НЕКОЛИКО ТЕЗА О НАСТАВНИМ ИНТЕРПРЕТАЦИЈАМА СУМАТРЕ И ОБЈАШЊЕЊА СУМАТРЕ МИЛОША ЦРЊАНСКОГ

  • Милица Р. Софинкић Универзитет у Новом Саду Филозофски факултет, Одсек за српску књижевност – мастерске студије

Сажетак

У раду се анализира присуство Суматре и Објашњења ‘Суматре’ Милоша Црњанског у одабраним Читанкама за трећи разред гимназија и средњих стручних школа, с акцентом на текстовима, упутствима за анализу, задацима и питањима које аутори намењују ученицима. Испитује се на којим местима посматране наставне интерпретације кореспондирају у вези са избором кључних феномена и проблемских подручја авангардне књижевности, док су предмет интересовања овог рада, такође, и она места која бележе различите приступе и одабир питања релевантних за тумачење текста. Консултују се, такође, и додатне наставне интерпретације које својим преокупацијама одговарају основној интенцији рада, а то је показивање пресудне важности темељног и свестраног упућивања ученичке пажње на радикалну промену у поимању уметничког дела, коју авангарда доноси, и указивање на основне мотиве таквог преврата.

Преузимања

Подаци за пруезимање нису доступни

Референце

Бајић, Љ. (2004). „Милош Црњански: 'Суматра'ˮ, у Одабране наставне интерпретације. Београд: Друштво за српски језик и књижевност Србије, 19–25 [Bajić, Lj. (2004). „Miloš Crnjanski: ’Sumatra’ˮ, u Odabrane nastavne interpretacije. Beograd: Društvo za srpski jezik i književnost Srbije, 19–25].
Бајић, Љ., Павловић, М., Мркаљ, З. (2015). Читанка за трећи разред гимназија и средњих стручних школа. Београд: Klett [Bajić, Lj., Pavlović, M., Mrkalj, Z. (2015). Čitanka za treći razred gimnazija i srednjih stručnih škola. Beograd: Klett].
Birger, P. (1998). Teorija avangarde. Beograd: Narodna knjiga, Alfa.
Вучковић, Р. (2014). „Исток у поетици и поезији Милоша Црњанскогˮ, у Милош Црњански: поезија и коментари, ур. Драган Хамовић (Београд, Нови Сад: Институт за књижевност и уметност, Филолошки факултет Универзитета у Београду, Матица српска): 81–95 [Vučković, R. (2014). „Istok u poetici i poeziji Miloša Crnjanskogˮ, u Miloš Crnjanski: poezija i komentari, ur. Dragan Hamović (Beograd, Novi Sad: Institut za književnost i umetnost, Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu, Matica srpska): 81–95].
Делић, Ј. (2014). „Природа и аутопоетичка функција Црњанскових [sic!] 'Коментара'ˮ, у Милош Црњански: поезија и коментари, ур. Драган Хамовић (Београд, Нови Сад: Институт за књижевност и уметност, Филолошки факултет Универзитета у Београду, Матица српска): 17–39 [Delić, J. (2014). „Priroda i autopoetička funkcija Crnjanskovih ’Komentara’ˮ, u Miloš Crnjanski: poezija i komentari, ur. Dragan Hamović (Beograd, Novi Sad: Institut za književnost i umetnost, Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu, Matica srpska): 17–39].
Лазаревић, Т. (1992). „Наставна интерпретација 'Суматре' и 'Објашњења Суматре' Милоша Црњанскогˮ. Школски час српскохрватског језика и књижевности 10/1: 20–31 [Lazarević, T. (1992). „Nastavna interpretacija ’Sumatre’ i ’Objašnjenja Sumatre’ Miloša Crnjanskogˮ. Školski čas srpskohrvatskog jezika i književnosti 10/1: 20–31].
Париповић Крчмар, С. (2014). „Традиционална и слободна линија ритма у лирици Милоша Црњанскогˮ, у Милош Црњански: поезија и коментари, ур. Драган Хамовић (Београд, Нови Сад: Институт за књижевност и уметност, Филолошки факултет Универзитета у Београду, Матица српска): 380–389 [Paripović Krčmar, S. (2014). „Tradicionalna i slobodna linija ritma u lirici Miloša Crnjanskogˮ, u Miloš Crnjanski: poezija i komentari, ur. Dragan Hamović (Beograd, Novi Sad: Institut za književnost i umetnost, Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu, Matica srpska): 380–389].
Радуловић, О., Журић, Ј. (2017). Читанка за трећи разред гимназија и средњих стручних школа. Београд: Едука [Radulović, O., Žurić, J. (2017). Čitanka za treći razred gimnazija i srednjih stručnih škola. Beograd: Eduka].
Раичевић, Г. (2010). Коментари Дневника о Чарнојевићу Милоша Црњанског. Нови Сад: Академска књига [Raičević, G. (2010). Komentari Dnevnika o Čarnojeviću Miloša Crnjanskog. Novi Sad: Akademska knjiga].
Сувајџић, Б., Станковић Шoшо, Н., Ђурић, M. (2015). Читанка за трећи разред гимназија и средњих стручних школа. Београд: Нови Логос [Suvajdžić, B., Stanković Šošo, N., Đurić, M. (2015). Čitanka za treći razred gimnazija i srednjih stručnih škola. Beograd: Novi Logos].
Flaker, A. (1988). Nomadi ljepote. Zagreb: Grafički zavod Hrvatske.
Franc, M. L. von. (1987). „Proces individuacijeˮ, u Čovjek i njegovi simboli, prev. Marija Salečić i Ivan Salečić (Zagreb: Mladost): 158–230.
Црњански, М. (2016). Итака и коментари. Београд: Лом [Crnjanski, M. (2016). Itaka i komentari. Beograd: Lom].
Објављено
25. 10. 2020.
Како цитирати
СОФИНКИЋ, Милица Р.. НЕКОЛИКО ТЕЗА О НАСТАВНИМ ИНТЕРПРЕТАЦИЈАМА СУМАТРЕ И ОБЈАШЊЕЊА СУМАТРЕ МИЛОША ЦРЊАНСКОГ. Методички видици, [S.l.], v. 10, n. 10, p. 75-92, jan. 1970. ISSN 2334-7465. Доступно на: <http://metodickividici.ff.uns.ac.rs/index.php/MV/article/view/1907>. Датум приступа: 25 oct. 2020 doi: https://doi.org/10.19090/mv.2019.10.75-92.
Bрој часописа
Секција
НАСТАВА МАТЕРЊЕГ ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТИ