УЧЕЊЕ АКЦЕНАТСКОГ СИСТЕМА СРПСКОГ ЈЕЗИКА КОД ИЗВОРНИХ И НЕИЗВОРНИХ ГОВОРНИКА У ТЕОРИЈИ И ПРАКСИ

  • Наташа А. Спасић

Сажетак

У раду је истакнут значај овладавања вештином говорења како ученика/студената којима је српски језик матерњи, тако и оних који српски уче као други или страни језик. Говори се о месту и улози акцената у настави и о начинима усвајања овог сегмента језика приликом учења српског као Ј1 и Ј2. Посегли смо и за уџбеницима намењеним почетном нивоу учења српског језика са циљем да укажемо на њихове предности и недостатке. На самом крају понуђен је и један модел учења са задацима и вежбањима како би се на што лакши начин превазишле тешкоће са којима се сусрећемо када је у питању обрада овог комплексног сегмента у настави.

Преузимања

Подаци за пруезимање нису доступни

##submission.authorBiography##

Наташа А. Спасић

Универзитет у Крагујевцу
Филолошко-уметнички факултет – докторске студије, Mодул: српски језик
Крагујевац

Референце

Бугарски, Р. (2003). Увод у општу лингвистику. Београд: Чигоја штампа. [Bugarski, R. (2003). Uvod u opštu lingvistiku. Beograd: Čigoja štampa.]
Будинчић, В. (2011). “О синонимима, псеудоанглицизмима и енглеским језичким моделима у спортској терминологији“. Узданица 8/2: 83–94. [Budinčić, V. (2011). “O sinonimima, pseudoanglicizmima i engleskim jezičkim modelima u sportskoj terminologiji“. Uzdanica 8/2: 83–94.]
Вучо, Ј. (2007). „Српски као страни у раном и адолесцентном узрасту”, у: Зборник радова са међународног скупа: Српски као страни језик у теорији и пракси, гл. уредник М. Дешић (Београд: Министарство просвете и спорта Републике Србије и Филолошки факултет): 99–110. [Vučo, J. (2007). „Srpski kao strani u ranom i adolescentnom uzrastu”, u: Zbornik radova sa međunarodnog skupa: Srpski kao strani jezik u teoriji i praksi, gl. urednik M. Dešić (Beograd: Ministarstvo prosvete i sporta Republike Srbije i Filološki fakultet): 99–110.]
Дешић, М. (1992). Српски акценат с лакоћом. Београд: Завод за уџбенике и наставна средства. [Dešić, M. (1992). Srpski akcenat s lakoćom. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.]
Дешић, М. (1998). “Говор у школи“, у: Језик и култура говора у образовању, прир. С. Васић (Београд: Институт за педагошка истраживања и Завод за уџбенике и наставна средства): 432–435. [Dešić, M. (1998). “Govor u školi“, u: Jezik i kultura govora u obrazovanju, prir. S. Vasić (Beograd: Institut za pedagoška istraživanja i Zavod za udžbenike i nastavna sredstva): 432–435.]
Драговић, К. (2010). “Анализа фонетских/фонолошких грешака и тешкоће које се учестало јављају при усвајању гласовног система страног језика“. Методички видици 1: 121–124. [Dragović, K. (2010). “Analiza fonetskih/fonoloških grešaka i teškoće koje se učestalo javljaju pri usvajanju glasovnog sistema stranog jezika“. Metodički vidici 1: 121–124.]
Дурбаба, О. (2011). Теорија и пракса учења и наставе страних језика. Београд: Завод за уџбенике и наставна средства. [Durbaba, O. (2011). Teorija i praksa učenja i nastave stranih jezika. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.]
Звекић-Душановић, Д., Добрић, Н. (2007). Српски као нематерњи језик. Нови Сад: Педагошки завод Војводине. [Zvekić-Dušanović, D., Dobrić, N. (2007). Srpski kao nematernji jezik. Novi Sad: Pedagoški zavod Vojvodine.]
Ивић, П., Клајн, И., Пешикан, М. и Б. Брборић (2007). Српски језички приручник. Београд: Београдска књига. [Ivić, P., Klajn, I., Pešikan, M. i B. Brborić (2007). Srpski jezički priručnik. Beograd: Beogradska knjiga.]
Јањић, М. (2008). Савремена настава говорне културе у основној школи. Нови Сад: Змај. [Janjić, M. (2008). Savremena nastava govorne kulture u osnovnoj školi. Novi Sad: Zmaj.]
Јањић, М., Лончар Раичевић, А. (2014). “Конструктивистички приступ настави прозодијског система савременог српског језика“. Philologia Mediana: годишњак за српску и компаративну књижевност 6/6: 415–429. [Janjić, M., Lončar Raičević, A. (2014). “Konstruktivistički pristup nastavi prozodijskog sistema savremenog srpskog jezika“. Philologia Mediana: godišnjak za srpsku i komparativnu književnost 6/6: 415–429.]
Јокановић-Михајлов, Ј. (2012). Прозодија и говорна култура. Београд: Чигоја штампа. [Jokanović-Mihajlov, J. (2012). Prozodija i govorna kultura. Beograd: Čigoja štampa.]
Лемајић, М. С. (2012). “Карактеристике и предности технике једноминутног одговора у настави страног језика“. Методички видици 3: 229–245. [Lemajić, M. S. (2012). “Karakteristike i prednosti tehnike jednominutnog odgovora u nastavi stranog jezika“. Metodički vidici 3: 229–245.]
Петровић, Д., Гудурић, С. (2010). Фонологија српскога језика. Београд: Институт за српски језик САНУ, Београдска књига, Матица српска. [Petrović, D., Gudurić, S. (2010). Fonologija srpskoga jezika. Beograd: Institut za srpski jezik SANU, Beogradska knjiga, Matica srpska.]
Пипер, П. (2013). Граматика руског језика у поређењу са српским. Београд: Завет. [Piper, P. (2013). Gramatika ruskog jezika u poređenju sa srpskim. Beograd: Zavet.]
Прћић, Т. (2012). “Како се на енглеском каже олдтајмер? – англицизми као српско-енглески лажни парови“. Зборник Матице српске за филологију и лингвистику 55/2: 203–220. [Prćić, T. (2012). “Kako se na engleskom kaže oldtajmer? – anglicizmi kao srpsko-engleski lažni parovi“. Zbornik Matice srpske za filologiju i lingvistiku 55/2: 203–220.]
Суботић, Љ., Средојевић, Д., Бјелаковић, И. (2012). Фонетика и фонологија: ортоепска и ортографска норма стандардног српског језика. Нови Сад: Филозофски факултет. [Subotić, LJ., Sredojević, D., Bjelaković, I. (2012). Fonetika i fonologija: ortoepska i ortografska norma standardnog srpskog jezika. Novi Sad: Filozofski fakultet.]
Селимовић Момчиловић, М., Живанић, Љ. (2012). Реч по реч. Почетни течај – српски за странце. Београд: Институт за стране језике. [Selimović Momčilović, M., Živanić, LJ. (2012). Reč po reč. Početni tečaj – srpski za strance. Beograd: Institut za strane jezike.]
Селимовић-Момчиловић, М., Живанић, Љ. (2013). Реч по реч. Почетни течај – српски за странце. Радна свеска. Београд: Институт за стране језике. [Selimović-Momčilović, M., Živanić, LJ. (2013). Reč po reč. Početni tečaj – srpski za strance. Radna sveska. Beograd: Institut za strane jezike.]
Точанац-Миливојев, Д. (1997). Методе у настави и учењу страног језика. Београд: Завод за уџбенике и наставна средства. [Točanac-Milivojev, D. (1997). Metode u nastavi i učenju stranog jezika. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.]
Шафер, Ј. (2005). Креативне активности у тематској настави. Београд: Институт за педагошка истраживања. [Šafer, J. (2005). Kreativne aktivnosti u tematskoj nastavi. Beograd: Institut za pedagoška istraživanja.]
Заједнички европски оквир: учење, настава, оцјењивање (2003). Приступљено 5. 7. 2015. [Zajednički evropski okvir: učenje, nastava, ocjenjivanje (2003). Pristupljeno 5. 7. 2015.] URL:.
Сајтови за учење српског језика: Slovce, Српски бре, Srpski jezik. Приступљено 6. 6. 2015. [Sajtovi za učenje srpskog jezika: Slovce, Srpski bre, Srpski jezik. Pristupljeno 6. 6. 2015.] URL:. . < http://www.srpskijezik.rs/>.
Bjelaković, I., Vojnović, J. (2006). Naučimo srpski 1. Novi Sad: Filozofski fakultet, Odsek za srpski jezik i lingvistiku.
Bjelaković, I., Vojnović, J. (2006). Naučimo srpski 1: radna sveska. Novi Sad: Filozofski fakultet, Odsek za srpski jezik i lingvistiku.
Brown, D. (1980). Principles of Language Learning and Teaching. Englewood Cliffs: Prentice-Hall, Inc.
Canić, M., Ćećez-Iljukić, D. (2006). Srpski jezik za strance (za englesko govorno područje). Beograd: Jugovideo.
Canić, M., Ćećez-Iljukić, D. (2006). Radna sveska (uz udžbenik Srpski jezik za strance). Beograd: Jugovideo.
Ćosić, P. (2011). Srpski za strance. Beograd: Kornet.
Derwing, T., Munro, M. (1997). “Accent, Intelligibility, and Comprehensibility“. Studies in Second Language Acquisition 20: 1–16.
Gurd, J., Coleman, J. (2006). “Foreign Accent Syndrome: Best Practice, Theoretical Issues and Outstanding Questions“. Journal of Neurolinguistics 19: 424–429.
Kennedy, S., Blanchet, J., Trofimovich, P. (2014). “Learner Pronunciation, Awareness, and Instruction in French as a Second Language“. Foreign Language Annals 47/1: 79–96.
Liber, K., Prpa, S. (2011). Priručnik za srpski kao strani jezik. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Mrazović, P., Vukadinović, Z. (2009). Gramatika srpskog jezika za strance. Sremski Karlovci – Novi Sad: Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića.
Prica, A. (1966). “Obrada akcenata u osnovnoj školi“. Književnost i jezik 4: 365–372.
Scotti Јurić, R. (1989). “Nastava jezika i kulture“, u Uporabno jezikoslovje: V. Kongres Zveze društev za uporabno jezikoslovje Yugoslavije, ur. I. Štrukelj (Ljubljana: Zveza društev za uporabno jezikoslovje Jugoslavije): 448–454.
Topalov, J. (2011). Motivacija u nastavi stranog jezika. Novi Sad: Filozofski fakultet.
Trofimovich, P., Baker, W. (2006). “Learning Second Language Suprasegmentals: Effect of L2 Experience on Prosody and Fluency Characteristics of L2 Speech“. Studies in Second Language Acquisition 28: 1–30.
Објављено
13. 01. 2017.
Како цитирати
СПАСИЋ, Наташа А.. УЧЕЊЕ АКЦЕНАТСКОГ СИСТЕМА СРПСКОГ ЈЕЗИКА КОД ИЗВОРНИХ И НЕИЗВОРНИХ ГОВОРНИКА У ТЕОРИЈИ И ПРАКСИ. Методички видици, [S.l.], v. 7, n. 7, p. 91-112, jan. 2017. ISSN 2334-7465. Доступно на: <https://metodickividici.ff.uns.ac.rs/index.php/MV/article/view/1825>. Датум приступа: 11 aug. 2022 doi: https://doi.org/10.19090/mv.2016.7.91-112.
Bрој часописа
Секција
НАСТАВА МАТЕРЊЕГ ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТИ