ПРИСТУП ПЕСМАМА ВОЈИСЛАВЉЕВ ВРТ, ACQUA ALTA И ШАПАТ ЈОВАНА ДАМАСКИНА ИВАНА В. ЛАЛИЋА

  • Жарко Н. Миленковић Универзитет у Новом Саду Филозофски факултет Докторске студије језика и књижевности

Сажетак

У раду ћемо представити једно могуће тумачење песама Војислављев врт, Acqua alta и Шапат Јована Дамаскина песника Ивана В. Лалића. С обзиром да поезија овог песника актом надлежног Министарства просвете Републике Србије није предвиђена програмом за гимназије, не искључује се могућност њеног интерпретирања ни као избора наставника нити као део наставне јединице о неком другом песнику. Наведене две могућности методичке интерпретације преплићу се у нашем раду. Лалић као песник културе и дијалога са наслеђем, кроз своју поезију води дијалоге са својом песничком сабраћом које је изабрао за своју баштину, песницима чију традицију наслеђује, пре свих Јована Дучића, Војислава Илића и Лазу Костића.

Преузимања

Подаци за пруезимање нису доступни

Референце

Илић, В. (2002). Песме. Прир. Д. Иванић, Београд: ЗУНС. [Ilić, V. (2002). Pesme. Prir. D. Ivanić. Beograd: ZUNS]
Лалић, И. В. (1997а). Време, ватре, вртови. Прир. А. Јовановић. Београд: ЗУНС. [Lalić, I. V. (1997а). Vreme, vatre, vrtovi. Prir. A. Jovanović. Beograd: ZUNS]
Лалић, И. В. (1997б). О делима љубави или Византија. Прир. А. Јовановић. Београд: ЗУНС. [Lalić, I. V. (1997b). O delima ljubavi. Prir. A. Jovanović. Beograd: ZUNS]
Лалић, И. В. (1997в). Страсна мера. Прир. А. Јовановић. Београд: ЗУНС. [Lalić, I. V. (1997v). Strasna mera. Prir. A. Jovanović. Beograd: ZUNS]
Лалић, И. В. (1997г). О поезији. Прир. А. Јовановић. Београд: ЗУНС. [Lalić, I. V. (1997g). O poeziji. Prir. A. Jovanović. Beograd: ZUNS]
Богдановић, Д. (1988). ”Византијски књижевни канон у српским службама средњег века”, у Теодосије. Службе, канони и Похвала, прир. Биљана Јовановић-Стипчевић (Београд: Просвета, СКЗ): 9–37. [Bogdanović, D. (1988). ”Vizantijski književni kanon u srpskim službama srednjeg veka”, u Teodosije. Službe, kanoni i Pohvala, prir. Biljana Jovanović-Stipčević (Beograd: Prosveta, SKZ): 9–37]
Делић, Ј. (2002). ”Иван В. Лалић и Лаза Костић”. Зборник Матице српске за књижевност и језик 50/1-2: 291–320. [Delić, J. (2002). ”Ivan V. Lalić i Laza Kostić”. Zbornik Matice srpske za književnost i jezik 50/1-2: 291–320]
Делић, Ј. (2011). Иван В. Лалић и њемачка лирика. Београд, Источно Сарајево: СКЗ, Институт за књижевност и уметност, Филозофски факултет у Источном Сарајеву. [Delić, J. (2011). Ivan V. Lalić i njemačka lirika. Beograd, Istočno Sarajevo: SKZ, Institut za književnost i umetnost, Filozofski fakultet u Istočnom Sarajevu]
Ђурић, В. (1966). ”Поезија Војислава Илића”, у: Војислав Илић, прир. Милорад Павић (Београд: Завод за издавање уџбеника): 418–437. [Đurić, V. (1966). ”Poezija Vojislava Ilića”, u: Vojislav Ilić, prir. Milorad Pavić (Beograd: Zavod za izdavanje udžbenika): 418–437]
Јовановић, А. (2008). ”Поезија и култура, три песничке фазе Ивана В. Лалића”. Књижевна историја 40: 545–559. [Jovanović, A. (2008). ”Poezija i kultura, tri pesničke faze Ivana V. Lalića”. Književna istorija 40: 545–559]
Константиновић, Р. (1983) ”Лаза Костић”, у: Биће и језик 4, Нови Сад: Матица српска: 133–176. [Konstantinović, R. (1983) ”Laza Kostić”, u: Biće i jezik 4, Novi Sad: Matica srpska: 133–176]
Микић, Р. (1990). ”Шта је јаче: видљиво или невидљиво?”, у: Језик поезије (Београд: БИГЗ): 19–24. [Mikić, R. (1990). ”Šta je jače: vidljivo ili nevidljivo?”, u: Jezik poezije (Beograd: BIGZ): 19–24]
Шеатовић Димитријевић, С. (2007). ”Лалићево море, од медитеранске чулности до старозаветног страха”, у: Постсимболистичка поетика Ивана В. Лалића, прир. Александар Јовановић (Београд: Институт за књижевност и уметност): 133–160. [Šeatović Dimitrijević, S. (2007). ”Lalićevo more, od mediteranske čulnosti do starozavetnog straha”, u: Postsimbolistička poetika Ivana V. Lalića, prir. Aleksandar Jovanović (Beograd: Institut za književnost i umetnost): 133–160]
Објављено
03. 12. 2018.
Како цитирати
МИЛЕНКОВИЋ, Жарко Н.. ПРИСТУП ПЕСМАМА ВОЈИСЛАВЉЕВ ВРТ, ACQUA ALTA И ШАПАТ ЈОВАНА ДАМАСКИНА ИВАНА В. ЛАЛИЋА. Методички видици, [S.l.], v. 9, n. 9, p. 43-54, dec. 2018. ISSN 2334-7465. Доступно на: <https://metodickividici.ff.uns.ac.rs/index.php/MV/article/view/1880>. Датум приступа: 01 mar. 2024 doi: https://doi.org/10.19090/mv.2018.9.43-54.
Bрој часописа
Секција
НАСТАВА МАТЕРЊЕГ ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТИ