МОТИВАЦИЈА СТУДЕНАТА У НАСТАВИ ЕНГЛЕСКОГ ЈЕЗИКА КАО СТРАНОГ: УТИЦАЈИ И ПРАКТИЧНЕ ИМПЛИКАЦИЈЕ

  • Јагода П. Топалов Топалов Филозофски факултет, Нови Сад – Енглески језик и књижевност

Сажетак

У раду се разматра мотивација у учењу енглеског језика као изборног предмета студената Филозофског факултета у Новом Саду у контексту академске успешности. Мотивација у учењу страног језика представља сложен конструкт који укључује како когнитивне, тако и афективне факторе, те утицаје конкретног контекста у коме се учење одвија. У складу са тим, истраживање на коме се овај рад заснива укључило је испитивање три стадијума студентске мотивације (предизвршни, извршни и послеизвршни стадијум) током две фазе истраживања, на узорку од осамдесет и седам (Н=87) студената. У циљу прикупљања података, током истраживања коришћена су два упитника са ставкама које су испитаници оцењивали на петостепеној Ликертовој скали. Резултати истраживања указују на везу између одређених аспеката мотивационог конструкта и успешности у учењу енглеског језика. Конкретно, резултати добијени истраживањем сведоше, као прво, о смањеном утицају предизвршне фазе мотивације у оквиру институционализованог учења енглеског језика, као друго, о директној вези измешу извршне фазе мотивације студената и оствареног успеха на тесту знања енглеског језика и, као треће, о улози послеизвршне фазе мотивације у предвиђању будућег успеха.

Преузимања

Подаци за пруезимање нису доступни
Како цитирати
ТОПАЛОВ, Јагода П. Топалов. МОТИВАЦИЈА СТУДЕНАТА У НАСТАВИ ЕНГЛЕСКОГ ЈЕЗИКА КАО СТРАНОГ: УТИЦАЈИ И ПРАКТИЧНЕ ИМПЛИКАЦИЈЕ. Методички видици, [S.l.], v. 3, n. 3, p. 181-195, feb. 2012. ISSN 2334-7465. Доступно на: <https://metodickividici.ff.uns.ac.rs/index.php/MV/article/view/262>. Датум приступа: 22 may 2022 doi: https://doi.org/10.19090/mv.2012.3.181-195.
Bрој часописа
Секција
НАСТАВА СТРАНИХ ЈЕЗИКА

Кључне речи

мотивација, студенти, енглески језик процесни модел мотивације