АНДРИЋ И ЧЕХОВ У НАСТАВИ

  • Јована Н. Давидовић Филозофски факултет Нови Сад Методика наставе; Precise Resort Rügen, Загард, Немачка

Сажетак

Компаративна анализа дела Чехова и Андрића омогућава нову наставну обраду стваралаштва ова два писца. Упознавање ученика са компаративном књижевном анализом уводи их у модерне токове науке о књижевности. Истраживањем библијског подтекста, анализа уводи и методу интертекстуалности. Оваква наставна обрада има за циљ да ученике окрене књизи и тако помогне у превазилажењу кризе читања, засигурно једног од највећих проблема данашњице. Методичка обрада уводи и мултимедијални приступ настави. Упоређивање Чеховљевих и Андрићевих дела пружа могућност да се узајамно осветли лепота и сложеност њиховог дела и иновира настава књижевности. Циљ рада је да прикаже компаративне везе у делима Чехова и Андрића, проширујући тако круг писаца са којима Андрићево дело кореспондира.

Преузимања

Подаци за пруезимање нису доступни

Референце

Андрић, И. (1976). Есеји и критике. Сарајево: Свјетлост.
Андрић, И. (2008). Сабране приповетке. Београд: Завод за издавање уџбеника.
Библија или Свето писмо Старога и Новога завјета (1993). Београд: Британско и инострано библијско друштво.
Бандић, М. (1991). “Октобар–март”. Књижевност 46: 621–623.
Ђурчинов, М. (1991). “Андрић и Чехов”. Књижевност 46: 607–612.
Жутић, Д. (2011). “Антон Павлович Чехов у наставном прочавању”. Славистика 15: 267–276.
Илић, П. (1999). У свету Андрићеве уметности. Нови Сад: Змај.
Илић, П., Гајић, О., Маљковић, М., Кошничар С. (2011). Читањем ка стварању – стварањем ка читању. Нови Сад: Градска библиотека – Прометеј.
Калезић, С. (2006). “Однос истока и запада у дјелу Ива Андрића“, у Дјело Ива Андрића у новом миленијуму : зборник радова, ур. Ј. Вучетић (Нови Сад: Змај, Херцег Нови: Просвјета): 116–141.
Карановић, З., Јокић, Ј. (2014) “Криза читања и (могући) начини њеног превладавања у настави“, у Moтивација ученика за читање књижевних дела, ур. Наташа Половина (Нови Сад: Филозофски факултет): 5–8.
Марковић, С. Ж. (2010). “Историјски дух у књижевном делу Иве Андрића“, у Прилози језичком и књижевном образовању. предавања са семинара за наставнике и професоре српског језика и књижевности : 100 година друштва II, ур. Б. Милић и В. Брборић (Београд : Друштво за српски језик и књижевност Србије): 109–116.
Мелетински, Ј. (1997). Историјска поетика новеле. Нови Сад: Матица српска.
Милатовић, В. (1996). Књижевно дело Иве Андрића у настави. Београд: Завод за уџбенике и наставна средства.
Набоков, В. (2006). Есеји. Београд: ННК Интернационал.
Николић, М. (2009). Методика наставе српског језика и књижевности. Београд: Завод за уџбенике и наставна средства.
Новачић, А. (2004). Досије Чехов. Београд: Zepter book world.
Педагошки лексикон (1996). Ур. П. Пијановић. Београд: Завод за уџбенике и наставна средства.
Петровачки, Љ. (2008). Методика истраживања у настави српског језика и књижевности. Нови Сад: Филозофски факултет.
Петровачки Љ., Штасни Г. (2010). Методички системи у настави српског језика и књижевности. Нови Сад: Филозофски факултет.
Радуловић, О. (2003). Лист небеске књиге. Нови Сад: Змај.
Радуловић, О. (2007). Речи са чистих усана, Београд: Друштво за српски језик и књижевност.
Стакић, М. (2002). Стручне методе у настави књижевности. Чачак: Легенда.
Сучевић, В. (2010). “Обрада наставних садржаја применом модела мултимедијалних презентација“. Речи 3: 117–128.
Showalter, E. (2010). Teaching literature. Malden (MA) : Blackwell.
Тартаља, И. (2010). “Андрићева беседа о причи и причању“, у Прилози језичком и књижевном образовању. предавања са семинара за наставнике и професоре српског језика и књижевности : 100 година друштва I, ур. Б. Милић и В. Брборић (Београд : Друштво за српски језик и књижевност Србије): 257–262.
Чехов, А. П. (1990). Сабрана дела. Приповетке. Београд: Југославија публик, Чаковец: Зрински.
Објављено
12. 01. 2018.
Како цитирати
ДАВИДОВИЋ, Јована Н.. АНДРИЋ И ЧЕХОВ У НАСТАВИ. Методички видици, [S.l.], v. 8, n. 8, p. 149-171, jan. 2018. ISSN 2334-7465. Доступно на: <https://metodickividici.ff.uns.ac.rs/index.php/MV/article/view/1858>. Датум приступа: 01 june 2023 doi: https://doi.org/10.19090/mv.2017.8.149-171.
Bрој часописа
Секција
НАСТАВА МАТЕРЊЕГ ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТИ