ФУНКЦИОНАЛНО ПОВЕЗИВАЊЕ НАСТАВЕ ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТИ

  • Стефан Д. Аврамовић

Сажетак

У раду се разматрају начини на које се сврсисходно, методички промишљено могу повезати настава српског језика и настава књижевности. Даље се у ту сврху наводе примери из књижевних текстова за ученике петог разреда основне школе који се могу употребити на часовима обраде наставних јединица везаних за граматику и правопис.


Примери на којима се обрађују језичке појаве имају естетске вредности и ученицима су познати, стога им, природно, олакшавају разумевање и описивање уочених језичких појава. На тај начин постиже се двострука корист и у настави језика и у настави књижевности. Сем тога, ученици не само што успевају да уоче и опишу језичке појаве и правописне законитости већ су у прилици и да их схвате, да разумеју њихову суштину.

Преузимања

Подаци за пруезимање нису доступни

##submission.authorBiography##

Стефан Д. Аврамовић

Универзитет у Београду
Филолошки факултет – докторске студије, модул Српска књижевност
Београд

Референце

Нушић, Б. (2012). Аутобиографија. Београд: Блиц. [Nušić, B. (2012). Autobiografija. Beograd: Blic.]
Станковић-Шошо, Н. (2009). Чаролија речи: читанка за пети разред основне школе. Београд: Klett. [Stanković-Šošo, N. (2009). Čarolija reči: čitanka za peti razred osnovne škole. Beograd: Klett.]
Ломпар, В. (2009). Граматика 5. Српски језик за пети разред основне школе. Београд: Klett. [Lompar, V. (2009). Gramatika 5. Srpski jezik za peti razred osnovne škole. Beograd: Klett.]
Ломпар, В. и Станковић-Шошо Н. (2009). Радна свеска уз уџбенички комплет Српски језик за пети разред основне школе. Београд: Klett. [Lompar, V. i Stanković-Šošo N. (2009). Radna sveska uz udžbenički komplet Srpski jezik za peti razred osnovne škole. Beograd: Klett.]
Илић, П. (1997). Српски језик и књижевност у наставној теорији и пракси: методика наставе. Нови Сад: Прометеј. [Ilić, P. (1997). Srpski jezik i književnost u nastavnoj teoriji i praksi: metodika nastave. Novi Sad: Prometej.]
Маринковић, С. (2013). Методика креативне наставе српског језика и књижевности. Београд: Креативни центар. [Marinković, S. (2013). Metodika kreativne nastave srpskog jezika i književnosti. Beograd: Kreativni centar.]
Мркаљ, З. (2008). Наставна теорија и пракса 1. Београд: Klett. [Mrkalj, Z. (2008). Nastavna teorija i praksa 1. Beograd: Klett.]
Мркаљ, З. (2013). „Функционално повезивање наставе језика и књижевности у млађим разредима основне школе“. Иновације у настави 26/2: 45–51. [Mrkalj, Z. (2013). „Funkcionalno povezivanje nastave jezika i književnosti u mlađim razredima osnovne škole“. Inovacije u nastavi 26/2: 45–51.]
Николић, М. (2006). Методика наставе српског језика и књижевности. Београд: Завод за уџбенике и наставна средства. [Nikolić, M. (2006). Metodika nastave srpskog jezika i književnosti. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.]
Rosandić, D. (1988). Metodika književnog odgoja i obrazovanja. Zagreb: Školska knjiga.
Објављено
13. 01. 2017.
Како цитирати
АВРАМОВИЋ, Стефан Д.. ФУНКЦИОНАЛНО ПОВЕЗИВАЊЕ НАСТАВЕ ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТИ. Методички видици, [S.l.], v. 7, n. 7, p. 157-179, jan. 2017. ISSN 2334-7465. Доступно на: <https://metodickividici.ff.uns.ac.rs/index.php/MV/article/view/1828>. Датум приступа: 11 aug. 2022 doi: https://doi.org/10.19090/mv.2016.7.157-179.
Bрој часописа
Секција
НАСТАВА МАТЕРЊЕГ ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТИ