила М.. УПОТРЕБА ОНЛАЈН ПЛАТФОРМЕ МУДЛ (MOODLE) У РЕФОРМИСАНОЈ НАСТАВИ КАТЕДРЕ ЗА НЕОХЕЛЕНСКЕ СТУДИЈЕ ФИЛОЛОШКОГ ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ. Методички видици, [S.l.], v. 9, n. 9, p. 179-200, dec. 2018. ISSN 2334-7465. Доступно на: <https://metodickividici.ff.uns.ac.rs/index.php/MV/article/view/1888>. Датум приступа: 02 mar. 2024 doi: https://doi.org/10.19090/mv.2018.9.179-200.
Bрој часописа
Секција
НАСТАВА СТРАНИХ ЈЕЗИКА, КЊИЖЕВНОСТИ И КУЛТУРА