УПОТРЕБА ФОТОГРАФИЈЕ У НАСТАВИ ИСТОРИЈЕ НА ТЕМУ ХОЛОКАУСТА

  • Никола З. Крчмар Филозофски факултет, Нови Сад, Докторске студије Историје; Карловачка гимназија, Сремски Карловци

Сажетак

У раду се разматрају најоптималнији избори облика рада и наставних метода који се могу користити у наставној јединици о холокаусту. Акценат је на научним, методичким, педагошким и психолошким компетенцијама наставника као основним предусловом за извођење ваљаног часа у настави историје. Рад ће понудити на који начин ликовни материјал историјског садржаја као очигледно средство у настави историје може да се примени са осталим наставним методама водећи рачуна да једна другу исправно допуњавају. Фотографија као материјал документарног карактера може да се користи у великом броју наставних јединица и то не само на часовима историје већ и у структури осталих наративних предмета где се значајно место даје селекцији материјала. Важан сегмент у настави који се овде уочава јесте и питање мотивације коју треба поспешити комбиновањем различитих наставних облика. У раду ће бити изложени најважнији методички принципи којих се наставник мора придржавати.  

Преузимања

Подаци за пруезимање нису доступни

Референце

Ђурић Ђ, Павловић М. (2012). ИСТОРИЈА за трећи разред гимназије природно−математичког смера и четврти разред гимназије општег и друштвено−језичког смера. Београд: Завод за уџбенике.
Кољанин, Д. (2001). „Наставник историје и уџбеник”. Настава историје 14: 69–72.
Лазић, М. (2008). Методички приручник из историје. Београд: Друштво историчара Србије Стојан Новаковић – Институт за савремену историју.
Маринковић, С. (1995). Методика креативне наставе српског језика и књижевности. Београд: Креативни центар.
Перовић, М. (1995). Методика наставе историје. Београд: Завод за уџбенике и наставна средства.
Ристић, Љ. (1991). „Фотографија као историјски извор”. Зборник Матице српске за историју 43: 119–128.
Секулић, Ж. (1998). „Настава историје и музеологија”. Настава историје 7: 180–181.
Требјешанин, Б. (2009). Мотивација за учење: теорија, принципи, примена. Београд: Учитељски факултет.
Шидер, В. (2010). „Фашизам“. Историја, лексикон појмова. Београд: Clio: 191–212.
Шимуновић-Бешлин, Б. (2001). „О циљевима наставе историје”. Настава историје 14: 82–88.
Објављено
12. 01. 2018.
Како цитирати
КРЧМАР, Никола З.. УПОТРЕБА ФОТОГРАФИЈЕ У НАСТАВИ ИСТОРИЈЕ НА ТЕМУ ХОЛОКАУСТА. Методички видици, [S.l.], v. 8, n. 8, p. 53-69, jan. 2018. ISSN 2334-7465. Доступно на: <https://metodickividici.ff.uns.ac.rs/index.php/MV/article/view/1853>. Датум приступа: 01 june 2023 doi: https://doi.org/10.19090/mv.2017.8.53-69.
Bрој часописа
Секција
НАСТАВА ДРУШТВЕНИХ ПРЕДМЕТА