ЖАНРОВСКИ ЕЛЕМЕНТИ ОБРАЗОВНОГ РОМАНА КАО МОГУЋИ ИНТЕРПРЕТАТИВНИ СТОЖЕР У ТУМАЧЕЊУ "ЖИВОТА И ПРИКЉУЧЕНИЈА" ДОСИТЕЈА ОБРАДОВИЋА (МЕТОДИЧКА ПЕРСПЕКТИВА)

  • Јелена Н. Тодоровић

Сажетак

У раду се разматрају могућности наставног тумачења Живота и прикљученија Доситеја Обрадовића помоћу елемената образовног романа. Први дио рада посвећен је теоријској проблематици те претпоставке – како аутобиографију посматрати на основу жанровских одредница неког другог жанра, које су условности таквог поступања, а која добит за потенцијалну интерпретацију. Методичка перспектива се уводи у другом дијелу рада. Ту се разматра начелна проблематика жанровског приступа дјелу у настави, али нагласак је на жанровској структури образовног романа која прожима Доситејево дјело. Закључак је да та структура може да представља средишњу тачку, односно кључни интеграциони чинилац интерпретације из којег се онда могу изводити сви остали, и то су нарочито значајни они аспекти те структуре који су у служби образовања читалаца.

Преузимања

Подаци за пруезимање нису доступни

##submission.authorBiography##

Јелена Н. Тодоровић

Универзитет у Београду
Филолошки факултет – докторске студије, модул Српска књижевност
Београд

Референце

Bajazetov-Vučen, A. (2000). „Vilhelm Majster, bezazleno posvojče života“. Reč 60/5: 507–538.
Бајић, Љ. (2007). „Улога жанра у настави књижевности“. Књижевност и језик 54, 1/2: 105–118. [Bajić, LJ. (2007). „Uloga žanra u nastavi književnosti“. Književnost i jezik 54, 1/2: 105–118.]
Бајић, Љ. (2011). „Доситеј Обрадовић и савремена педагогија“, у Доситеј и (српска) школа, ур. Д. Иванић (Београд: Задужбина Доситеја Обрадовића): 25–37. [Bajić, LJ. (2011). „Dositej Obradović i savremena pedagogija“, u Dositej i (srpska) škola, ur. D. Ivanić (Beograd: Zadužbina Dositeja Obradovića): 25–37.]
Вукићевић, Д. (2011). „Доситеј о читању“, у Доситеј и (српска) школа, ур. Д. Иванић (Београд: Задужбина Доситеја Обрадовића): 211–225. [Vukićević, D. (2011). „Dositej o čitanju“, u Dositej i (srpska) škola, ur. D. Ivanić (Beograd: Zadužbina Dositeja Obradovića): 211–225.]
Dobrijević, А. (2006). „Između obrazovanja i samoobrazovanja: od Bildunga do etike vrline“. Filozofija i društvo 1: 119–128.
Иванић, Д. (2008). „Доситеј Обрадовић и генеза српске прозе“, у Дело Доситеја Обрадовића 1807–2007, ур. Д. Иванић, В. Јелић (Београд: Задужбина Доситеја Обрадовића): 215–229. [Ivanić, D. (2008). „Dositej Obradović i geneza srpske proze“, u Delo Dositeja Obradovića 1807–2007, ur. D. Ivanić, V. Jelić (Beograd: Zadužbina Dositeja Obradovića): 215–229.]
Jakobs, Ј., Krauze, М. (2000). „Nemački obrazovni roman. Istorija žanra od XVII do XX veka“. Reč 60/5: 379–398.
Кречмер, А. (2008). „Доситејев језик и школски приручници његовог времена“, у Дело Доситеја Обрадовића 1807–2007, ур. Д. Иванић, В. Јелић (Београд: Задужбина Доситеја Обрадовића): 73–85. [Krečmer, A. (2008). „Dositejev jezik i školski priručnici njegovog vremena“, u Delo Dositeja Obradovića 1807–2007, ur. D. Ivanić, V. Jelić (Beograd: Zadužbina Dositeja Obradovića): 73–85.]
Ломпар, М. (2000). „Дух просвећености у српској аутобиографији“, у Живот и дело Доситеја Обрадовића, ур. П. Пијановић (Београд: Завод за уџбенике и наставна средства): 429–435. [Lompar, M. (2000). „Duh prosvećenosti u srpskoj autobiografiji“, u Život i delo Dositeja Obradovića, ur. P. Pijanović (Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva): 429–435.]
Марковић, С. Ж. (2008). „Живот и прикљученија Димитрија Обрадовича, нареченог у калуђерству Доситеја њим истим списат и издат – претходница или почетак српске књижевности за децу“, у Дело Доситеја Обрадовића 1807–2007, ур. Д. Иванић, В. Јелић (Београд: Задужбина Доситеја Обрадовића): 15–23. [Marković, S. Ž. (2008). „Život i priključenija Dimitrija Obradoviča, narečenog u kaluđerstvu Dositeja njim istim spisat i izdat – prethodnica ili početak srpske književnosti za decu“, u Delo Dositeja Obradovića 1807–2007, ur. D. Ivanić, V. Jelić (Beograd: Zadužbina Dositeja Obradovića): 15–23.]
Mahoney, D. F. (1991). ˮThe Apprenticeship of the Reader: The Bildungsroman of the ʼAge of Goetheʼ“, in Reflectin and Actiоn: Essays on the Bildungsroman, ed. J. Hardin (Columbia: University of Soth Carolina Press): 97–118.
Милинчевић, В. (2008). „Афоризам у Доситејевом делу“, у Дело Доситеја Обрадовића 1807–2007, ур. Д. Иванић, В. Јелић (Београд: Задужбина Доситеја Обрадовића): 23–33. [Milinčević, V. (2008). „Aforizam u Dositejevom delu“, u Delo Dositeja Obradovića 1807–2007, ur. D. Ivanić, V. Jelić (Beograd: Zadužbina Dositeja Obradovića): 23–33.]
Moreti, F. (2000). „Bildungsroman kao simbolička forma“. Reč 60/5: 417–452.
Николић, М. (2012). Методика наставе српског језика и књижевности. Београд: Завод за уџбенике. [Nikolić, M. (2012). Metodika nastave srpskog jezika i književnosti. Beograd: Zavod za udžbenike.]
Обрадовић, Д. (1997). Живот и прикљученија. Београд: Завод за уџбенике и наставна средства. [Obradović, D. (1997). Život i priključenija. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.]
Prince, G. (1980). „Introduction to the Study of the Narratee“. in Reader-response criticism: From formalism to post-structuralism. ed. J. P.Tompkins (Baltimore: JHU Press): 7–26.
Стојнић, М. (1990). „Прилог проучавању жанра Доситеја Д. Обрадовића ʼЖивот и прикљученијаʼ“, Доситеј Обрадовић – Човек и дело међу народима. Научни састанак слависта у Вукове дане 19/2, 173–178. [Stojnić, M. (1990). „Prilog proučavanju žanra Dositeja D. Obradovića ʼŽivot i priključenijaʼ“, Dositej Obradović – Čovek i delo među narodima. Naučni sastanak slavista u Vukove dane 19/2, 173–178.]
Објављено
13. 01. 2017.
Како цитирати
ТОДОРОВИЋ, Јелена Н.. ЖАНРОВСКИ ЕЛЕМЕНТИ ОБРАЗОВНОГ РОМАНА КАО МОГУЋИ ИНТЕРПРЕТАТИВНИ СТОЖЕР У ТУМАЧЕЊУ "ЖИВОТА И ПРИКЉУЧЕНИЈА" ДОСИТЕЈА ОБРАДОВИЋА (МЕТОДИЧКА ПЕРСПЕКТИВА). Методички видици, [S.l.], v. 7, n. 7, p. 199-215, jan. 2017. ISSN 2334-7465. Доступно на: <https://metodickividici.ff.uns.ac.rs/index.php/MV/article/view/1830>. Датум приступа: 11 aug. 2022 doi: https://doi.org/10.19090/mv.2016.7.199-215.
Bрој часописа
Секција
НАСТАВА МАТЕРЊЕГ ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТИ