КАМИЈЕВ МЕРСО У КОНТЕКСТУ АПСУРДА И МЕТАФОРЕ ВАМПИРА – МЕТОДИЧКИ ПРИСТУП

  • Милан Б. Громовић Универзитет у Новом Саду Филозофски факултет, Одсек за српску књижевност ‒ Језик и књижевност, Модул књижевност

Сажетак

У раду је дат један вид наставне интерпретације романа Странац Албера Камија који укључује анализу главног лика у контексту филозофије апсурда и метафоре вампира. У уводном делу осветљен је контекст егзистенцијализма као филозофског правца и његовог упоришта у Камијевом роману. Приказана је компаративна анализа главног јунака у првом и другом делу романа, са посебним освртом на формално устројство преокрета својствено француској модернистичкој хорор причи и на мотив светлости који иницира причу о Мерсоу као вампиру новог доба. Систематизовано је приказан низ проблемских ситуација у којима се главни јунак налази и предложене су методе могуће анализе у настави. Рад укључује књижевнотеоријска разматрања Жан-Пол Сартра, Николе Милошевића и методичке компоненте неопходне за анализу књижевног дела у настави.

Преузимања

Подаци за пруезимање нису доступни

Референце

Аћин, Ј. (1978). Паукова политика: за критику књижевне метафизике. Београд: Просвета [Aćin, J. (1978). Paukova politika: za kritiku književne metafizike. Beograd: Prosveta].
Аћин, J. (2011). Голи приповедач: поетика за екстрареалистичко приповедање. Београд: Службени гласник [Aćin, J. (2011). Goli pripovedač: poetika za ekstrarealističko pripovedanje. Beograd: Službeni glasnik].
Bužinjska, A., Markovski, M. P. (2009). Književne teorije XX veka. Beograd: Službeni glasnik.
Димић, И. (1970). Приступ романима Албера Камија. Београд: Научна књига [Dimić, I. (1970). Pristup romanima Albera Kamija. Beograd: Naučna knjiga].
Живковић, Д. (1985). Речник књижевних термина. Београд: Нолит [Živković, D. (1985). Rečnik književnih termina. Beograd: Nolit].
Zimerman, D. (1988). „Fransuska novela”, u Antologija kratke priče Francuske (prir. V. Cakeljić). Kruševac: Bagdala: 5–8.
Илић, П. (2003). Српски језик и књижевност у наставној теорији и пракси. Београд: Змај [Ilić, P. (2003). Srpski jezik i književnost u nastavnoj teoriji i praksi. Beograd: Zmaj].
Ками, А. (2009). Странац. Београд: Завод за уџбенике и наставна средства [Kami, A. (2009). Stranac. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva].
Милошевић, Н. (1965). Негативни јунак. Београд: Просвета [Milošević, N. (1965). Negativni junak. Beograd: Prosveta].
Милошевић, Н. (1978). Антрополошки есеји. Београд: Нолит [Milošević, N. (1978). Antropološki eseji. Beograd: Nolit].
Милошевић, Н. (1990). Идеологија, психологија и стваралаштво. Београд: Белетра [Milošević, N. (1990). Ideologija, psihologija i stvaralaštvo. Beograd: Beletra].
Милутиновић, З. (2009). „Предговор”, у Ками, А. Странац. Београд: Завод за уџбенике и наставна средства: 7–10 [Milutinović, Z. (2009). „Predgovor”, u Kami, A. Stranac, Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva: 7–10].
Николић, Љ., Милић, Б. (2007). Читанка за четврти разред средње школе. Београд: Завод за уџбенике и наставна средства [Nikolić, Lj., Milić, B. (2007). Čitanka za četvrti razred srednje škole. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva].
Сартр, Ж. П. (1981). Портрети. Београд: Нолит [Sartr, Ž. P. (1981). Portreti. Beograd: Nolit].
Sartre, J. P. (1964). Egzistencijalizam je humanizam. Sarajevo: „Veselin Masleša”.
Солар, М. (1985). Мит о авангарди и мит о декаденцији. Београд: Нолит [Solar, M. (1985). Mit o avangardi i mit o dekadenciji. Beograd: Nolit].
Cakeljić, V. (1988). „Fransuska kratka priča”, u: Antologija kratke priče Francuske (prir. V. Cakeljić). Kruševac: Bagdala: 195–199.
Објављено
25. 10. 2020.
Како цитирати
ГРОМОВИЋ, Милан Б.. КАМИЈЕВ МЕРСО У КОНТЕКСТУ АПСУРДА И МЕТАФОРЕ ВАМПИРА – МЕТОДИЧКИ ПРИСТУП. Методички видици, [S.l.], v. 10, n. 10, p. 255-272, jan. 1970. ISSN 2334-7465. Доступно на: <http://metodickividici.ff.uns.ac.rs/index.php/MV/article/view/1921>. Датум приступа: 25 oct. 2020 doi: https://doi.org/10.19090/mv.2019.10.255-272.
Bрој часописа
Секција
НАСТАВА СТРАНИХ ЈЕЗИКА, КЊИЖЕВНОСТИ И КУЛТУРА