MORFOLOŠKE, SINTAKSIČKE I LEKSIČKE GREŠKE UČENIKA ČIJI JE MATERNJI JEZIK SRPSKI PRI USVAJANJU SLOVAČKOG KAO BLISKOG SLOVENSKOG JEZIKA

  • Jasna S. Uhlarik
  • Zuzana M. Tirova

Сажетак

Predmet ovog rada su tipične jezičke greške koje se javljaju kod polaznika početnog kursa slovačkog jezika (kao stranog) čiji je maternji jezik srpski. U radu su kroz opis slovačkog jezičkog sistema posmatrane, zabeležene i analizirane tipične morfološke, sintaksičke i leksičke greške polaznika s osvrtom na odsustvo ili razlike u vezi sa funkcionisanjem pojedinih jezičkih pojava: paralele, slaganja i sličnosti nasuprot diferencijama, razlikama i kontrastima u slovačkom i srpskom jeziku. Cilj ovog rada jeste da se rezultati istraživanja primene u nastavi, kao i tokom određivanja adekvatne didaktičke koncepcije i metodičkih postupaka u nastavi.

Преузимања

Подаци за пруезимање нису доступни

Биографије аутора

Jasna S. Uhlarik

Univerzitet u Novom Sadu
Filozofski fakultet, Novi Sad
Odsek za slovakistiku

Zuzana M. Tirova

Univerzitet u Novom Sadu
Filozofski fakultet, Novi Sad
Odsek za slovakistiku

Референце

Baláž, P. (1986). “Slovenčina ako cudzí jazyk“, in Studia Academica Slovaca 15, ed. J. Mistrík (Bratislava: Alfa): 29–45.
Klajn, I. (2005). Gramatika srpskog jezika. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.
Marić, A (2010). “Uticaj međujezičkih razlika na učenje bliskih jezika“, in Susret kultura,ur. Lj. Subotić, I. Živančević-Sekeruš (Novi Sad: Filozofski fakultet): 909–917.
Pauliny, E. ‒ Ružička, J. ‒ Štolc, J. (1968). Slovenská gramatika. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo.
Pekarovičová, J. (1993). “Slovenčina ako cudzí jazyk a odborná komunikácia“, in Studia Academica Slovaca 22, ed. J. Mlacek (Bratislava: STIMUL): 175–180.
Pekarovičová, J. (2000). “Slovenčina ako cudzí jazyk v lingvodidaktickom kontexte“, in Studia Academica Slovaca 29, ed. J. Mlacek (Bratislava: STIMUL): 158–172.
Pekarovičová, J. (2002). “Lingvodidaktická koncepcia slovenčiny ako cudzieho jazyka“, in Slovenčina ako cudzí jazyk, ed. J. Pekarovičová (Bratislava: STIMUL ): 11–26.
Pekarovičová, J. (2004). Slovenčina ako cudzí jazyk – predmet aplikovanej lingvistiky. Bratislava: STIMUL.
Tir, M. ‒ Tirova, Z. (2005). Sa slovačkim u svet. Beograd: Agencija „Matić“.
Týr, M. (2004). Slovenčina v praxi. Novi Sad: Futura publikacije.
Týr, M. (1991). Číslovky v spisovnej slovenčine a v spisovnej srbochorvátčine. Nový Sad, Bratislava: Obzor – Tvorba, Vyfavateľstvo ALFA.
Uhláriková, J. (2009). “Metaforická funkcia zámen“, in Slovakistický zborník 4, ed. M. Týr (Nový Sad: Slovakistická vojvodinská spoločnosť): 90–104.
Uhláriková, J. (2012). “Slovenské a srbské frazémy s lexikálnym komponentom oko“, in Diskursi manjinskih jezika, književnosti i kultura u jugoistočnoj i srednjoj Evropi, ur. M. Dudok (Novi Sad: Filozofski fakultet): 307–318.
Објављено
13. 01. 2017.
Како цитирати
UHLARIK, Jasna S.; TIROVA, Zuzana M.. MORFOLOŠKE, SINTAKSIČKE I LEKSIČKE GREŠKE UČENIKA ČIJI JE MATERNJI JEZIK SRPSKI PRI USVAJANJU SLOVAČKOG KAO BLISKOG SLOVENSKOG JEZIKA. Методички видици, [S.l.], v. 7, n. 7, p. 277-294, jan. 2017. ISSN 2334-7465. Доступно на: <https://metodickividici.ff.uns.ac.rs/index.php/MV/article/view/1835>. Датум приступа: 11 aug. 2022 doi: https://doi.org/10.19090/mv.2016.7.277-294.
Bрој часописа
Секција
НАСТАВА СТРАНИХ ЈЕЗИКА, КЊИЖЕВНОСТИ И КУЛТУРА