КУЛТУРОЛОШКИ И ЛИНГВОКУЛТУРОЛОШКИ АСПЕКТ ТЕКСТА У ОСНОВНОШКОЛСКИМ УЏБЕНИЦИМА ЗА РУСКИ ЈЕЗИК

  • Слободанка Ж. Марковић ОШ „Десанка Максимовић“, Звездара

Сажетак

Овај рад се бави истраживањем културолошки релевантних текстуалних материјала из основношколских уџбеника за руски језик. У савременој методици лингвокултурологија и настава културе разматрају се као саставни и обавезни део наставног процеса, чији значај проистиче из циљева и задатака учења страног језика, у складу са новом културолошком парадигмом, конституисаном у другој половини 90-их година „култура посредством језика, језик посредством културе“. Покушали смо да, на основу емпиријске анализе текстотеке актуелног уџбеничког корпуса, 2 укажемо на значај једне од функција уџбеника страног језика – функције трансмисије стране културе у формирању социокултурне компетенције. У том циљу идентификовали смо, извршили процену и вредновање културолошки релевантне текстотеке са различитих становишта и за свако од њих настојали смо да наведемо и најважнија теоријска начела на којима је засновано истраживање на конкретном материјалу – уџбеницима.

Преузимања

Подаци за пруезимање нису доступни
Како цитирати
МАРКОВИЋ, Слободанка Ж.. КУЛТУРОЛОШКИ И ЛИНГВОКУЛТУРОЛОШКИ АСПЕКТ ТЕКСТА У ОСНОВНОШКОЛСКИМ УЏБЕНИЦИМА ЗА РУСКИ ЈЕЗИК. Методички видици, [S.l.], v. 5, n. 5, p. 133-152, dec. 2014. ISSN 2334-7465. Доступно на: <http://metodickividici.ff.uns.ac.rs/index.php/MV/article/view/1061>. Датум приступа: 01 june 2020 doi: https://doi.org/10.19090/mv.2014.5.133-152.
Bрој часописа
Секција
НАСТАВА СТРАНИХ ЈЕЗИКА

Кључне речи

уџбеник, текст, култура, лингвокултурологија, трансмисија културе, социокултурна компетенција