ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНИ ПРИСТУП ПИСМЕНИМ САСТАВИМА У НАСТАВИ ЈЕЗИЧКЕ КУЛТУРЕ

Главни садржај чланка

Тина И. Капларевић

Сажетак

С обзиром на изузетан значај који у циљу подизања нивоа језичке културе има писмено изражавање, у овом раду пажња ће бити усмерена на интердисциплинарни приступ  писменом саставу као најважнијем и основном начину којим се ова настава спроводи и проверава. Иако настава културе писменог изражавања има законски регулисане циљеве, у пракси је примећено да њиховом достизању постојећи методички приступи не доприносе на задовољавајућ начин. У настави писменог изражавања примена приступа који се користе у реторици, анализи дискурса и лингвистици текста, могла би допринети оспособљавању ученика да различите врсте текстова уме да разуме и произведе у складу са потребама савременог живота и друштва.

Downloads

Download data is not yet available.

Детаљи чланка

Како цитирати
Капларевић, Т. И. (2018). ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНИ ПРИСТУП ПИСМЕНИМ САСТАВИМА У НАСТАВИ ЈЕЗИЧКЕ КУЛТУРЕ. Методички видици, 8(8), 115–134. https://doi.org/10.19090/mv.2017.8.115-134
Bрој часописа
Секција
НАСТАВА МАТЕРЊЕГ ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТИ

Референце

Аристотел (1989). Реторика. Загреб: ИТП Напријед.
De Beaugrande, R., Dressler, W. U. (1981). Introduction to Textlinguisties. London: Longman.
Johnstone, B. (2004). ”Discourse analysis and narrative”, in Handbook of discourse analysis, eds. Deborah Schffrin, Deborah Tannen & Heidi E. Hamilton (Malden: Blackwell Publisher): 635–649.
Brinker, K. (1985). Linguistische Textanalyse. Berlin: Erich Schmidt Verlag.
Брборић, В. (2004). Правопис српског језика у наставној пракси. Београд: Филолошки факултет.
Ћоровић, Д. (2008). ”Текст као интеракција: могуће импликације на нaставу страних језика”. Psihologia бр. 6: 77.
Драгићевић, Р. (2006). ”Култура изражавања у настави српског језика”. Иновације у настави, XIX/1: 29–35.
Flower, L. i Hayes, J.R. (1981). ”A cognitive process theory of writing”. College Composition and Communication 32 (4): 365–387.
Глишић, Т., Илић, Ј. и др. (2013). Оцењивање засновано на компетенцијама у стручном образовању. Београд: Завод за унапређивање образовања и васпитања.
Halliday, М. А. К, Hasan, R. (1976). Cohesion in English. London: Longman.
Јањић , М. (2008). Савремена настава говорне културе у основној школи. Нови Сад: Змај.
Јелачић Србуљ, В. (2005). Реторика и прогyмнаΣмата (припремне вежбе за беседнике): приручник за филолошке и класичне гимназије. Београд: Филолошка гимназија.
Mandler, J. M. (1983). ”Some uses and abuses of a story grammar”. Discourse Processes 6: 305–318.
Марковић, М. (1959). ”Коришћење писмених састава за развијање језичко-стилског израза ученика”. Настава и васпитање IV/1: 90–93.
Николић, М. (1983). Настава писмености. Београд: Научна књига.
Nikčević-Milković, A. (2008). ”Procesni pristup pisanju kao oblikovanju teksta”. Psihologijske teme 17, 1: 185–201.
Nikčević-Milković, A. (2010). ”Kognitivni procesi pisanja kao oblikovanje teksta i kvaliteta pisanja teksta kod studenata”. Društvena istraživanja, 19, 4-5 (108-109): 853–872.
Павловић, М. (1921). Настава српског језика у нашим средњим школама, Просветни гласник Министарства просвете. Београд: Државна штампарија Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца.
Павловић, Б, Шарић, А. (2012). ”Текстуална комуникација”. Живот и школа бр. 28 (2): 32–44.
Петровачки, Љ. (2008). Методичка истраживања у настави српског језика и књижевности. Нови Сад: Филозофски факултет.
Пешић Матијевић, Ј. (1997). ”Анализа дискурса и њен однос са психологијом”. Психологија вол. 30, бр. 3 (1997): 263–278.
Росандић, Д. (1973). Методичке основе сувремене наставе хрватског или српског језика и књижевности у средњој школи. Загреб: Школска књига.
Rosenberg, V. M. (1989). Reading, Writing, Thinking. New York: Random House.
Салонски, С. (1959). ”Значај вежбања за усвајање знања из правописа”. Настава и васпитање IV/1: 190–195.
Стевановић, М. (2011). ”Правописне одлике језичке културе ученика у основној школи”. Српски језик XVI/1–2: 637–652.
Стевановић, М. (1988). Теорија и пракса у настави усменог и писменог изражавања. Горњи Милановац: Дечје новине.
Шипка, М. (1959). ”О неписмености наших средњошколаца”. Језик VII/4: 118–121.
Van Dijk, T. A. (1988a). News Analysis. Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum.
Van Dijk, T. A. (1988b). News as Discourse. Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum.
Зељић, Г. (2004). ”Језичка култура у образовању”. Педагогија LIX/1: 121–127.
Живковић, В. (2013). ”Вештина писања есеја”. Школски час српског језика и књижевности бр. 2: 30–44.