ПЕРСПЕКТИВА КАО ИНТЕГРАЦИОНО СРЕДИШТЕ ИНТЕРПРЕТАЦИЈЕ РОМАНА "ДОН КИХОТ" МИГЕЛА ДЕ СЕРВАНТЕСА У МОДЕЛУ ИНТЕГРАТИВНЕ НАСТАВЕ

поводом 400 година од смрти М. де Саведре Сервантеса

  • Драгољуб Ж. Перић

Сажетак

У овом раду дат је модел наставне интерпретације Сервантесовог романа Дон Кихот у контексту интегративног приступа. Предложени модел, као полазиште и чинилац обједињавања, за први час наставног рада на роману користи перспективу, после чега се прелази на испитивање основних елемената поетике барока, као и наративне форме (аутор, приповедач, приповедачи-посредници, нађени рукописи и сл.). Стога, основни циљ рада је расветљавање оних елемената структуре и значења романа чијим кумулативним садејством се остварује интензивирање уметничких доживљаја током наставног рада на роману, односно демонстрира један вид функционализације динамичке интерпретације романа с обзиром на поетику барока као доминирајући поетички дискурс.

Преузимања

Подаци за пруезимање нису доступни

##submission.authorBiography##

Драгољуб Ж. Перић

Универзитет у Новом Саду
Филозофски факултет
Одсек за српску књижевности

Референце

Велфлин, X. (2000). Ренесанса и барок. Сремски Карловци, Нови Сад: Издавачка књижарница Зорана Стојановића. [Velflin, X. (2000). Renesansa i barok. Sremski Karlovci, Novi Sad: Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića.]
Голијанин Елез, С. (2014). Српски језик и књижевност у савременој стратегији развоја образовања. Сомбор: Педагошки факултет. [Golijanin Elez, S. (2014). Srpski jezik i književnost u savremenoj strategiji razvoja obrazovanja. Sombor: Pedagoški fakultet.]
Илић, П. (2006). Српски језик и књижевност у наставној теорији и пракси. Нови Сад: Змај. [Ilić, P. (2006). Srpski jezik i književnost u nastavnoj teoriji i praksi. Novi Sad: Zmaj.]
Кајзер, В. (1991). “Тко приповиједа роман“, y Теоријска мисао о књижевности, прир. П. Милосављевић (Нови Сад: Светови): 509–520. [Kajzer, V. (1991). “Tko pripovijeda roman“, y Teorijska misao o književnosti, prir. P. Milosavljević (Novi Sad: Svetovi): 509–520.]
Курцијус, Е. Р. (1996). Европска књижевност и латински средњи век. Београд: Српска књижевна задруга. [Kurcijus, E. R. (1996). Evropska književnost i latinski srednji vek. Beograd: Srpska književna zadruga.]
Николић, Љ. и Б. Милић. (2008). Читанка са књижевнотеоријским појмовима: за I разред средње школе. Београд: Завод за уџбенике. [Nikolić, LJ. i B. Milić. (2008). Čitanka sa književnoteorijskim pojmovima: za I razred srednje škole. Beograd: Zavod za udžbenike.]
Николић, М. (2009). Методика наставе српског језика и књижевности. 5. допуњено издање. Београд: Завод за уџбенике. [Nikolić, M. (2009). Metodika nastave srpskog jezika i književnosti. 5. dopunjeno izdanje. Beograd: Zavod za udžbenike.]
Павловић-Самуровић, Љ. (1982). „Дон Кихот“ Мигела де Сервантеса. Београд: Завод за уџбенике и наставна средства. [Pavlović-Samurović, LJ. (1982). „Don Kihot“ Migela de Servantesa. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.]
Павловић-Самуровић Љ. (2005). “Сервантесов 'Дон Кихот' данас – проучавање и вредновање“. Летопис Матице српске год. 181, књ. 476, св. 6: 1068–1089. [Pavlović-Samurović LJ. (2005). “Servantesov 'Don Kihot' danas – proučavanje i vrednovanje“. Letopis Matice srpske god. 181, knj. 476, sv. 6: 1068–1089.]
Попов, Ј. (2012). “Весници пародије: Бесни Орландо и Дон Кихот“, у Двобој као књижевни мотив: тематолошка студија (Нови Сад: Академска књига): 88–105. [Popov, J. (2012). “Vesnici parodije: Besni Orlando i Don Kihot“, u Dvoboj kao književni motiv: tematološka studija (Novi Sad: Akademska knjiga): 88–105.]
Сервантес, М. де (1999). Велеумни племић Дон Кихот од Манче. Књ. 1 и 2 (превео Ђорђе Поповић). Београд: Гутенбергова галаксија. [Servantes, M. de (1999). Veleumni plemić Don Kihot od Manče. Knj. 1 i 2 (preveo Đorđe Popović). Beograd: Gutenbergova galaksija.]
Српски језик и књижевност, I разред, приступљено 20. 2. 2016. [Srpski jezik i književnost, I razred, pristupljeno 20. 2. 2016.] URL:
Штанцл, Ф. (1987). Типичне форме романа. Нови Сад: Књижевна заједница Новог Сада. [Štancl, F. (1987). Tipične forme romana. Novi Sad: Književna zajednica Novog Sada.]
Auerbah, E. (1978). Mimesis: prikazivanje stvarnosti u zapadnoj književnosti. Beograd: Nolit.
Bazin, G. (1975). Barok i rokoko. Beograd: Jugoslavija.
Bahtin, M. (1978). Stvaralaštvo Fransoa Rablea i narodna kultura srednjeg veka i renesansе. Beograd: Nolit.
Bahtin, M. (1989). O romanu. Beograd: Nolit.
Božović, R. (1977). Uvođenje učenika srednje škole u svijet romana. Sarajevo: IGKRO „Svjetlost“ – OOUR Zavod za udžbenike.
Brenan, Dž. (1970). Španska književnost. Beograd: Nolit.
Cascardi, А. (1987). “Perspectivism and the conflict of values in Don Quijote”. Romance Quarterly 34: 165–178.
Еko, U. (2001). Granice tumačenja. Beograd: Paideia.
Gracián, B. (1986). L’ Acutezza e l’ arte dell’ Ingegno. Palermo.
Gracijan, V. (1997). Vrelo mudrosti ili pravila za život. Beograd: Ušće.
Peregrini, M. (1639). Delle acutezze, che altrimenti spiriti, vivezze, e concetti volgarmente si apellano... trattato. Genova.
RKT (1985). Rečnik književnih termina. Beograd: Nolit.
Rosandić, D. (2005). Metodika književnoga odgoja. Zagreb: Školska knjiga.
Tesauro, E. (1960). Il canochiale Aristotelico. Milano – Napoli.
Šklovski, V. ( 1969). Uskrsnuće riječi. Zagreb: Stvarnost.
Velázquez, Diego Rodríguez de Silva, Las Meniñas (1656). Приступљено 20. 2. 2016. URL:
Velek, R. i O. Voren. (1991). Teorija književnosti. Beograd: Nolit.
Објављено
13. 01. 2017.
Како цитирати
ПЕРИЋ, Драгољуб Ж.. ПЕРСПЕКТИВА КАО ИНТЕГРАЦИОНО СРЕДИШТЕ ИНТЕРПРЕТАЦИЈЕ РОМАНА "ДОН КИХОТ" МИГЕЛА ДЕ СЕРВАНТЕСА У МОДЕЛУ ИНТЕГРАТИВНЕ НАСТАВЕ. Методички видици, [S.l.], v. 7, n. 7, p. 459-480, jan. 2017. ISSN 2334-7465. Доступно на: <https://metodickividici.ff.uns.ac.rs/index.php/MV/article/view/1845>. Датум приступа: 11 aug. 2022 doi: https://doi.org/10.19090/mv.2016.7.459-480.
Bрој часописа
Секција
НАСТАВА СТРАНИХ ЈЕЗИКА, КЊИЖЕВНОСТИ И КУЛТУРА