УСВАЈАЊЕ ОРИЈЕНТАЦИОНИХ МЕТАФОРА У СТРАНОМ ЈЕЗИКУ

  • Биљана Б. Радић-Бојанић Филозофски факултет – Англистика, Нови Сад

Сажетак

У овом раду се прво излаже теоријска основа везана за постулате когнитивне лингвистике, нарочито за теорију појмовне метафоре. На основу појмовне метафоре један појам разумемо помоћу неког другог, искуствено ближег појма, при чему су искуствено ближи појмови веома често конкретни, а искуствено даљи појмови апстрактни. Потом се представљају главни ставови везани за примену појмовне метафоре у настави вокабулара страног језика. Нагласак је стављен на индуктивни и дедуктивни приступ који не подразумева представљање теорије појмовне метафоре ученицима у наставном процесу. Напослетку, даје се пример како студенти на часу разумевају и тумаче оријентационе метафоре „добро је горе/ лоше је доле” као и како је користе у задатој говорној вежби са афективном димензијом.

Преузимања

Подаци за пруезимање нису доступни
Како цитирати
РАДИЋ-БОЈАНИЋ, Биљана Б.. УСВАЈАЊЕ ОРИЈЕНТАЦИОНИХ МЕТАФОРА У СТРАНОМ ЈЕЗИКУ. Методички видици, [S.l.], v. 1, n. 1, p. 105-112, feb. 2010. ISSN 2334-7465. Доступно на: <http://metodickividici.ff.uns.ac.rs/index.php/MV/article/view/756>. Датум приступа: 01 june 2020 doi: https://doi.org/10.19090/mv.2010.1.105-112.
Bрој часописа
Секција
НАСТАВА СТРАНИХ ЈЕЗИКА

Кључне речи

когнитивна лингвистика, појмовна метафора, оријентациона метафора, настава страног језика, натуралистич- ко истраживање, посматрање, дневник наставе