НАСТАВНО ТУМАЧЕЊЕ ДРАМЕ КРАЉ ВУКАШИН ДРАГУТИНА ИЛИЋА

  • Снежана Р. Булат Универзитет Едуконс, Сремска Каменица Учитељски факултет

Сажетак

Многобројна драмска остварења Драгутина Илића, са методичког становишта, могла би сe посматрати као естетски релевантна у наставном проучавању. Предмет истраживања овог рада јесте анализа историјске драме Драгутина Илића под називом Краљ Вукашин. У раду се дају прецизно осмишљени и конкретни методички кораци за наставно тумачење литерарног остварења Драгутина Илића. Драгутин Илић je успоставио оштар контраст између Вукашинових и Урошевих карактерних особина и животних ставова, што ће на репрезентативним примерима и бити показано. Акценат је стављен на драмска сукобљавања, као и на психолошки подтекст акција и реакција драмских ликова. Посебна истраживачка пажња усмерена је на сагледавање основних карактерних особина епског, историјског и драмског лика краља Вукашина Мрњавчевића.

Преузимања

Подаци за пруезимање нису доступни

Референце

Илић, Д. (1987). “Краљ Вукашин: историјска драма у пет чинова“, у Изабране драме. Драгутин Илић, ур. М. Фрајнд (Београд: Нолит): 33–128 [Ilić, D. (1987). “Kralj Vukašin: istorijska drama u pet činova“, u Izabrane drame. Dragutin Ilić, ur. M. Frajnd (Beograd: Nolit): 33‒128]
Стефановић Караџић, В. (2006). Српске народне пјесме: скупио их Вук Стеф. Караџић. Приредила С. Самарџија. Београд: Завод за уџбенике и наставна средства [Stefanović Karadžić, V. (2006). Srpske narodne pjesme: skupio ih Vuk Stef. Karadžić. Priredila S. Samardžija. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva]
Diklić, Z. (1978). Književni lik u nastavi: metodičke osnove za interpretaciju književnog lika. Zagreb: Školska knjiga.
Ераковић, Р. (2004). Роман Драгутина Илића. Панчево: Мали Немо [Eraković, R.
(2004). Roman Dragutina Ilića. Pančevo: Mali Nemo]
Ераковић, Радослав (2006). “Лик трагичног узурпатора у контексту европске традиције: краљ Вукашин Драгутина Илића“, у Транспозиција историјских догађаја и личности у трагедији код Словена (Ниш: Центар за научна истраживања САНУ и Универзитет у Нишу): 89–102 [Eraković, R. (2006). “Lik tragičnog uzurpatora u kontekstu evropske tradicije: kralj Vukašin Dragutina Ilića“, u Transpozicija istorijskih događaja u ličnosti u tragediji kod Slovena (Niš: Centar za naučna istraživanja SANU i Univerzitet u Nišu): 89–102]
Гвозден, В. (2015). “Велика тајна Драгутина Илић“, у Драгутин Илић, ур. В. Гвозден (Нови Сад: Издавачки центар Матице српске): 7–19 [Gvozden, V. (2015). “Velika tajna Dragutina Ilića“, u Dragutin Ilić, ur. V. Gvozden (Novi Sad: Izdavački centar Matice srpske): 7–19]
Илић, П. (2006). Српски језик и књижевност у наставној теорији и пракси: методика наставе. Нови Сад: Змај [Ilić, P. (2006). Srpski jezik i književnost u nastavnoj teoriji i praksi: metodika nastave. Novi Sad: Zmaj]
Јакшић Провчи, Б. (2009). “Како приступити драмском делу“, у Тумачења књижевног дела и методика наставе. Део 2, ур. О. Радуловић (Нови Сад: Филозофски факултет, Одсек за српску књижевност и језик : Orpheus): 233–249 [Jakšić Provči, B. (2009). “Kako pristupiti dramskom delu“, u Tumačenja književnog dela i metodika nastave. Deo 2, ur. O. Radulović (Novi Sad: Filozofski fakultet, Odsek za srpsku književnost i jezik : Orpheus): 233–249]
Јакшић Провчи, Б. (2017). Текст у калеидоскопу. Нови Сад: Филозофски факултет [Jakšić Provči, B. (2017). Tekst u kaleidoskopu. Novi Sad: Filozofski fakultet]
Михаиловић, Д. (1981). “Три незавршена позоришна комада Драгутина Илића“, у Зборник Матице српске за књижевност и језик 29/1: 103–134 [Mihailović, D. (1981). “Tri nezavršena pozorišna komada Dragutina Ilića“, u Zbornik Matice srpske za književnost i jezik 29/1: 103–134]
Михаљчић, Р. (1989). Крај српског царства. Београд: Београдски издавачко-графички завод [Mihaljčić, R. (1989). Kraj srpskog carstva. Beograd: Beogradsk i izdavačko-grafički zavod]
Несторовић, З. (2004). “Одређени аспекти тумачења драме“, у Ка савременој настави српског језика и књижевности, ур. Љ. Бајић (Београд: Друштво за српски језик и књижевност Србије): 409–419 [Nestorović, Z. (2004). “Одређени аспекти тумачења драме“, у: Ka savremenoj nastavi srpskog jezika i književnosti, ur. Lj. Bajić (Beograd: Društvo za srpski jezik i književnost Srbije): 409–419]
Николић, М. (2012). Методика наставе српског језика и књижевности. Београд: Завод за уџбенике [Nikolić, M. (2012). Metodika nastave srpskog jezika i književnosti. Beograd: Zavod za udžbenike]
Острогорски, Г. (1965). Серска област после Душанове смрти. Београд: Научно дело [Ostrogorski, G. (1965). Serska oblast posle Dušanove smrti. Beograd: Naučno delo]
Петровачки, Љ. (2008). Методичка истраживања у настави српског језика и књижевности. Нови Сад: Филозофски факултет, Одсек за српски језик и лингвистику [Petrovački, Lj. (2008). Metodička istraživanja u nastavi srpskog jezika i književnosti. Novi Sad: Filozofski fakultet, Odsek za srpski jezik i lingvistiku]
Поповић, Р. З. (1931). Драгутин Ј. Илијћ: 1858–1926: живот и рад. Београд: Народна штампарија [Popović, R. Z. (1931). Dragutin J. Ilić: 1858–1926: život i rad. Beograd: Narodna štamparija]
Rosandić, D. (1988). Metodika književnog odgoja i obrazovanja. Zagreb: Školska knjiga.
Самарџија, С. (2008). Биографије епских јунака. Београд: Друштво за српски језик и књижевност Србије [Samardžija, S. (1988). Biografije epskih junaka. Beograd: Društvo za srpski jezik i književnost Srbije]
Томић, С. (2015). “Роман о писцу и краљици“, у Роман краљице Наталије, ур. С. Томић (Београд: Службени гласник): 105–119 [Tomić, S. (2015). “Roman o piscu i kraljici“, u Roman kraljice Natalije, ur. S. Tomić (Beograd: Službeni glasnik): 105–119]
Туцаковић, С. (2016). “Заснивање проблемског приступа у проучавању драме Jелисавета кнегиња црногорска у настави“, Методички видици 6: 39–53 [Tucaković, S. (2016). “Zasnivanje problemskog pristupa u proučavanju drame Jelisaveta kneginja crnogorska u nastavi“, Metodički vidici 6: 39–53]
Фрајнд, М. (1987). “Политика и легенда у српској историјској драми“, у Историјска драма XIX века. Књ. 1, ур. М. Фрајнд (Београд: Нолит): 5–41 [Frajnd, M. (1987). “Politika i legenda u srpskoj istorijskoj drami“, u Istorijska drama XIX veka. Knj. 1, ur. M. Frajnd (Beograd: Nolit): 5–41]
Фрајнд, М. (1996). Историја у драми, драма у историји: огледи о српској историјској драми. Нови Сад: Прометеј – Стеријино позорје; Београд: Институт за књижевност [Frajnd, M. (1996). Istorija u drami, drama u istoriji: ogledi o srpskoj istorijskoj drami. Novi Sad: Prometej – Sterijino pozorje, Beograd: Institut za književnost]
Yugoslavia, The Encyclopedia of Science Fiction. Приступљено 20. 3. 2018. URL:
Објављено
03. 12. 2018.
Како цитирати
БУЛАТ, Снежана Р.. НАСТАВНО ТУМАЧЕЊЕ ДРАМЕ КРАЉ ВУКАШИН ДРАГУТИНА ИЛИЋА. Методички видици, [S.l.], v. 9, n. 9, p. 11-28, dec. 2018. ISSN 2334-7465. Доступно на: <https://metodickividici.ff.uns.ac.rs/index.php/MV/article/view/1878>. Датум приступа: 02 mar. 2024 doi: https://doi.org/10.19090/mv.2018.9.11-28.
Bрој часописа
Секција
НАСТАВА МАТЕРЊЕГ ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТИ