NEKNJIŽEVNI TEKSTOVI U POUČAVANJU STRATEGIJE SAŽIMANJA

  • Jasna Bićanić

Сажетак

Uključivanje neknjiževnih tekstova u nastavu hrvatskog jezika, jedinoga nastavnog predmeta odgovornog za sustavno poučavanje čitanju, doprinosi ostvarivanju njegova cilja – ovladavanju sadržajima svih nastavnih predmeta. Tri su temeljne odrednice ovog rada: razumijevanje pri čitanju, strategije učenja i čitanja, te neknjiževni tekstovi. U vezi s čitanjem neknjiževnih tekstova ističe se povezanost s razumijevanjem pri čitanju te poučavanjem i upotrebom strategija čitanja i učenja. Strategije čitanja valja poučavati u svim nastavnim područjima hrvatskog jezika na predlošcima književnih i neknjiževnih tekstova, a ovaj je rad pažnju usmjerio neknjiževnim tekstovima, koji još uvijek nisu u odgovarajućoj mjeri pronašli svoje mjesto u svekolikoj nastavnoj praksi. Metodičkim se modelom nastavnog sata prikazuje mogućnost uključivanja neknjiževnog teksta kao nastavnog sadržaja i nastavnog izvora u drugi odgojno-obrazovni ciklus metodom postupnog prenošenja odgovornosti i smjernice učiteljima u odabiru didaktički nepriređenih neknjiževnih tekstova, s ciljem poučavanja i uvježbavanja jedne od ključnih strategija učenja i čitanja – strategije sažimanja.

Преузимања

Подаци за пруезимање нису доступни

##submission.authorBiography##

Jasna Bićanić

Univerzitet u Zagrebu
Filozofski fakultet, Zagrebu – Poslijediplomski doktorski studij glotodidaktike
Zagreb

Univerzitet u Rijeci
Filozofski fakultet, Rijeka (vanjski suradnik)
Rijeka

Референце

Car, H. (2013). “Čokolada – za slađi početak školske godine“. Pristupljeno: 10. 6. 2015. URL: .
Čudina-Obradović, M. (2014). Psihologija čitanja – od motivacije do razumijevanja. Zagreb: Golden marketing.
Dahl, R. (2011). Charlie i tvornica čokolade. Zagreb: Znanje.
Đekić, V. (2012). “Riječka tvornica kakaa i čokolade“. Pristupljeno: 10. 6. 2015. URL: .
“Hrskavi čokoladni mozaik“. Pristupljeno: 10. 6. 2015. URL:
Katnić-Bakaršić, M. (1999). “Lingvistička stilistika“. Pristupljeno: 28. 5. 2016. URL:
Kissner, E. (2006). “Summarizing, paraphrasing, and retelling: skills for better reading,
writing, and test taking“. Pristupljeno: 17. 10. 2015. URL: .
Kolić-Vehovec, S., Pečjak, S., Rončević Zubković, B. (2009). “Spolne razlike u (meta) kognitivnim i motivacijskim čimbenicima razumijevanja teksta adolescenata u Hrvatskoj i Sloveniji“. Suvremena psihologija 12: 229–242.
Kolić-Vehovec, S. (2013). “Kognitivni i metakognitivni aspekti čitanja“, u Čitanje za školu i život, ur. M. Mićanović (Zagreb: Agencija za odgoj i obrazovanje): 23–32.
Lešić, Z. (2012). Teorija književnosti. Pristupljeno: 29. 5. 2016. URL: https://www.scribd.com/doc/97816612/Teorija-knji%C5%BEevnosti-Zdenko-Le%C5%A1i%C4%87
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa. (2006). Nastavni plan i program za osnovne škole. Zagreb.
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa. (2010). Nacionalni okvirni kurikulum za predškolski odgoj i obrazovanje te opće obvezno i srednjoškolsko obrazovanje. Zagreb.
“Nacionalni kurikulum nastavnog predmeta Hrvatski jezik – prijedlog“ (2016). Pristupljeno: 20. 3. 2016. URL: .
Nemeth-Jajić, J. (2013). “Metodički aspekti čitanja neknjiževnih tekstova u nastavi hrvatskoga jezika“, u Čitanje za školu i život, ur. M. Mićanović (Zagreb: Agencija za odgoj i obrazovanje): 105–115.
Pečjak, S., Kolić-Vehovec, Rončević Zubković, B., Ajdišek, N. (2009). “(Meta)kognitivni i motivacijski prediktori razumijevanja teksta adolescenata u Hrvatskoj i Sloveniji“. Suvremena psihologija 12/2: 257–270.
Plakat za riječku tvornicu čokolade. Pristupljeno: 10. 6. 2015. URL: .
Rončević Zubković, B. (2013). “Samoregulacija čitanja“, u Čitanje za školu i život, ur. M. Mićanović (Zagreb: Agencija za odgoj i obrazovanje): 33–41.
Solar, M. (1996). Teorija književnosti. Zagreb: Školska knjiga.
Težak, S. (1996). Teorija i praksa nastave hrvatskoga jezika. Zagreb: Školska knjiga.
Udier, S. L. (2011). “Jezik književnosti u modernome hrvatskome jezikoslovlju i književnoj znanosti“. Pristupljeno: 29. 5. 2016.
URL:http://www.matica.hr/kolo/318/Jezik%20knji%C5%BEevnosti%20u%20modernome%20hrvatskome%20jezikoslovlju%20i%20knji%C5%BEevnoj%20znanosti/.
Visinko, K. (2003) “Neknjiževna lektira u osnovnoj školi“. Hrčak 17: 20–24.
Visinko, K. (2010). Jezično izražavanje u nastavi hrvatskoga jezika. Pisanje. Zagreb: Školska knjiga.
Visinko, K. (2014). Čitanje – poučavanje i učenje. Zagreb: Školska knjiga.
Објављено
13. 01. 2017.
Како цитирати
BIĆANIĆ, Jasna. NEKNJIŽEVNI TEKSTOVI U POUČAVANJU STRATEGIJE SAŽIMANJA. Методички видици, [S.l.], v. 7, n. 7, p. 181-198, jan. 2017. ISSN 2334-7465. Доступно на: <https://metodickividici.ff.uns.ac.rs/index.php/MV/article/view/1829>. Датум приступа: 11 aug. 2022 doi: https://doi.org/10.19090/mv.2016.7.181-198.
Bрој часописа
Секција
НАСТАВА МАТЕРЊЕГ ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТИ