МЕТОДИЧКИ ПРИСТУП КОМПАРАТИВНОЈ АНАЛИЗИ ПРИПОВЕДАКА "НИ ОКО ШТА" МИЛОВАНА ГЛИШИЋА И "ШКОЛСКА ИКОНА" ЛАЗЕ ЛАЗАРЕВИЋА

Главни садржај чланка

Бојана Анђелић

Сажетак

У књижевности српског реализма доминантна је сеоска тематика. Трагичан положај сеоске јединке, по правилу у контакту са удруженим силама деструкције, постаје велика литерарна тема. Учитељски живот у сеоској средини нашао је одјека, као својеврсни изазов нове епохе, и у приповеткама Милована Глишића и Лазе Лазаревића.


Циљ овога рада јесте анализа учитељског живота на селу у приповеткама Ни око шта Милована Глишића и Школска икона Лазе Лазаревића. Док Глишић приповеда о реалном стању српског сеоског живота, Лазаревић супротставља патријархална схватања напредним схватањима свога времена. С обзиром на то да оба аутора пишу о животним приликама у Србији пред крај 19. века и духовној заосталости српског народа, њихове су приповетке добра полазишна основа за методичку обраду која је утемељена на поступцима анализе и синтезе, али и запажања, поређења и вредновања.

Downloads

Download data is not yet available.

Детаљи чланка

Како цитирати
Анђелић, Б. (2018). МЕТОДИЧКИ ПРИСТУП КОМПАРАТИВНОЈ АНАЛИЗИ ПРИПОВЕДАКА "НИ ОКО ШТА" МИЛОВАНА ГЛИШИЋА И "ШКОЛСКА ИКОНА" ЛАЗЕ ЛАЗАРЕВИЋА. Методички видици, 8(8), 135–147. https://doi.org/10.19090/mv.2017.8.135-147
Bрој часописа
Секција
НАСТАВА МАТЕРЊЕГ ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТИ

Референце

Бошков, Ж. (1970). ”Лаза К. Лазаревић – личност и дело”, у: Лазаревић, Л. Дела. Нови Сад:
Матица српска ; Београд: Српска књижевна задруга: 7–40.
Глишић, М. (1969). Одабрана дела. Нови Сад: Матица српска ; Београд: Српска књижевна
задруга.
Деретић, Ј. (2002). Историја српске књижевности. Београд: Просвета.
Иванић. Д. (1996). Српски реализам. Нови Сад: Матица српска.
Илић, П. (1997). Српски језик и књижевност у наставној теорији и пракси. Нови Сад: Прометеј.
Илић, П. и др. (2007). Криза читања – комплексан педагошки, културолошки и општедруштвени проблем. Нови Сад: Градска библиотека.
Лазаревић, Л. (1970). Дела. Нови Сад: Матица српска ; Београд: Српска књижевна задруга.
Марковић, С. (1969). Одабрани списи. Нови Сад: Матица српска ; Београд: Српска књижевна задруга.
Николић, М. (2006). Методика наставе српског језика и књижевности. Београд: Завод за уџбенике и наставна средства.
Петровачки Љ. и Штасни Г. (2008). Методичке апликације: планирање, програмирање и припремање наставе српског језика и књижевности. Нови Сад: Филозофски факултет.
Роксандић, Д. (1988). Методика књижевног одгоја и образовања. Загреб: Школска књига.
Скерлић, Ј. (1971). Студије. Нови Сад: Матица српска ; Београд: Српска књижевна задруга.
Џенсен, Е. (1995). Супер настава. Београд: Educa.